ŁADNA - REALIZACJA PROGRAMU w latach 2014 -2018

 

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Dokończenie wodociągowania i kanalizacji - Jaźwiny i Średziny.

 • W 2015 r. zakończyła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ładna i Pogórska Wola. Całość zadania to koszt ponad 4,6 mln. Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015 i otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1,65 mln.
 • Zakup gruntu pod infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową w Ładnej 0,2043ha (116 tys. zł).
 •  

  2

  Dokończenie zagospodarowania przestrzeni publicznej II etap – budowa boisk i placu zabaw

 • W 2016 r. wykonano dokumentację budowlaną zagospodarowania przestrzeni publicznej w Ładnej – II etap w tym: placu zabaw, boiska rekreacyjnego ze sztucznej trawy, boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej, siłowni na wolnym powietrzu, budynku – zaplecza sportowego (budynek murowany o dachu dwuspadowym), oświetlenia drogi i boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość dokumentacji to 45,5 tys. zł. Gmina posiada pozwolenie na budowę tego zadania.
 •  

  3

  Wykonanie dokumentacji na odwodnienie i zaprojektowanie chodnika przy drodze gminnej od szkoły do II Średzin

 • W 2018 r. opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy odwodnienia terenów wzdłuż drogi (dz. nr 413) na odcinku od działki nr 499 do działki 457/3 oraz wzdłuż drogi (dz. nr 494/21, 494/22, 494/23, 494/24) do cmentarza w Ładnej – przysiółek Średziny II. Wartość dokumentacji to ponad 23 tys. zł

   

 • 4

  Kontynuacja budowy chodników przy drogach gminnych

 • W 2016 r. wybudowano 65,5 m chodnika o szerokości 1,5 m wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5,0 m i odwodnieniem przy skrzyżowaniu dróg gminnych nr 200571K, 200572K oraz 203672K. Wartość robót to 40,8 tys. zł.
 •  

  5

  Sukcesywne uzupełnianie oświetleń ulicznych przy drogach gminnych

 • W  2016 r. wybudowano oświetlenia uliczne o długości 934 m od słupa nr 14 do słupa nr 34 – droga „Księża”, stanowiące I etap inwestycji. W ramach zamówienia wykonano: montaż 21 sztuk stanowisk słupowych; montaż 12 sztuk opraw ledowych; montaż szafki oświetlenia ulicznego na słupie nr 43. Wartość prac wyniosła prawie 72 tys. złotych.
 • Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej 200571K od działki nr 460/2 do działki nr 475/2. Wartość projektu – 5 tys. zł.
 • W 2018 r. wykonano oświetlenie uliczne: na drodze „Księża” (etap II) od słupa nr 23 do słupa nr 52 oraz od słupa nr 15 do słupa nr 37 oraz na drodze nr 200571K od działki nr 460/2 do działki nr 475/2. Wydatkowano na ten cel 55 tys. zł.
 •  

  6

  Poprawa nawierzchni dróg i dalsza regulacja stanu prawnego

 • W 2015 r. zakupiono grunty pod poszerzenie dróg za kwotę 15 tys. złotych.
 • W 2016 r. dokonano kolejnego nabycia gruntów pod poszerzenie dróg za kwotę 76 tys. zł.
 • W 2016 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drodze „Na Szpalę” o długości 140 m oraz „Na Klocha” o długości 75 m – wartość prac 32 tys. zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze oznaczonej jako działki 1119/4 do 1119/7 o długości 190 m - wartość 24,3 tys. zł.
 • W 2017 r. wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych "Na Tomasiewicza" oraz "Na Grocholskiego" o łącznej długości 305 m oraz za kwotę 57 tys. zł. Wykonano także  nakładkę asfaltową na drodze oznaczonej jako działka nr 353 za kwotę 84,3 tys. zł. o długości 600m.
 • W 2017 r. uregulowano stan prawny prawie 2 km dróg będących we władaniu gminy.
 • W 2018 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach „Na Kudelskiego” o długości 225m oraz na drodze „Księża” o długości 120 m. Koszt ponad 113 tys. zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego.
 • W 2018 r. nabyto grunty pod poszerzenie dróg za kwotę 25,5 tys. zł.
 • >W 2018 r. uregulowano stan prawny ponad 500 m dróg będących we władaniu gminy.
 •  

  7

  Podjęcie starań o polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców Ładnej wzdłuż drogi krajowej nr 4.

 • Na odcinku od salonu Renault do huty p. Wrześniaka, wzdłuż drogi DK 94g na przełomie lat 2014-15 został wybudowany ciąg pieszo – rowerowy przez GDDKiA.
 • Wykonany został projekt budowy nowych zatok autobusowych wzdłuż drogi DK nr 94g. W 2015 GDDKiA wybudowała 6 zatok, a na 3 z nich gmina Skrzyszów zamontowała 3 wiaty.
 • Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę chodników, chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz budowę drogi serwisowej wraz z projektem oświetlenia na odcinku od Taurusa do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, w ciągu drogi krajowej DK 94 g. Wartość dokumentacji to kwota ponad 50 tys. zł.
 • Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi DK94g w miejscowości Ładna w km 82+170 strona lewa oraz 82+270 strona prawa - około 15 tys. zł.
 • W 2017 r GDDKiA wybudowała (w oparciu o dokumentacje projektowe sporządzone przez gminę) po prawej i lewej stronie drogi ponad 2 km infrastrukturę komunikacyjną dla pieszych i rowerzystów: w tym budowa chodnika, ciągów pieszo-rowerowych, remont drogi serwisowej, remont nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa przepustów, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, budowa 2 nowych zatok autobusowych). Wartość robót to kwota 4,112 mln zł
 • W 2018 r. opracowano dokumentację projektową rozbudowy ciągów pieszo-rowerowych w km od 82+078 do 82+600 po lewej stronie DK94g - koszt ok. 30 tys. zł.
 •  

  8

   

  Urządzenie drogi gminnej Ładna - Wola Rzędzińska.

 • Trwają rozmowy z właścicielami dotyczące regulacji stanu prawnego. Droga jest też na bieżąco utrzymywana.

 •  

  9

  Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej.

 • W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy bazy sportowej oraz zagospodarowania terenu przy boisku LKS i remizie OSP w Ładnej” Koszt ponad 43 tys. zł.
 •  

  10

  Organizacja zajęć mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań dla mieszkańców należących do wszystkich grup wiekowych. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć, kół zainteresowań i projektów

   

 • Od roku 2015 w trakcie wakacji organizowana jest półkolonia dla wszystkich chętnych dzieci z bardzo atrakcyjnym programem w części współfinansowana przez rodziców. W roku 2018 podjęto decyzje o organizacji dwóch turnusów. Koszt organizacji ze strony Gminy wyniósł 39 247,01 zł.
 • Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców pn. „TAŃCUJŻE I ŚPIEWAJ – LUDOWE ZABAWY I TAŃCE ZE ŚPIEWEM - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PR, Leader w 2015 roku (koszt całkowity 15 tyś. zł).
 • Gminny Konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych.
 • Klub Trzeciego Wieku.
 • Wspieranie lokalnych Klubów Sportowych.
 • Pogodny Klubik
 • Turnieje szachowe o puchar sołtysa pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów.
 • W oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej dzieci mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z rytmiki, natomiast dzieci 4-letnie mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z języka angielskiego.
 • W 2015 r. wdrożono innowacje pedagogiczne w klasie czwartej szkoły podstawowej po 2 godziny tygodniowo. Natomiast w 2016r. przyznano po 1 godzinie innowacji w klasie czwartej i piątej szkoły podstawowej. W kolejnym 2017 r. innowacje były kontunuowanie w klasie piątej i szóstej szkół podstawowych. Realizowano zajęcia z zakresu języka angielskiego z przedmiotów matematyczno-informatycznych, humanistycznych i przyrodniczych.
 • Wdrożono dodatkowe lekcje matematyki dla klas dla klas szóstych szkoły podstawowej w celu przygotowania do sprawdzianu po szkole podstawowej.
 • Zorganizowano zajęcia opieki świetlicowej w szkole.
 • Rozgrywki sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
 • Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach, którego prowadzone są systematycznie dwa razy w tygodniu zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
 • Realizacja projektu pn. „Jeżdżę z głową”. W 2017 roku udało się pozyskać 13,3 tys. zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 17, 2 tys zł ,natomiast w 2018 roku udało się pozyskać ponad 15,5 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 27, 7 tys zł
 •  

  11

  Wydarzenia kulturalne i inne

 • Święto patrona szkoły.
 • Festyn Integracyjny dla niepełnosprawnych.
 • Zabawa Andrzejkowa dla niepełnosprawnych.
 • Spotkania opłatkowe dla seniorów.
 • Jubileusz szkoły.
 • Dożynki Gminne.
 • Jasełka dla seniorów.
 • Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3-maja.
 •  

  12

  Wybrane inwestycje dodatkowe.

 • W 2015 r. wybudowano chodnik od skrzyżowania z DK 94g do huty p. Wrześniaka (150 tys. zł).
 • W 2016 r. wykonano remont budynku Remizy za kwotę 62,8 tys. zł. Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Małopolskie Remizy” w wysokości prawie 21 tys. zł. W ramach prac remontowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano: wymiany bram garażowych, czyszczenie i malowanie części pokrycia dachowego, czyszczenie i malowanie elewacji oraz remont pomieszczenia socjalnego.
 • Zakupiono piec dla Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę 11,2 tys. zł.
 • Wykonano odwodnienie (sieć kanalizacji opadowej) drogi nr 413 na działkach nr 413, 502/7, 502/6 oraz 502/3, stanowiąca II etap inwestycji za kwotę prawie 40 tys. złotych.
 • Na potrzeby klubu sportowego w Ładnej zakupiono kosiarkę za kwotę 6,2 tys. zł.
 • Na potrzeby szkoły w Ładnej zakupiono tablicę interaktywną z notebookiem na kwotę  4,3 tys. zł.
 • Zakupiono piec centralnego ogrzewania – Florianka Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 5,6 tys. zł.
 • Zakupy inwestycyjne w kwocie 3,8 tys. zł.
 • Zakup defibrylatora dla OSP w Ładnej w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2017 – ponad 6,3 tys. zł.
 • Adaptacja kotłowni, hydroforni i biblioteki na salę oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Ładnej ponad 94 tys. zł.
 • Dotacja celowa dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne piece 5 klasy – 3 tys. zł.
 • Remont budynku OSP – 3,5 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na remont, wyposażenie oraz pomoce naukowe SP w Ładnej w 2015 roku 105,9 tys. zł, w 2016 roku – 113,3 tys. zł a w 2017 roku 107,1 tys. zł. Wdrożenie e-dziennika, modernizacja sieci internetowej wewnątrz szkoły i zakup komputerów do obsługi e-dziennika.
 • Adaptacja pomieszczenia szkolnego na gabinet profilaktyki zdrowotnej na kwotę 5 528,07 zł
 •