Nic o nas bez nas

Na co dzień załatwiamy w urzędzie gminy różne formalności. Co jakiś czas spotykamy się i dyskutujemy na zebraniach wiejskich. Zgodnie z kalendarzem wyborczym udajemy się do urn, aby powierzyć prowadzenie lokalnych spraw w ręce ludzi, którym zaufaliśmy. Fakt istnienia samorządu lokalnego stał się dla większości z nas tak oczywisty, tak powszedni i tak naturalny jak powietrze którym oddychamy . Korzystamy z faktu że istnieje, ale nie zaprzątamy sobie głowy refleksjami nad jego istotą.

A przecież samorząd lokalny w obecnym kształcie to niezwykle ważne osiągnięcie III Rzeczypospolitej, będące efektem przemian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989r. Trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę, że idee samorządności na ziemiach polskich mają dużo starsza tradycję niż ostatnie dwudziestolecie. Pierwsze przejawy samodzielności lokalnej notuje się w ordynacji miejskiej z 1791 r., włączonej do tekstu Konstytucji 3 Maja. Jednakże faktyczny i intensywny rozwój samorządu w Polsce przypadł na okres międzywojenny, a zapoczątkowany został przez Konstytucję Marcową. W okresie powojennym samorząd padł ofiarą budowy scentralizowanego państwa, a powrót do idei sprawowania lokalnej władzy przez demokratycznie wybrane organy nastąpił dopiero w 1990 r.

Po tym skrótowym zapoznaniu się z genezą idei samorządu nasuwają się pytania: czym jest zatem samorząd w świetle obowiązującego prawa i jaki ma wpływ na nasze codzienne życie? Zapisy dotyczące samorządu znajdujemy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W preambule zapisano zasadę pomocniczości, która ma zwiększać uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rozwinięcie tej zasady stanowią artykuły 15 i 16 mówiące, że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej oraz gwarantuje samorządowi uczestnictwo w sprawowaniu władzy publicznej. O znaczeniu samorządu terytorialnego dla rzeczywistości ustrojowej naszego państwa świadczy także fakt , że na 13 rozdziałów Ustawy Zasadniczej, samorządowi terytorialnemu poświęcono osobny, VII rozdział, precyzujący zasady odnoszące się do działań samorządu. Istnieje również szereg innych ważnych aktów prawnych zawierających zapisy dotyczące władzy lokalnej. Są to m.in. ustawy : o samorządzie gminnym; o samorządzie powiatowym; o samorządzie województwa; o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta; o referendum lokalnym; ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Sensem tych regulacji prawnych jest przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego istotnej części zadań władzy, aby były realizowane na najniższym z możliwych szczebli, jak najbliżej obywatela oraz zwiększenie udziału obywateli w zarządzaniu małym wycinkiem państwa, jaki stanowi ich mała ojczyzna. To właśnie na tym poziomie możliwe jest najskuteczniejsza identyfikacja rzeczywistych i istotnych problemów oraz potrzeb lokalnej społeczności, właściwa ocena tych informacji przez lokalna władzę, umożliwiająca szybkie wydanie stosownych decyzji, z możliwością przeprowadzania na bieżąco niezbędnych korekt. Można by istotę tych zasad ustrojowych zobrazować znanym powiedzeniem – nic o nas bez nas - nadając mu nowe znaczenie (historycznie zasada ta wywodząca się z Konstytucji Nihil Novi z 1505r. nie odnosiła się do samorządności lokalnej).

Konkludując należy zatem podkreślić, iż do najistotniejszych uprawnień jednostek samorządu terytorialnego należą uprawnienia do realizacji szeroko rozumianej polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, sprzyjającej podniesieniu poziomu życia lokalnej społeczności .

O tym, że w Skrzyszowie doskonale to rozumiemy niech świadczy fakt, że to właśnie my, jako pierwsza gmina regionu byliśmy, w ostatnią środę września, gospodarzami spotkania z Wicemarszałkiem Małopolski, Panem Romanem Ciepielą, dotyczącego inicjatyw prorozwojowych, w tym inwestycji o charakterze strategicznym na terenie Małopolski. Jego celem było wypracowanie wniosków, które pomogą optymalnie wykorzystać szanse unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

To właśnie na takich spotkaniach często rodzą się pomysły, które mogą mieć niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszej gminy, ale nie tylko. Podczas dyskusji, która toczyła się w merytorycznej i konstruktywnej atmosferze, uczestnicy spotkania poruszali wiele ważkich i interesujących tematów. “Małopolska 2020 – nieograniczone możliwości”- to hasło chyba najwłaściwiej oddaje ducha tych wszystkich wystąpień. W mojej opinii najważniejszą informacją jaką wynieśliśmy z tego spotkania jest wiadomość, że przypuszczalnie ilość środków europejskich przeznaczonych dla Małopolski na nowy okres planowania nie ulegnie zmniejszeniu. Wciąż trwają konsultacje jakie, w związku z tym, kierunki rozwoju uznać za priorytetowe w okresie 2014-2020. Pewne jest jedno, oprócz wodociągowania, kanalizacji i infrastruktury drogowej potrzebne są innowacyjne rozwiązania, które powinny stać się motorem napędzającym nowoczesną gospodarkę.

Aktualnie w Urzędzie Gminy Skrzyszów trwają prace dotyczące wyznaczenia kierunków rozwoju naszej gminy w najbliższych latach. Zachęcam wszystkich do współpracy. Pomysły związane z rozwojem naszego subregionu można zgłaszać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wszelkie pomysły będą omawiane, a najciekawsze i najbardziej racjonalne zostaną wykorzystane do planowania dalszego rozwoju.

 
» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.