Program 2018 – 2023

1. Kontynuacja kanalizowania i wodociągowania.

2. Kontynuacja regulacji stanu prawnego dróg gminnych.

3. Kontynuacja remontów dróg gminnych w tym przebudowa z poszerzeniem głównych dróg gminnych.

4. Rozwój bazy sportowej na terenie gminy.

5. Rozpoczęcie budowy żłobka w Skrzyszowie.

6. Kontynuacja zagospodarowania centrów wsi.

7. Budowa DPS.

8. Podjęcie działań w kierunku utworzenia skansenu na Świniogórze.

9. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

10. Rozwój oferty skierowanej do seniorów, działania przeciw wykluczeniu społecznemu seniorów.

11. Wsparcie działań proekologicznych.

12. Podjęcie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców.

13. Kontynuacja budowy chodników przy drogach powiatowych i głównych drogach gminnych.

14. Współpraca z powiatem tarnowskim, GDDKiA i sąsiednimi gminami w zakresie remontów dróg.

15. Kontynuacja działań na rzecz budowy infrastruktury przeciwpowodziowej.

16. Rozwój współpracy z OSP i organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

17. Wspieranie wolontariatu na rzecz osób chorych i starszych.

18. Promocja walorów turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej.

19. Poprawa komunikacji na terenie gminy.

20. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego.