REALIZACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ PROGRAMU WYBORCZEGO W KADENCJI 2010-2014

I. Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez umożliwianie oraz ułatwianie tworzenia zakładów produkcyjnych. Wyznaczenie terenów pod inwestycje. Rozwój handlu, małej gastronomii itp.,a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy.

1. Aby umożliwić inwestorom tworzenie zakładów pracy, uchwalono studium uwarunkowań i rozwoju gminy Skrzyszów, w którym powiększono ilość terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi aż o 350 hektarów, głównie na terenie Ładnej i Pogórskiej Woli. Jest to ogromny wzrost tego typu działek, bo do tej pory na terenie naszej gminy znajdowało się około 110 hektarów pod przemysł lub usługi. Wyznaczono również tereny pod inwestycje proekologiczne, do których zaliczyć można np.: farmę fotowoltaiczną lub biogazownie, zakładana powierzchnia to łącznie około 40 hektarów. Dzięki prowadzonym rozmowom sfinalizowano budowę drogi dojazdowej do nowo otwartego centrum handlowego Merkury Market w Ładnej. Jest to ogromna inwestycja prywatnego inwestora, jednocześnie stymulująca dalszy rozwój gminy poprzez ściąganie nowych inwestorów oraz zapewnienie pracy licznej grupie mieszkańców gminy.

2. Został uruchomiony portal internetowy, prezentujący plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań. Dzięki niemu można między innymi dowiedzieć się o przeznaczeniu w planie zagospodarowania konkretnej działki czy szukać dogodnych terenów pod inwestycje.

3. Przedsiębiorcy działający na terenie gminy Skrzyszów płacą stosunkowo niskie podatki w porównaniu z innymi gminami.

4. Trwają prace nad utworzeniem Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej na „Cielętnikach” wzdłuż Starego Gościńca. Planowana strefa to obszar co najmniej 7 ha. Został złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach naboru dla projektów subregionalnych.

II. Wyznaczenie terenów budowlanych, odrolnienie części gruntów, dających możliwość powstawania nowych domów.

Uchwalono studium, które przewiduje wzrost ilości terenów budowlanych na terenie gminy aż o ponad 1200 hektarów. Jest to wzrost o 150% w stosunku do tego co było do tej pory (do chwili obecnej na terenie naszej gminy terenów dopuszczających budownictwo jednorodzinne było około 800 hektarów). W marcu tego roku uchwalono częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, by spełnić najpilniejsze oczekiwania mieszkańców i elastycznie dostosowywać się do potrzeb. W 2013 roku rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego MPZP obejmującego teren całej gminy, w którym planowane jest powiększenie terenów budowlanych oraz zlikwidowanie niektórych zapisów utrudniających proces inwestycyjny. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na połowę 2015 roku

III. Większa aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. Zaangażowanie funduszy zewnętrznych do nowych inwestycji i przedsięwzięć.

1. W latach 2010-2014 zrealizowano aż 28 projektów, w których większość środków pochodzi z funduszy europejskich, głównie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna ich wartość to kwota bliska 10 milionów złotych.

2. Wydatki inwestycyjne w latach 2010-2014 to kwota ponad 40 mln złotych. Łącznie z innymi instytucjami, które zainwestowały na terenie naszej gminy kwota ta wynosi około 70 mln złotych.IV. Podjęcie działań, mających na celu uregulowanie brzegu rzeki Wątok celem zapobieżenia powodzi, a także jej skutków, tak dotkliwych dla wielu mieszkańców.

1. W latach 2012-14 wybudowano zbiornik retencyjny na potoku Korzeń. Inwestycja została zrealizowana przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (MZMiUW), przy aktywnym wsparciu Gminy Skrzyszów,

2. Wykonano koncepcję zabezpieczeń potoku Wątok wraz z dopływami. Inwestycja ta była współfinansowana przez gminy: Skrzyszów, Ryglice, Tarnów oraz MZMiUW

3. Przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie przy aktywnym wsparciu Gminy Skrzyszów opracowany jest projekt pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok wraz z dopływami w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski”,

4. Wykonywane są prace czyszczące koryto rzek w ramach programu „Zielona praca”,

5. Wykonano umocnienie kładki na potoku Wątoczek w Łękawicy, dwukrotnie wykonano konserwację potoków Chotowski oraz Nr 5.

V. Budowa przedszkoli i żłobka, a zarazem ułatwianie lub umożliwianie rodzicom podjęcia pracy zawodowej.

1. W 2011 roku w Skrzyszowie utworzono nowy oddział przedszkolny, a w Ładnej nowy oddział zamiejscowy.

2. W 2012 roku w Skrzyszowie wykonano remont przedszkola zlokalizowanego w Szkole Podstawowej, w której mieszczą się 2 oddziały, tak aby przedszkole mogło lepiej i sprawniej funkcjonować.

3. W 2012 roku wykonano remont przedszkola w Ładnej.

4. W 2013 roku w Szynwałdzie przebudowano budynek przedszkola wraz z adaptacją kuchni i adaptacją sali dziennej w pomieszczeniach starej kuchni.

5. W 2011 roku uruchomiono dodatkowy odział przedszkolny w Łękawicy a w 2013 roku wykonano termomodernizację budynku.

6. Wykonano remont pomieszczeń pod bibliotekę i pracownię multimedialną w Pogórskiej Woli, a także zaadoptowano pomieszczenia pod dodatkowy oddział przedszkolny, który został otwarty od 2011 roku.

VI. Zwiększenie efektywności pracy świetlic szkolnych zapewniających opiekę uczniom, wspomaganie rodziców pracujących zawodowo.

1. W każdej szkole działają świetlice szkolne etatowe bądź prowadzone są zajęcia opieki świetlicowej.

2. Wszyscy uczniowie, którzy tego potrzebują mogą korzystać z zajęć świetlicowych lub opieki świetlicowej.

3. Oferowane są bardzo dogodne i przyjazne rodzicom godziny przyjmowania dzieci do świetlicy przed lekcjami i długi czas pozostawiana dzieci w świetlicy.

VII. Tworzenie centrów kultury i ośrodków informatycznych wspierających rozwój mieszkańców różnych grup wiekowych, rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

W latach 2012-2014 w Szynwałdzie wybudowano nowoczesną bibliotekę, która stanowi zaplecze i bazę dla rozwoju kultury na terenie Gminy Skrzyszów. Ponadto:

1. Został zrealizowany pierwszy etap budowy połączenia miejscowości Skrzyszów do sieci światłowodowej/ZETO/, umożliwiającej prawdziwy jakościowy skok w zakresie korzystania z Internetu oraz stwarzającej możliwość dostępu do nowoczesnych, do tej pory nieosiągalnych w gminie technologii, jak telefonia VoIP, czy telewizja cyfrowa. Obecnie realizowany jest kolejny etap budowy tejże sieci w miejscowości Ładna.

2. Mając na celu ułatwienie dostępu do sieci internetowej wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy w centrum sołectwa Skrzyszów utworzono bezpłatny punkt dostępu do Internetu.

3. Szkolne pracownie komputerowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, który został objęty stałą modernizacją. Dodatkowo w ramach pozyskanych dofinansowań projektów tzw. ”miękkich” / całość pokryta ze środków POKL(Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)/, zorganizowano i zrealizowano kursy komputerowe dla mieszkańców gminy.(projekty miękkie dotyczą inwestycji bezpośrednio w ludzi, obejmujące takie działania jak, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych itp. W odróżnieniu od projektów twardych, oznaczających inwestowanie w infrastrukturę, czyli drogi, chodniki, budynki, kanalizacja, wodociągi itp. )

4. Mając na celu doskonalenie umiejętności językowych mieszkańców w różnych grupach wiekowych zorganizowano i przeprowadzono kursy nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży oraz rodziców/opiekunów.

5. Działające na terenie gminy Centrum Kultury i Bibliotek (GCKiB) organizowało szereg koncertów, spotkań z kulturą; spotkania z pisarzami, szereg wyjazdów do teatrów, przeglądy artystyczne, konkursy fotograficzne, a także zajęcia z samoobrony, tańca i kung-fu. Ponadto GCKiB zorganizowało promocję oraz wydanie książki M.Madeja pt. ”Gmina Skrzyszów w świetle nazw terenowych” oraz audiobook pt. „Zachować od zapomnienia” – E.Stepskiej-Kot.

6. Zorganizowano szereg warsztatów muzycznych i tanecznych pozwalających rozwijać pasje, zainteresowania a nade wszystko zdolności artystyczne dzieci młodzieży z terenu gminy. W ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych odbyły się zajęcia nauki gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca. Działająca w naszej gminie Kapela muzyczna Skrzyszowianie została wyposażona w stroje ludowe.

VIII. Wspieranie sportu i rekreacji, organizowanie działań mających na celu efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie dzieci i młodzieży. Ułatwienie dostępu do obiektów sportowych.

1. W 2012 w Pogórskiej Woli wybudowano kolejny kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Jest to już trzeci obiekt tego typu na terenie gminy. W 2013r. w Górnym Skrzyszowie wybudowano boisko poliuretanowe do koszykówki i siatkówki oraz boisko z nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną. Na terenie boisk organizowane są regularne zajęcia sportowe pod okiem zatrudnionych w tym celu trenerów. Obiekty otwarte są codziennie do późnych godzin wieczornych.

2. W miejscowości Skrzyszów oraz Szynwałd zostały wybudowane nowe ścieżki rowerowe zapewniające większe bezpieczeństwo ruchu rowerzystom. W najbliższym czasie zostaną wybudowane kolejne ścieżki rowerowe. W celach poszerzenia oferty rekreacyjnej wytyczono nowe trasy rowerowe na terenie gminy.

3. Corocznie organizowane są liczne turnieje sportowe dla mieszkańców gminy corocznie organizowane są liczne turnieje sportowe dla mieszkańców gminy typu;

– Rajd rowerowy

– Turniej szachowy

– Turniej piłki siatkowej

– Turniej Halowej Piłki Nożnej

– Turniej Piłki Nożnej.

4. Dla wszystkich zainteresowanych grą w piłkę nożną została powołana amatorska liga Orlikowa w piłce nożnej. Zorganizowano również spotkania z wybitnymi sportowcami m.in. Bogdanem Wentą oraz Januszem Kołodziejem.

5. W ramach promocji sportów na terenie gminy organizowane są liczne zawody zarówno międzyszkolne dla uczniów miejscowych szkół oraz liczne turnieje na poziomie rozgrywek powiatowych, rejonowych i wojewódzkich.

6. Wspierając działalność miejscowych klubów sportowych utworzono wiele licznych grup młodzieżowych z piłki nożnej działających przy tychże klubach. Możemy się poszczycić awansem naszych miejscowych sportowców do wyższych klas rozgrywkowych. Wszystko to dzięki aktywnej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

IX. Dokończenie budowy kanalizacji i wodociągów.

W latach 2010 – 2014 kontynuowano budowę kanalizacji i wodociągów. Największe inwestycje z tego zakresu to:

– zakończenie w 2012r. budowy etapu II wodociągu w Ładnej (przysiółek Jaźwiny) i P.Woli o wartości 3,5mln zł,

– Budowa w Szynwałdzie w 2011 roku VI etapu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za kwotę 1,1 mln zł,

– Finalizacja wodociągowania i kanalizacji Ładnej poprzez rozpoczęcie największej inwestycji z tego zakresu. Budowa przewidziana jest na lata 2014-2015 i zamyka się kwotą 4,5 mln zł.

– Budowa kanalizacji i wodociągu dla przysiółku Pogórz i Podgórz. Inwestycja realizowana jest przez Tarnowskie Wodociągi, I etap zakończono w 2014r.

Opracowano również kolejne projekty budowlane, które pozwolą w następnych latach kontynuować prace z tego zakresu. Są to:

– Projekt wodociągu Świniogóry, Paproci i Kątów w Szynwałdzie,

– Projekt wodociągu Centrum i Kątów w Pogórskiej Woli,

– Projekt kanalizacji Wielkiego Pola i Poskle w Pogórskiej Woli

X. Poszerzenie oferty w zakresie opieki medycznej, poprzez utworzenie gabinetów specjalistycznych. Działania w zakresie profilaktyki.

W Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie oprócz lekarzy pierwszego kontaktu funkcjonują gabinety specjalistów: kardiolog, ginekolog, stomatolog. Funkcjonuje również przychodnia rehabilitacyjna oraz bogata oferta diagnostyczna z badaniem ultrasonograficznym oraz rentgenem stomatologicznym.

XI. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez usprawnianie infrastruktury(budowa chodników, modernizacja dróg).

W latach 2010-2014 na terenie Gminy Skrzyszów wybudowano łącznie prawie 8 km chodników i ścieżek rowerowych za kwotę ponad 4,2 mln zł. Około 28 km dróg zyskało nową nawierzchnię asfaltową, a wydatki na cel zamknęły się kwotą prawie 8 mln zł. Przy wielu drogach zostało zamontowane oświetlenie.

XII. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych. Poszukiwanie gmin partnerskich z innych krajów celem wymiany doświadczeń i promocji gminy.

Nawiązano kontakt z gminą Obertyn z Ukrainy. Delegacja samorządu Gminy Skrzyszów odwiedziła ukraińskich partnerów w 2012 roku a w 2014 roku przedstawiciele Obertyna przyjechali z rewizytą zapoznając się z potencjałem i polskimi osiągnięciami. Ponadto nawiązano współpracę z gminą Hniezdne ze Słowacji.

XIII. Poprawa estetyki terenu poprzez tworzenie przestrzeni zielonych i rekreacyjnych w centrum każdej miejscowości należącej do gminy.

W każdej miejscowości została zagospodarowana i odnowiona przestrzeń publiczna poprzez budowę placów rekreacyjnych, parkingów i chodników. W latach 2010-14 powstały 4 nowe centra wsi, wydatkowano na ten cel kwotę ponad 4mln złotych. Ponadto wykonano termoizolację szkół i przedszkoli w miejscowościach Skrzyszów, Pogórska Wola, Łękawica, Ładna i Szynwałd poprawiając tym samym estetykę szkół i ich okolic.

W celu polepszenia bazy edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej zakupiono działki z przeznaczeniem pod ww. cele.

Dbając o estetykę i porządek w naszej gminie w ramach prac interwencyjnych zatrudnieni zostali bezrobotni oraz osadzeni z zakładu karnego w Tarnowie.

XIV. Wspieranie działalności oświatowej, poprzez ciągłą poprawę bazy dydaktycznej i efektów kształcenia.

Każda szkoła w gminie jest estetycznym i ocieplonym budynkiem. Do najważniejszych inwestycji z tego zakresu w latach 2010-14 zaliczyć należy:

– w 2013 r. zagospodarowano otoczenie szkoły w Górnym Skrzyszowie poprzez wykonanie parkingów, chodników wokół szkoły, modernizację placu zabaw, boiska trawiastego i boiska wielofunkcyjnego, a w 2014 r. wykonano kompleksową termomodernizację szkoły,

– w 2012 r. wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie,

– w 2014 r. wykonano termomodernizację budynku szkoły w Ładnej wraz z salą gimnastyczną,

– w latach 2013-15 budowana jest sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Łękawicy,

– w 2013 roku wykonano konserwację elewacji na budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szynwałdzie,

– w 2013 roku wykonano termomodernizacje budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli.

– wszystkie gminne placówki szkolne zostały wyposażone w nowoczesne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania środki dydaktyczne typu:

· Zestawy audiowizualne ( komputer+ rzutnik multimedialny)

· Wymiana przestarzałych komputerów na nowoczesne

· Utworzono liczne klasopracownie

– W każdej szkole umożliwiono uczniom spożywanie posiłków /obiady/,

– Wyremontowano i odnowiono w szkołach parkiety, szatnie, sale lekcyjne oraz hale sportowe.

– Wszyscy uczniowie wymagający dodatkowych zajęć specjalistycznych zostali objęci zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi i dydaktyczno-wyrównawczymi oraz socjoterapią. Dodatkowo zatrudniono logopedów do pracy z dziećmi.

– Dla wybitnie zdolnych uczniów w naszych szkołach utworzono Stypendium Wójta przyznawane raz w roku (czerwiec), a klasa uzyskująca najlepsze wyniki w nauczaniu bierze udział w wycieczce szkolnej organizowanej w ramach nagrody dla „najlepszej klasy”.

– Na terenie gminy w żadnej ze szkół nie ma klas łączonych co zapewnia wszystkim dzieciom jednakowy poziom dostępu do edukacji. Możemy się poszczycić uzyskaniem wysokich wyników nauczania wyrażonych wynikami egzaminu gimnazjalnego oraz po szkole podstawowej w większości wyższych od średniej powiatu i porównywalnych do średniej wojewódzkiej.

XV. Objęcie pomocą rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez poszukiwanie miejsc pracy, pomoc socjalną, terapię zajęciową dla dzieci z tych rodzin, w celu zmniejszania zagrożenia patologią.

Każda rodzina może liczyć na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego lub specjalnego zasiłku celowego. Udzielane jest także wsparcie rzeczowe w postaci pracy socjalnej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, usługi opiekuńcze, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

W szkole realizowane są programy profilaktyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze i zagrożenia.

Sporą pomocą dla osób potrzebujących są dochody zbierane podczas koncertów charytatywnych. Dzięki temu wydarzeniu, już kilkanaście osób zyskało pomoc w łącznej kwocie ponad 100 tys. złotych.

XVI. Szybka i skuteczna pomoc mieszkańcom w sytuacjach losowych.

Centrum zarządzania kryzysowego podejmuje natychmiastową pomoc w sytuacji zagrożenia powodziowego. Do pomocy kierowana jest straż oraz pracownicy urzędu gminy. Oprócz doraźnej pomocy na likwidację szkód, osoby poszkodowane otrzymują zapomogi i wsparcie rzeczowe.

XVII. Współpraca z innymi samorządami mająca na celu lepszy rozwój samorządności lokalnej.

Gmina Skrzyszów współpracuje z innymi samorządami w celu usprawnienia i polepszenia świadczenia usług publicznych dla mieszkańców. W tym celu w minionych czterech latach wielokrotnie podpisywano porozumienia np. w zakresie współpracy w zwalczaniu zagrożeń powodziowych potoku Wątok i jego dopływów, wspólnej organizacji przetargów na zakup energii czy organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Gmina Skrzyszów jest także członkiem założycielem Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa zrzeszającej 6 gmin, które wspólnie realizują cele rozwojowe. Wspólnie również z innymi gminami realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym czego znakomitym przykładem jest projekt Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów.

XVIII. Kultywowanie tradycji poprzez popularyzację miejsc pamięci i osobliwości regionu.

Regularnie w każdym roku odbywają się uroczystości promujące miejsca pamięci i wspierające patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży, czy kultywujące tradycję. Zaliczyć do nich można np. uroczyste obchody Konstytucji 3-go Maja, obchody święta 11 listopada lub dożynki gminne. Nie zapominając o wpajaniu wszelkich wartości moralnych uroczyście obchodzone są święta patronów szkoły np. w Pogórskiej Woli (Heleny Marusasz) czy w Skrzyszowie ( Jana Pawła II).

Wiosną tego roku uroczyście obchodziliśmy odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II w Skrzyszowie.

XIX. Kompetentna obsługa przez pracowników urzędu gminy, utworzenie nowoczesnego centrum informatycznego poprawiającego jakość świadczonych usług. Jawność działania samorządu lokalnego.

W celu usprawnienia pracy urzędu gminy oraz ułatwienia mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych wprowadzono możliwość składania pism drogę on-line, wszystkie formularze urzędowe dostępne są do ściągnięcia ze strony internetowej, która regularnie jest aktualizowana. Dodatkowo gmina utworzyła profil na Facebooku, by ułatwić formę kontaktu z mieszkańcami.

XX. Ciągła dbałość i troska o zadowolenie mieszkańców z działań podejmowanych przez władze samorządowe.

W celu zwiększenia zadowolenia z obsługi mieszkańców wprowadzono możliwość wyrażania swojej opinii poprzez wypełnianie anonimowych ankiet. Od początku kadencji organizowane są dwa razy do roku zebrania wiejskie (dodatkowe na jesień), by móc częściej wymieniać poglądy i wsłuchiwać w oczekiwania mieszkańców.