Blog

Wydatkuj z głową, czyli o budżecie słów kilka

Koniec roku zbliża się coraz szybszymi krokami, a to oznacza, że, jak zawsze o tej porze, realne kształty zaczynają przybierać projekty wpływów i wydatków każdej jednostki samorządu terytorialnego na przyszły rok, czyli plany budżetu. Możemy spotkać różne podejścia do jego tworzenia. Jedni są orędownikami skoku na głęboką wodę, z nadzieją, że jakoś to będzie, inni wolą planować z mniejszym rozmachem, ale rozważniej, mając na względzie aktualne możliwości. W książkach z zakresu ekonomii oraz zarządzania możemy znaleźć informacje, że przed budżetami stoi dwoiste zadanie - z jednej strony pomagają one antycypować przyszłość, z drugiej muszą nadążać za zmianami, jakie nastąpiły od czasu zakończenia procesu budżetowania. Nie ukrywam, że ten pogląd jest mi bliski, stanowiąc drogowskaz przy konstruowaniu planu wydatków i dochodów naszej gminy, znajdującego, siłą rzeczy, odzwierciedlenie w sytuacji gospodarczej makro- i mikroekonomicznej. Okres sprzyjającej koniunktury gospodarczej jest zawsze zauważalny, choć łatwiej o niej mówić z pozycji dużego gracza samorządowego (urzędów miast, powiatów czy województw).

W tym roku konstruując budżet w gminie Skrzyszów korzystaliśmy z coraz bogatszego doświadczenia lat ubiegłych, kierując się, jak zawsze, przede wszystkim potrzebami naszej lokalnej społeczności. A jest to proces trudny i żmudny, wymagający umiejętności perspektywicznego myślenia. Trzeba pamiętać, że budżet musi "rzucać wyzwanie", ale zarazem być możliwym do zrealizowania. Te ostanie słowa warto zapamiętać, powtarzać, a przede wszystkim przestrzegać. Składanie obietnic bez pokrycia, będące przejawem ekonomicznego populizmu, to prosta droga do bankructwa wiarygodności i, co najważniejsze, poważnych finansowych tarapatów. Na taki krok nigdy w przypadku budżetu naszej gminy sobie nie pozwolę. Racjonalizm, odpowiedzialność i dyscyplina z jednej strony oraz kreatywność, nieszablonowość i odwaga z drugiej, to moim zdaniem najlepszy przepis na stworzenie optymalnego budżetu.

Co mogę powiedzieć o przygotowanym obecnie planie budżetowym na rok 2018? Zamyka się kwotą 54 616 000,00 złotych. Po stronie dochodów bieżących wynosi 49 886 974,81 złotych, z czego prawie 15 milionów to wpływy z podatków. Planujemy natomiast wydać 55 066 000,00 złotych. Tradycyjnie największą pozycję, wynoszącą 19 196 886,67 złotych, stanowią wydatki na oświatę. To, o czym zawsze powinniśmy pamiętać, inwestycja w przyszłość naszych dzieci, a zarazem naszej Ojczyzny. Dlatego jest to sfera, w której nigdy nie szukamy dodatkowych oszczędności. Budżet to również, do czego mieszkańcy naszej gminy zdążyli się już przyzwyczaić, liczne inwestycje. Na ten cel planujemy przekazać 8 667 550,42 złotych. To środki, które chcemy przekazać na dalsze etapy kanalizacji, wodociągów, budowy dróg, czy chodników. Na ten ostatni cel zabezpieczyliśmy ponad milion złotych. Ciekawym przedsięwzięciem jest przebudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie na Rodzinny Dom Pomocy Społecznej z mieszkaniami chronionymi. Zdaję sobie sprawę, że nie możemy od ręki spełnić wszystkich oczekiwań mieszkańców, ale, co zawsze podkreślam, tworząc budżet wraz z radnymi i pracownikami gminy myślimy o zrównoważonym rozwoju gminy i sprawiedliwym wspieraniu każdej miejscowości.

 


 

11 listopada 2017

I znowu nadszedł ten wyjątkowy dzień. 11 listopada. Serca Polaków przepełniają wielkie pozytywne emocje. Radość z odzyskanej niepodległości przeplata się z dumą bycia Polakiem i pełną czci pamięcią o wszystkich, którzy życie swoje złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Walka o niepodległość to karty historii pisane krwią bohaterskich synów naszego narodu, którzy niezachwianie wierzyli, że jeszcze Polska nie zginęła, To ostatnia próba ratowania gasnącej Ojczyzny podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, to dramatyzm i poświęcenie powstańców listopadowych i styczniowych. Choć skończyły się klęską militarną stały się zaczynem odrodzenia polskiej państwowości, hartowały polskie dusze, rozniecały patriotyczne iskry. Dzięki przywiązaniu do narodowej tradycji, kultury i wiary ojców przekazywanemu z pokolenia na pokolenie, stanowiącemu niewyczerpane podziemne źródło polskości, możliwe było odrodzenie Rzeczypospolitej w chwili najważniejszej próby, gdy zwaśnione państwa zaborcze rozpętały pożogę I Wojny Światowej, kładącej kres dominacji w europie trzech wielkich cesarstw. Z popiołów starego porządku, niczym Feniks mogła odrodzić się wolna i niepodległa Polska. Mogła, dzięki krwi przelanej przez jej synów na niezliczonych frontach Wielkiej Wojny oraz dzięki dojrzałości i mądrości przywódców, którzy potrafili się wzbić ponad podziały, ponad osobiste animozje i w sprawach żywotnych dla narodu i państwa mówić jednym głosem.

Dziś możemy cieszyć z życia w niepodległej Ojczyźnie, będącej ucieleśnienie marzeń i owocem trudu wielu pokoleń Polaków. Byliśmy w stanie przetrwać wiele dziejowych zakrętów dzięki siłom witalnym naszego narodu, dzięki poświęceniu i umiłowaniu Ojczyzny przez kolejne pokolenia naszych rodaków. Każde z nich stawało przed innymi wyzwaniami i każde stanęło na wysokości zadania, czego najbardziej namacalnym dowodem jest nasza tutaj obecność.

Od naszych przodków otrzymaliśmy wolną Ojczyznę i naszym obowiązkiem jest Ją w jak najlepszej kondycji przekazać naszym dzieciom. Święty Jan Paweł II, który sam doświadczył tragedii wojny i traumy utraty niepodległości wołał - Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje!, przestrzegając , że wolność narodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwałą, ulegającą zmianom i związaną z kondycją ducha narodu. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją utracić. Nie dzieje się to zazwyczaj z dnia na dzień. To jest proces, który narasta powoli. Albo naród miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o Ojczyźnie, lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń.

Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński podczas przemówienia sejmowego w 1920r. analizując przyczyny utraty niepodległości mówił - „Polska upadła, bo była słaba, gdy jej sąsiedzi byli silni. Zróbmy więc Polskę silną!” Te słowa nigdy nie stracą na aktualności. Naszym obowiązkiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, aby Polska była silna !

A dziś silna Polska to dbałość o instytucję rodziny, podstawową komórkę tkanki społecznej, kształtującą człowieka, oazę miłości i zrozumienia, szkołę szacunku dla innych ludzi i dla ludzkiej pracy. Silna Polska to poszanowanie narodowej tradycji i historii, pamięć o korzeniach naszej tożsamości. Silna Polska to sprawny samorząd lokalny, wolny od niepotrzebnego upolitycznienia i upartyjnienia. Silna Polska to realny monteskiuszowski trójpodział władzy, warunek sprawnego funkcjonowania państwa demokratycznego, władzy niezależnej od siebie ale wzajemnie się kontrolującej i wspierającej, sprawowanej przez ludzi kompetentnych, o najwyższych standardach moralnych. Silna Polska to mocna i stabilna waluta. Silna Polska to sprawna i nowoczesna armia. W końcu silna Polska dziś, to państwo szanowane na arenie międzynarodowej, pełnoprawny członek Unii Europejskiej i sojuszu Północnoatlantyckiego, starające się budować dobrosąsiedzkie stosunki z innymi państwami, pamiętając o, często trudnej, przeszłości , ale zawsze patrzące w przyszłość.

A to czy Polska będzie silna zależy od nas wszystkich, od naszego codziennego wysiłku wkładanego w dbanie o ognisko domowe i zaspokajanie potrzeb swoich i najbliższych , od kultywowania postaw patriotycznych, od zaangażowania w sprawy małych ojczyzn oraz życie społeczne i polityczne kraju. To nasz obowiązek i dług wobec tych, którym dzisiejsze święto zawdzięczamy i którym na zakończenie składam hołd, ponownie przywołując słowa Wojciecha Trąmpczyńskiego - Cieniom bohaterów, poległych na pobojowiskach w obronie niepodległości, składa Ojczyzna cześć i ślubuje zaszczytną pamięć !

 

Dziękuję


 

Bogactwo rodzi się z pracy

Steve Forbes w przedmowie do książki George’a Gildera „Bogactwo i nędza” (tej samej, o której Ronald Reagan pisał - codziennie przed snem czytam dwie strony Biblii i dwie strony „Bogactwa i nędzy” George'a Gildera) pisze: Wszyscy mówią, że podziwiają wielkich artystów – malarzy, architektów, poetów, dramaturgów. Jednak najbardziej kreatywni artyści ostatnich dwóch stuleci – osoby, które najbardziej wzbogaciły i zmieniły ludzkie życie – są nieznani albo piętnowani, może z kilkoma wyjątkami. Mam na myśli przedsiębiorców – to oni stworzyli świat, w którym dzisiaj żyjemy.

Te słowa pisane przez Amerykanina, są niestety aktualne również w naszym kraju. Z moich obserwacji środowiska przedsiębiorców wynika, że w zdecydowanej większości przypadków są to ludzie uczciwi, którzy swój status materialny osiągnęli dzięki pomysłowi, odwadze, ambicji, uporowi i ciężkiej pracy. Codziennie muszą podejmować trudne decyzje, w poczuciu odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, pracowników, czy kooperantów. Muszą na bieżąco reagować na tendencje występujące na rynku, oczekiwania klientów, zmiany prawa i wiele innych czynników, a ich praca nie kończy się z chwilą opuszczenia swojego biura. Są ludźmi otwartymi na potrzeby lokalnej społeczności, aktywnie angażującymi się w działalność społeczną i charytatywną. A tymczasem wśród pewnej części naszego społeczeństwa nadal pokutują obiegowe opinie i stereotypy nieuzasadnione i krzywdzące dla tej grupy ludzi, mówiące o egoistycznych i chciwych „prywaciarzach”, czy też o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść.

W przypadku pogardliwego określenia prywatnego przedsiębiorcy jego rodowód wystarcza za wszelki komentarz. Owo określenie wywodzi się z PRL-u okresu stalinowskiego, kiedy ekonomiczny ignorant Hilary Minc, ówczesny minister przemysłu i handlu rozpoczął swoją „ bitwę o handel”, doprowadzając do ruiny tysiące prywatnych sklepów, których właściciele – „prywaciarze”- byli w sowieckim modelu państwa elementem wrogim klasowo i zdecydowanie niepożądanym. Tezę o egoizmie, leżącym u podstaw działań prywatnych przedsiębiorców w sposób bezdyskusyjny obala Michał Wojciechowski, profesor teologii, w książce „Moralna wyższość wolnej gospodarki”: nie należy nazywać egoizmem rozsądnej troski o swoją pomyślność doczesną. Tym bardziej, jeśli się zdobywa środki na utrzymanie, robiąc rzeczy potrzebne innym. Zaspokojenie potrzeb materialnych jest przecież rzeczą niezbędną i godziwą. W kategoriach chrześcijańskich troska o chleb codzienny stanowi wiec przejaw prawidłowej miłości samego siebie i miłości dla najbliższych. Skrupulatność i ostrożność w sprawach finansowych wyjaśnia najbardziej zrozumiale Ludwig von Mises, profesor ekonomii, w książce „Interwencjonizm” : często bardzo surowo oceniamy przedsiębiorcę, który wszystko bardzo drobiazgowo liczy. Jest to jednak wynikiem postawy konsumentów, którzy nie są chętni zwracać przedsiębiorcy kosztów zbędnych wydatków. Natomiast z opinią o podejrzanej genezie każdego dużego sukcesu w biznesie bardzo trafnie rozprawia się Jan M. Fijor w przedmowie do książki „Wall Street. Giełdowe mądrości, maksymy i aforyzmy” : Wystarczy jednak trochę pomyśleć, by zrozumieć, że taką brednię może wyznawać tylko człowiek, który nie tylko nie pracował nigdy na swoim, a jeśli się majątku dorobił, to raczej nie uczciwą drogą. (…), Stąd najlepszą ripostą na ten głupawy aforyzm o „pierwszym milionie…” jest mądre przysłowie mówiące: każdy sądzi według siebie.

W naszej gminie doskonale rozumiemy, jak ważną rolę w życiu społeczeństwa pełnią przedsiębiorcy, będąc niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania państwa. To oni tworzą produkty i usługi przydatne ludziom, miejsca pracy oraz inwestycje, które pozwolą te korzyści osiągać i w przyszłości – że ponownie zacytuję prof. Michała Wojciechowskiego. Przedsiębiorcy bardziej niż ktokolwiek, z własnego doświadczenia, znają i rozumieją jedno z podstawowych praw ekonomii, o którym pisał w swoim opus magnum „Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” Adam Smith:Podstawowym źródłem bogactwa narodów jest praca „.

Z naszymi przedsiębiorcami utrzymuję stały kontakt praktycznie od początku mojego urzędowania. Zawsze drzwi mojego gabinetu są dla nich otwarte, dokładnie analizuję ich pomysły, prośby i sugestie, starając się pomóc w ich pracy, jeśli jest to tylko możliwe. Cieszę się, że tradycją stały się nasze coroczne spotkania z ludźmi biznesu, podczas których, w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, dyskutujemy i próbujemy ustalić kierunki przyszłych działań. Tak też było i w tym roku, przed kilkoma dniami, kiedy to ponownie miałem okazję spotkać się z gronem naszych lokalnych przedsiębiorców. Jestem im wdzięczny, że mimo natłoku zajęć zawsze pozytywnie odpowiadają na moje zaproszenie.

Wielokrotnie już pisałem, że samorząd gminny nie ma zbyt wielu możliwości podejmowania działań stymulujących gospodarkę, ale dostępne narzędzia staramy się wykorzystywać w tym celu optymalnie, w interesie całej naszej lokalnej społeczności. Są to m.in. niskie podatki, uproszczenia procedur zakładania firm, przekwalifikowanie działek czy wytyczanie terenów pod działalność biznesową. Gmina Skrzyszów w różny sposób zachęca do inwestowania. Poprawiając warunki życia i infrastrukturę staje się magnesem przyciągającym przedsiębiorców. Sporo zrobiliśmy w tej sferze w latach 2011-16. Realizowane w tym czasie inwestycje, wraz z obecnymi, zamknęły się rekordową kwotą przeszło 67 milionów złotych. Wydatki związane z realizacją prac i robót to zawrotna suma przeszło 100 milionów złotych. Z punktu widzenia przedsiębiorców istotne jest to, że największe kwoty wydaliśmy na budowę wodociągów, kanalizacji i zakup działek. To kluczowe zagadnienia, które zawsze poruszane są we wstępnych zapytaniach inwestycyjnych potencjalnych inwestorów. Pod tym względem naprawdę mamy się czym pochwalić i cieszę się, że w tych kwestiach zawsze mogę liczyć na wsparcie moich pracowników, radnych, sołtysów oraz wszystkich, którym na sercu leży rozwój naszej gminy.

Nie tylko staramy się stworzyć jak najlepsze warunki funkcjonowania dla przedsiębiorców, ale też zachęcamy ich do sięgania do całkiem pokaźnej puli środków, przeznaczonych na wsparcie ich działalności, zdeponowanej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-20. Na same projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw zarezerwowano tam blisko 100 milionów euro. W budżecie tym znajdują się też środki na promocję postaw przedsiębiorczych w wysokości 18 milionów oraz na instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe, wspierające przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich przedsiębiorstw (60 mln EUR). Najważniejsze jest to, że dotacje, o których piszę, nie są czymś odległym i niedostępnym, pozostającym w sferze marzeń. To zadania i aplikacje po których sięgnięcie jest jak najbardziej realne. Owszem wymaga odpowiedniego przygotowania dokumentacyjnego, ale w zamian stwarza duże możliwości rozwoju, sprawiając, że wkład pracy wykonany na wstępnym etapie zwraca się z nawiązką.


 

Aktywna gmina

Gmina to nie tylko jednostka samorządu terytorialnego, to przede wszystkim ludzie, zarówno indywidualne osoby, jak i zrzeszeni w różnych organizacjach, związkach, czy stowarzyszeniach. Dla każdej społeczności ludzie aktywnie działający na rzecz swojego środowiska są nieocenionym kapitałem. A ludzi takich w naszej gminie nie brakuje. Ich postawa, energia i poświęcenie sprawom lokalnym są dla mnie niezwykle budujące i motywują do dalszej pracy na rzecz takiej wspólnoty. Zawsze z zapałem kibicuję ich przedsięwzięciom, jeśli tylko jest to możliwe pomagam i zawsze ich sukcesy napawają mnie olbrzymią radością.

Już podsumowanie chociażby tylko ostatnich 3 miesięcy pokazuje, jak wiele ich działania wnoszą do naszej codziennej rzeczywistości. W tym okresie organizacje i instytucje działające na terenie gminy Skrzyszów otrzymały ponad 20 różnych dofinansowań. Wszystkie projekty, co warto podkreślić, dotyczą w głównej mierze działań prospołecznych, które w różnych aspektach życiach poprawiają jakość lub stwarzają nowe możliwości działania. Obejmują one zarówno tzw. inwestycje miękkie, czyli inwestycje bezpośrednio w ludzi (ich wiedzę i umiejętności), jak i inwestycje twarde, czyli projekty infrastrukturalne (budowa i remonty dróg, chodników, mostów, budynków, zakup sprzętu, maszyn itp.)

Jeżeli chodzi o te ostatnie, to warto wspomnieć o remoncie mostu w Skrzyszowie koło jednostki OSP na który bardzo długo czekaliśmy. Dzięki naszym wspólnym działaniom poprawia się także systematycznie jakość, a co za tym idzie bezpieczeństwo gminnych dróg. Nasze najnowsze plany dotyczą remontów 11 nakładek asfaltowych.

Znakomicie pod względem absorpcji środków zewnętrznych radzą sobie kluby sportowe. Z programu „Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki Szynwałd otrzymał 15 tys. zł, a Ładna, Pogórska Wola i Łękawica po 10 tys. złotych. W ślad za tym kluby mogą organizować zajęcia sportowe dla większej liczby dzieci i młodzieży, w różnych kategoriach wiekowych, podnosząc poziom kultury fizycznej naszego społeczeństwa, przekładającej się automatycznie na stan zdrowia Polaków.

Działalność w sferze aktywnego pozyskiwania środków dotyczy również placówek oświatowych . W ramach projektu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie z Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiło 14 tysięcy złotych.

Regularnie wspierane są finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na konto OSP w Łękawicy Powszechny Zakład Ubezpieczeń z Funduszu Prewencyjnego przekazał 1 500 złotych, a OSP Szynwałd otrzymała 1 000 zł z Funduszu Prewencyjnego Supra Brokers.

Te wszystkie dane i liczby pokazują, że nasza gmina jest bogata bogactwem tworzących ją mieszkańców, w tym wielu bardzo aktywnych i niezwykle twórczych społeczników, stanowiących o wielkim potencjale naszej małej Ojczyzny. Współpraca z nimi to dla mnie wielki zaszczyt i niekłamana przyjemność.


 

Zebrania Wiejskie

Wrzesień to miesiąc kiedy, po okresie wakacyjnej ciszy, szkolne gmachy wypełniają się uczniowskim gwarem, lasy zapełniają się amatorami grzybobrania, a spadające, coraz liczniej, liście pokrywają trawniki, chodniki, drogi i podwórka. Również mój kalendarz służbowy, w tym pierwszym miesiącu jesieni, jest mocno zapełniony. Istotną część zajętych terminów stanowią planowane spotkaniami z mieszkańcami naszych sołectw, w ramach zebrań wiejskich.

Jest to okres wytężonej pracy, ale pracy niezbędnej, przynoszącej wymierne korzyści dla całej gminy. Tego typu spotkania to dla mnie wręcz modelowy przykład realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, pobudzającej do aktywności społecznej i poczucia współodpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. Zawsze z wielką uwagą wsłuchuję się w uwagi uczestników naszych spotkań, szczególnie dotyczące problemów, z którymi się borykają, w ich spostrzeżenia oraz oczekiwania. To bezcenny materiał wykorzystywany później do planowania naszych działań w służbie lokalnej społeczności. To również możliwość czerpania pełną garścią z wiedzy i doświadczenia społeczników od wielu lat zaangażowanych w sprawy swoich miejscowości. Nie wszystkie wyzwania jesteśmy w stanie podejmować „z marszu”, ale wszystkie potrzeby są odnotowywane i w miarę możliwości uwzględniane w kolejnych budżetach gminy.

 

Każde sołectwo ma swoja specyfikę, a co za tym idzie zakres poruszanych spraw jest w każdym z nich odmienny.

 

W Ładnej najistotniejsze dla mieszkańców problemy stanowią:

- regularny odbiór segregowanych odpadów,

- wykonanie oświetlenia na II Średzinach przy Księżej drodze,

- brak autobusów do Tarnowa o godzinie 6 rano i zmiany trasy kursowania busa,

- potrzeba dodatkowej zatoczki przy drodze krajowej przy DK 94.

 

Społeczność Łękawicy nurtują sprawy związane z :

- dostarczeniem kamienia na drogę,

- zamontowaniem progu zwalniającego,

- wykopaniem fosy i położeniem korytek,

- wykonaniem przyłącza kanalizacji do Państwa Piórów i okolic.

 

W Pogórskiej Woli poruszano kwestie:

- zamontowania lustra przy drodze rowerowej na Poskle,

- wyasfaltowania drogi do ośrodka rewitalizacji,

- wydłużenia terminu przyjmowania płatności w przedszkolu i oddziale przedszkolnym przynajmniej raz w tygodniu do godziny 17,

- kontynuacji programu wymiany pieców,

- regulacji oświetlenia na Żurawieńcu i Wielkim Polu.

 

W Skrzyszowie zgłoszono wnioski odnośnie:

- obsypania pobocza na ulicy Skrzyszowskiej,

- zamontowania lampy na Zagordach,

- informacji na temat budowy drogi omijającej kościół,

- zaprojektowania przejścia w górnym Skrzyszowie.

 

Problemy poruszane w Szynwałdzie dotyczyły:

- regulacji stanu prawnego drogi na Pana Kozioła,

- ścięcia dębu koło starej drogi koło Hetmanki,

- poprawienia chodników przy siedzibie sióstr zakonnych,

- wykonanie oświetlenia koła pana Śrutka.

 

Oprócz tego zgłaszano sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące:

- poprawy studzienek od kościoła do starego ośrodka zdrowia.

- malowania linii wzdłuż drogi,

- udrożnienia przepustów od cmentarza przy ośrodku zdrowia i przy siedzibie sióstr zakonnych.

 

Wszystkie te problemy, istotne dla mieszkańców, są również dla mnie bardzo ważne. Zapewniam, że ze strony władz gminy uczynimy wszystko, co możliwe, aby spełnić związane z nimi oczekiwania, poprawiając zarazem jakość życia i poziom bezpieczeństwa w naszych sołectwach .


 
Więcej artykułów…