Blog

Kolejne inwestycje w sieć wodociągowo- kanalizacyjną

Zasobność i powodzenie gmin zależą od wielu czynników. Na jedne, jak na przykład korzystna lokalizacja, nie mamy wpływu, inne, jak rozwój infrastruktury (transportowej- czyli gęstość sieci dróg i ich jakość; technicznej - czyli wodociągi, kanalizacja, elektryfikacja i gazyfikacja; społecznej, czyli budynki użyteczności publicznej), czy poziom edukacji leżą między innymi w gestii działań samorządu terytorialnego. Można więc powiedzieć, że faktyczny wpływ na nie ma lokalna społeczność, wybierająca swoich przedstawicieli do władz samorządowych, weryfikująca świadomie swoje decyzje przy urnach co 4 lata.

Człowiek, wykorzystujący osiągnięcia postępu technicznego, dla własnego bezpieczeństwa i wygody, musi siłą rzeczy ingerować w środowisko naturalne. Chodzi jednak o to, żeby te ingerencje były ograniczone do niezbędnej konieczności, z jak najmniejszą szkodą w dla otoczenia. Aby starać się żyć w symbiozie z naturą, której przecież częścią jesteśmy. Mam to zawsze na względzie, przystępując do planowania i realizacji bardzo ważnych dla mieszkańców, a co za tym idzie i dla samorządu, inwestycji. Zawsze dążymy do osiągnięcia kompromisu pomiędzy zaspokojeniem potrzeb ludzi, a minimalizowaniem wpływu na środowisko. Często to niełatwe zadanie, zwłaszcza w przypadku zakrojonych na szeroką skalę, a szczególnie ważnych dla mieszkańców inwestycji, takich jak wodociągi, czy kanalizacja. Prowadzą one do awansu cywilizacyjnego naszych miejscowości, przynosząc dla społeczności zyski natychmiastowo namacalne, w związku z poprawą jakości życia, jak i zyski mniej odczuwane, czy czasem nawet nieuświadamiane, ale równie ważne, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla gminy. Działki z wykonanymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi zwiększają swoją wartość oraz podnoszą atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną terenów. To wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców.

W gminie Skrzyszów od wielu lat, realizowane są tzw. „inwestycje ziemne”, czyli rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To prace od lat zajmują ważne miejsce w naszym budżecie, dzięki czemu systematycznie poszerzamy krąg osób, mogących korzystać z tych osiągnięć cywilizacji. Cieszę się, że mogę przekazać dobre wiadomości dla kolejnych mieszkańców naszej gminy, tym razem z Pogórskiej Woli i Szynwałdu. Właśnie otwarliśmy przetarg na wykonanie kanalizacji w przysiółku Poskle w Pogórskiej Woli. Wstępnie szacowane koszty tego przedsięwzięcia wynoszą 5,25 mln złotych. To olbrzymia kwota, która będzie współfinansowana z WFOŚ. To nie wszystko. W planach mamy dalsze działania. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kanalizacji dla przysiółka Wielkie Pole w Pogórskiej Woli. Złożyliśmy też wniosek i wstępnie zostały przydzielone środki na wodociąg w Szynwałdzie. Projektowany będzie kolejny etap wodociągu na Wielkie Pole oraz kanalizacji i wodociągu na Żurawieniec. Przygotowywanie dokumentacji dla tych części Pogórskiej Woli powinniśmy zakończyć na przełomie roku 2017 i 2018. Zdaję sobie sprawę z ogromu prac jakie przed nami, ale dzięki współpracy z Tarnowskimi Wodociągami wierzę, że uda nam się pokonać wszelkie pojawiające się trudności. Kończymy także dokumentację na kolejną część wodociągu w Kątach na granicy Szynwałdu i Pogórskiej Woli.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna usytuowana jest głównie w ziemi, a zatem nie są to inwestycje spektakularne, w widoczny sposób, trwale zmieniające otoczenie. Jest ich jednak naprawdę dużo, są kosztowne, pracochłonne i niezwykle ważne, a przy ich realizacji konieczne jest zrozumienie ze strony mieszkańców. Część z planowanych sieci przebiega przez ich pola i podwórka. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tych prac. Robimy jednak wszystko, aby były jak najmniej kłopotliwe, prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość, mając na względzie przyszłe korzyści, które pojawią się po zakończeniu tych przedsięwzięć. 


 

Kolejny ważny krok

Sprawy wychowania i edukacji wielokrotnie gościły na moim blogu. Pokazuje to, jak wielką wagę przykładamy w naszej gminie do tych zagadnień, rozumiejąc ich znaczenie dla przyszłości naszych dzieci, nieodłącznie związanej z przyszłością nas samych, naszych rodzin, a w szerszej perspektywie, z przyszłością naszej Ojczyzny.

Nie ulega wątpliwości, że miejscem gdzie zaczyna się proces wychowawczy, kształtujący młodego człowieka, powinien być dom rodzinny. Działania państwa natomiast powinny być nastawione na wszechstronną pomoc, opartą na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu osób wspierających wysiłek wychowawczy rodziców. W tym celu konieczne jest istnienie sieci placówek oświatowo - wychowawczych, zapewniającej udział w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieciom w poszczególnych grupach wiekowych.

W gminie Skrzyszów dbamy o nasze placówki oświatowe, zarówno poprzez dążenie do stałego podnoszenia jakości w zakresie dydaktyczno-wychowawczym jak i poprawę warunków lokalowych. O tym, że nasze starania dostrzegają i doceniają dzieci oraz rodzice wiem bezpośrednio od nich. Cieszy mnie to i napawa dumą, tym bardziej, że opinie o naszych placówkach oświatowych potwierdzają również niezależne instytucje, czego najlepszym dowodem jest niedawno przyznany certyfikat Wiarygodna Szkoła.

Stale też monitorujemy potrzeby mieszkańców gminy w tej kwestii, starając się na miarę naszych możliwości wychodzić im naprzeciw. Stąd też zrodziła się idea naszej najnowszej inwestycji, czyli budowy żłobka w Skrzyszowie. To historyczne przedsięwzięcie, albowiem do tej pory w naszej gminie nie mieliśmy takiej placówki. To również realizacja kolejnego już zobowiązania zapisanego w moim programie wyborczym. Tym większą odczuwam satysfakcję, że po pokonaniu wielu przeciwności w końcu mogliśmy rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia. Według naszych planów w przyszłym roku do żłobka powinna zostać przyjęta pierwsza grupa maluszków. Powstanie żłobka to awans cywilizacyjny naszej gminy i olbrzymia pomoc dla rodzin. Trudności w dostępie do takich placówek działają hamująco na aktywność zawodową rodziców, szczególnie mam chcących wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Skorzystają też ich pociechy. Objęte profesjonalną opieką będą stawiać pierwsze kroki, a raczej kroczki, wchodząc w życie społeczne, ucząc się zasad współżycia i współdziałania w grupie rówieśników. Żłobek to również pierwszy etap uczenia się samodzielności oraz zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Dzieci, które zaczęły swoją edukacyjną wędrówkę właśnie od żłobka, sprawniej dostosowują się do czekających ich kolejnych wyzwań.

Liczę na to, że ta nowa placówka będzie kolejnym ważnym krokiem na naszej drodze ku budowaniu gminy przyjaznej obywatelom. Gminy z którą warto związać swoje losy, odczuwając uzasadnioną dumę z faktu bycia jej mieszkańcem.


 

„Planujemy z głową, jeździmy z głową”

Niedawno pisałem o projekcie budżetu na rok 2017r. Wtedy był to tylko projekt. Obecnie, po uchwale rady gminy, mamy do czynienia z obowiązującym dokumentem, stanowiącym fundament funkcjonowania gminy. Ponieważ uważam, że finanse publiczne powinna cechować transparentność, a nie sądzę, żeby mieszkańcy gminy mieli czas zgłębiać szczegółowo zapisy naszej uchwały budżetowej, postaram się dziś przedstawić w skrócie najważniejsze jej elementy.

Jak co roku największa kwota zapisana w budżecie gminy Skrzyszów na rok 2017 dotyczy wydatków związanych z oświatą i wychowaniem. Na ten cel przeznaczymy 18 778 583,92 zł co stanowi 36,54% ogółu wydatków. Drugą co wielkości grupą wydatków, stanowiącą 27,76% planowanych wydatków, są środki przewidziane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z programu 500 plus. Na ten cel zapisaliśmy w budżecie 14 266 979,00 zł. Trzecia największa grupa wydatków obejmuje inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (modernizacja drogi w miejscowości Pogórska Wola). Przedsięwzięcia te pochłoną 4 578 614,06 zł co stanowi 8,91% ogółu wydatków. Kolejna pozycja to koszty związane z administracją, które stanowią 7,02% wydatków. 2 284 828,60 zł, czyli 4,45% , wydatków, przeznaczyliśmy na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska,. Pomoc społeczna, z kwotą 1 866 992,00 zł, zajmuje kolejne miejsce pod względem wielkości przydzielonych środków budżetowych, a udział tej kwoty we wszystkich wydatkach wynosi 3,63 %. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg, modernizację infrastruktury drogowej, a także budowę ścieżek rowerowych i chodników zaplanowaliśmy 1 463 830,21 zł, to jest 2,85% wydatków. Niespełna 2% wydatków (1 009 684,00 zł ) gmina zamierza przeznaczyć na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Prawie 900 tys. zł, czyli 1,72% wydatków przeznaczyliśmy na kulturę i funkcjonowanie bibliotek. 1,27% wszystkich nakładów pieniężnych, to jest 655 100,00 zł, obejmują wydatki związane ze sportem. Pozostałe wydatki na gospodarkę nieruchomościami, świetlice szkolne, rezerwy, ochronę i profilaktykę zdrowia, działania geodezyjne, hurtowy zakup wody, rejestr wyborców oraz szkolenia z zakresu obrony narodowej zamykają się w kwocie 1 277 509,18 zł stanowiąc 2,48 % ogółu wydatków.

Tak w dużym uproszczeniu wygląda budżet Gminy Skrzyszów na rok bieżący, który tworzyliśmy korzystając z coraz bogatszych doświadczeń z lat ubiegłych. Mając świadomość ograniczeń chcieliśmy uniknąć bezkrytycznego, pozbawionego hamulców rozsądku zadłużania gminy, ale jednocześnie naszym celem był budżet, pozwalający kontynuować rozwój gminy, a nie budżet przetrwania. Myślę, że plan finansowy gminy, który zbudowaliśmy jest na chwilę obecną optymalny. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Mam jednak nadzieję, że jeżeli pojawią się nowe przesłanki, uzasadniające wniesienie poprawek do naszego planu, to będą to jedynie pozytywne zmiany, pozwalające na wprowadzenie do budżetu kolejnych pozycji poprawiających jakość życia mieszkańców gminy Skrzyszów.

 

Drugim tematem który chciałbym poruszyć jest program „Jeżdżę z głową”. W ramach tego programu, którego celem jest nauka bezpiecznej jazdy na nartach, samorząd Województwa Małopolskiego postanowił udzielić wsparcia 48 gminom, na łączną kwotę 700 tys.zł. W gronie laureatów znalazła się Gmina Skrzyszów, pozyskując z budżetu Województwa Małopolskiego 13 300 zł na realizację projektu. Programem zostanie objętych 96 dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z terenu gminy, którzy wezmą udział w 16 godzinach zajęć na stoku.

Wyjazdy odbywać się będą w drugim tygodniu ferii zimowych. Uczniowie mają zapewniony dowóz na stok narciarski w Jastrzębiej koło Ciężkowic oraz karnety wstępu na wyciąg narciarski. Zostaną wyposażeni w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki i kaski) oraz objęci ubezpieczeniem. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opiekę podczas przejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoły zapewnią nauczyciele - opiekunowie. Uczniowie nabędą podstawowe umiejętności i podstawy poprawnej techniki jazdy na nartach, poprawią kondycję i podniosą ogólną sprawność fizyczną.

Sadzę, ze to świetny pomysł na aktywne spędzenie wolnego czasu w czasie ferii, łączący przyjemne z pożytecznym. Pozostaje mieć nadzieję, że zimowa aura, która do nas zawitała i rozgościła się na dobre nie zwiedzie naszych milusińskich podczas ferii i umożliwi w pełni realizację założeń programu.


 

Legenda rocka zagra w Skrzyszowie!

Tak, to nie żart! Legenda polskiego rocka supergrupa Lady Pank zagra na tegorocznym Koncercie Charytatywnym w Skrzyszowie! Dodatkową nobilitacją dla naszej imprezy jest fakt, że zespół wystąpi u nas w roku, w którym świętuje jubileusz 35-lecia działalności. Przed legendą zagra świetnie się zapowiadający młodzieżowy zespół  The Seeds.

Grupa Lady Pank od momentu powstania była fabryką przebojów. Dzięki temu błyskawicznie dotarła na szczyty polskiej sceny muzycznej, gdzie pozostaje do dziś. Na przestrzeni lat zespół potrafił systematycznie zyskiwać nowych sympatyków swojej twórczości. Obecnie odbiorcy jego muzyki należą do wielu pokoleń, a na koncertach doskonale, obok siebie, bawią się zarówno nastolatkowie z lat osiemdziesiątych, jak i obecna młodzież. Wiele utworów Lady Pank trafiło na stałe do kanonu polskiego rocka, a każda kolejna płyta przynosiła nowe hity. Począwszy od „Małej Lady Punk”, od której wywodzi się nazwa zespołu, po choćby, często ostatnio goszczącą na falach wielu rozgłośni radiowych „Miłość” pochodząca z najnowszego albumu „Miłość i władza”. A przecież po drodze były „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Zamki na piasku”, „Tańcz głupia, tańcz”, „Fabryka Małp”, „ To jest tylko rock’n’roll”, „Zostawcie Titanica”, „Zawsze tam gdzie ty”, „Sztuka latania” , „Słońcem opętani” i wiele, wiele innych. Muzyka zespołu jest domeną Jana Borysewicza, a „etatowym” autorem tekstów jest Andrzej Mogielnicki. Większość piosenek jest autorstwa tego właśnie duetu, choć na przestrzeni lat, w sferze tekstowej, zespół korzystał z pomocy również innych twórców, należących do ścisłej czołówki polskiej piosenki. Grzegorz Ciechowski, Zbigniew Hołdys, czy Marek Dutkiewicz to nazwiska, których każdemu, kto choć trochę interesuje się polskim rokiem, specjalnie przedstawiać nie trzeba.

Lady Pank świetnie czują się na koncertach, mając doskonały kontakt z publicznością. Każdy występ Jana Borysewicza, Janusza Panasiewicza i spółki to gwarancja doskonałej zabawy, połączonej z perfekcyjnym brzmieniem i efektowną oprawą. Każdy kto uczestniczył w ich koncertach, wie o czym piszę. Po prostu dają prawdziwie rockowego czadu ! Dlatego bardzo, ale to bardzo się cieszę, że udało nam się przekonać tych gigantów polskiego rocka do idei naszych koncertów charytatywnych i do zagrania w tym roku dla nas w Skrzyszowie. Mocno w to wierzę, że dzięki temu nasza impreza, z której zyski, przeznaczane na pomoc ciężko chorym, rokrocznie rosną, w tym roku okaże się pod każdym względem rekordowa. Jestem również przekonany, że tradycyjnie wielkie serce okażą nasi sponsorzy, darczyńcy oraz wolontariusze, których wsparcie i zaangażowanie dla naszej sprawy są bezcenne.

Nasz koncert organizujemy już siódmy raz z rzędu. To przykład inicjatywy, która zrodziła się z potrzeby serca, w kolejnych latach rozwijając się i nabierając rozpędu. Koncerty Charytatywne stały się ważnym wydarzeniem nie tylko muzycznym, ale również społecznym, przekraczającym granice gminy Skrzyszów. Z każdym rokiem rośnie liczba gości spoza gminy, którzy chętnie łączą dobroczynność z dobrą zabawą. Jest to możliwe dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu czasu oraz energii wielu ludzi, którym w tym miejscu bardzo dziękuję.

Na zakończenie chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Państwa w dniu 5 lutego 2017 na VII Koncert Charytatywny w Skrzyszowie. I chociaż słowa refrenu jednej z piosenek naszej gwiazdy brzmią :

To jest tylko rock and roll
Najprostszy rytm
Coś w dur i w mol
I więcej nic
I więcej, więcej nic

to w ten lutowy, zapewne mroźny, wieczór rock and roll będzie czymś dużo, dużo więcej. Będzie pochodnią, która rozpali ludzkie serca, rodząc potrzebę dzielenia się z bliźnimi. Dzięki temu będziemy mogli członkom naszej wspólnoty, przykutym do łóżka lub wózka inwalidzkiego, pomóc w walce z cierpieniem, z obezwładniającym poczuciem bezradności wobec problemów codzienności, wypływających z ich choroby oraz nieść nadzieję, wiarę w drugiego człowieka i przesłanie, że nie będą pozostawieni sami sobie w ich chorobie. Czy można od rock and rolla oczekiwać czegoś więcej ?!

Do zobaczenia 5 lutego w Skrzyszowie !


 

Budżet, czyli niekończąca się historia

Grudzień to miesiąc w którym nasze myśli , z każdym dniem, coraz częściej biegną ku Świętom Bożego Narodzenia. Problemy codzienności na chwilę schodzą na plan dalszy, ustępując miejsca przygotowaniom, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej, do tych, chyba najbardziej rodzinnych i radosnych, świątecznych dni. W urzędzie gminy w tym czasie trwają intensywne prace nad planem przychodów i wydatków na rok przyszły, czyli nad budżetem gminy. To dokument będący naszym finansowym drogowskazem, bez którego niemożliwe byłoby funkcjonowanie gminy. Okres kilkutygodniowych przygotowań i wysiłku wielu osób wieńczy projekt budżetu gminy Skrzyszów na rok 2017. Chociaż jesteśmy jeszcze przed głosowaniem nad uchwałą budżetową gminy, to już dziś chciałbym zaprezentować Państwu, w ogólnym zarysie, naszą koncepcję gminnych finansów na przyszły rok.

W roku 2017 roku plan dochodów wynosi 34 629 240,00 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 32 417 726,31 zł. Jakie wpływy w największej mierze zasilą nasz budżet? 43,16 procent stanowią subwencje. 39,59 proc. , to najogólniej rzecz ujmując podatki. Pozostałą część stanowią dochody z działu Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki zaplanowaliśmy w wysokości 35 129 709,00 zł. Z tej dużej dla przeciętnego obywatela kwoty wydatki bieżące wyniosą 29 837 039,20 zł. Tradycyjnie już największą pozycją po tej stronie planu finansowego jest szeroko pojęta oświata, na którą przeznaczyliśmy około połowy zaplanowanej kwoty wydatków. Kolejne pozycje zajmują Administracja publiczna - 9,9 proc. i Rolnictwo i łowiectwo- 9,02 proc.

Analizując budżetowe tabelki , z natury rzeczy dość skomplikowane, warto zaznaczyć, że kolejny raz wzrastają u nas wydatki na oświatę, czyli tę najbardziej opłacalną inwestycję w przyszłość. Związane jest to między innymi przez otwarcie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Skrzyszowie. Spośród pozostałych inwestycji zapisanych w budżecie na rok 2017 warto wymienić  przebudowę drogi gminnej nr 200580K od drogi powiatowej nr 1378K do drogi krajowej nr 94G wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz umocnieniem rowów w Pogórskiej Woli, za kwotę 2 876 614,06zł. Kolejne 623 871,74 złotych planujemy przeznaczyć na dalsze remonty gminnych dróg i budowę nowych chodników. 745 184,00zł  przekażemy  na Ochotniczą Straż Pożarną. W ramach tej kwoty uwzględniliśmy m.in. remonty i zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łękawica. 600 000zł pochłoną prace nad zagospodarowaniem przestrzeni w Skrzyszowie, Łękawicy i Ładnej. Oceniając nasz budżet trzeba zaznaczyć, że jak zawsze jest on efektem kompromisu i wyborów między tym co możemy, a tym co chcielibyśmy, stanowiąc kompilację finansową wielu, splatających się ze sobą zagadnień. To między innymi kwestia podatków, które może ściągać gmina oraz innych opłat. Warto tu zaznaczyć, że w 2017 roku podatki nie wzrosną.

Należy też podkreślić, że w naszych planach uwzględniamy szereg inwestycji, które chcemy realizować z pomocą środków unijnych oraz krajowych. To w głównej mierze właśnie dzięki nim możemy liczyć na nowe ważne działania w różnych sferach życia. Jednak żeby skorzystać z tej formy pomocy konieczne jest jednoczesne wsparcie tych przedsięwzięć z naszych finansów.

Jestem przekonany, że opracowany plan budżetu jest, na chwilę obecną ,optymalną propozycją działalności gminy w przyszłym roku. Stwierdzenie – na chwile obecną – precyzyjnie oddaje nasze podejście do kwestii finansów gminnych, ponieważ wzorem lat ubiegłych uchwalenie budżetu nie zamyka drzwi przed inwestycjami w nim nie ujętymi. To można powiedzieć taka niekończąca się historia, gdyż bezustannie, przez cały rok, szukamy możliwości pozyskania nowych środków, i jeśli tylko takie się pojawiają, sięgamy po nie, uruchamiając kolejne projekty podnoszące jakość życia w naszej gminie oraz jej atrakcyjność , jako miejsca do zamieszkania, czy inwestowania.

 


 
Więcej artykułów…