Blog

Wiesław Budzik "Roland"

Kilkanaście dni temu, właśnie tutaj, na tej gościnnej ziemi, w liczącej blisko 700 lat Łękawicy, odbywało się Święto Plonów gminy Skrzyszów. Kładłem wówczas nacisk na fakt, że swoje istnienie i trwanie, przez te wszystkie wieki, mimo dziejowych burz i zawirowań, miejscowość ta zawdzięcza swojemu największemu atutowi, jakim są jej mieszkańcy. Ludziom pracowitym, uczciwym, oddanym sprawom swoich rodzinnych stron. Wielu z nich, dzięki wychowaniu w przywiązaniu do ziemi ojców, do wiary przodków, w poczuciu przynależności do wspólnoty i współodpowiedzialności za jej losy zapisało się po wieki na kartach historii, zarówno swojej małej, jak i dużej Ojczyzny.

Znany artysta malarz Franciszek Starowieyski mawiał, że ludzie są jedynie epizodami w życiu przedmiotów. Jedną z osób, urodzonych w Łękawicy, która przeżyła swoje życie tak, aby nie stało się ono jedynie przemijającym, zapomnianym epizodem był Wiesław Budzik, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, patriota, członek antykomunistycznego podziemia, więziony, katowany i zamordowany przez prosowieckie władze powojennej Polski.

Drodzy Państwo,

Każde społeczeństwo, aby przetrwać potrzebuje systemu niekwestionowanych wartości, trwałych fundamentów wzniesionych nie na piasku, lecz na skale. Jednym z kluczowych elementów takiego systemu są autorytety, osoby stanowiące wzór do naśladowania, będące drogowskazem w pełnym zamętu, pokus i fałszywych proroków świecie. Szczególnie takich autorytetów potrzebują ludzie młodzi, u progu swojej życiowej drogi. Wiesław Budzik może być takim wzorem. Swoim życiem pokazywał jak trwać w nieludzkim systemie z podniesioną głową, zachowując godność i człowieczeństwo, jak nie zginać kręgosłupa przed nawałnicą zła, jak poświęcić się w imię wyznawanych wyższych wartości.

Panie Wiesławie Budzik, Pańska młodość przypadła na ciężkie i niespokojne czasy, kiedy codziennie trzeba było zdawać egzamin z patriotyzmu, kładąc na szali własne życie. Pańska dusza zakończyła ziemską wędrówkę i znalazła wieczne ukojenie, po przejściu przez piekło ubeckich kazamatów w 1946 roku. Pańskie szczątki doczesne dopiero dziś spoczną na wieczny odpoczynek tutaj, w Łękawicy, w ojczystej ziemi, gdzie Pańskie życie się zaczęło.

Nie Pan spoczywa w spokoju!

Cześć Pana pamięci !


 

XXIV Dożynki Gminy Skrzyszów

 

Czcigodni Duszpasterze! Szanowni Parlamentarzyści oraz Przedstawiciele Władz Samorządowych! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! Mieszkańcy gminy Skrzyszów!

Spotykamy się dzisiaj na Dożynkach gminy Skrzyszów. To święto zakorzenione od wieków w polskiej tradycji. U jego źródeł leży apoteoza poświęcenia i ciężkiej pracy rolnika, których owocem jest plon, a namacalnym symbolem chleb nasz powszedni. A jest to praca wymagająca samozaparcia, wytrwałości, siły, nie tylko fizycznej, przepojona codzienną troską o niepewne jutro, w którą wpisane jest stałe zmaganie z przeciwnościami losu, z kaprysami natury, które w ułamku sekundy potrafią zniweczyć wielomiesięczny trud.

Mimo to polski rolnik nie ulega pokusie poszukiwania łatwiejszych zajęć, czy innych sposobów na lżejsze życie, a wzorem swoich przodków podejmuje wciąż od nowa wyzwanie, jakim jest uprawa roli i bycie żywicielem narodu.

Ale naszym rolnikom zawdzięczamy dziś nie tylko posiłek na naszych stołach. Zawdzięczamy rzecz równie ważną - etos pracy, będący źródłem ich godności i pełni człowieczeństwa. Jest on zarazem, a z pewnością być powinien, wzorem dla nas wszystkich, albowiem jedynie społeczność wychowana w duchu szacunku do pracy, rozumiejąca jej wielowymiarowy sens i znaczenie dla jednostki oraz narodu jest w stanie przetrwać i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

O tym znaczeniu codziennego trudu, codziennej pracy nieustannie przypomina Ojciec Święty Franciszek. Warto dziś przywołać jego słowa: „Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę powierzając im zadanie napełnienia ziemi i czynienia jej sobie poddaną. (…) Praca jest częścią planu miłości Boga. Jesteśmy powołani do pielęgnowania i strzeżenia wszystkich dóbr stworzenia i w ten sposób uczestniczymy w dziele stworzenia! Praca jest kluczowym elementem godności osoby. By posłużyć się obrazem, praca "namaszcza" nas godnością, napełnia nas godnością; czyni nas podobnymi do Boga, który pracował i pracuje, nieustannie działa. Pozwala ona utrzymać siebie, swoją rodzinę, przyczynić się do rozwoju ojczyzny.

 

Drodzy rolnicy !

Za to wszystko co nasza Ojczyzna otrzymuje dziś od Was, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej, serdecznie Wam dziękuję, z szacunkiem i pokorą chyląc przez Wami głowę!

 

Szanowni Zebrani!

Święto Plonów to radosny czas, gdyż plony znalazły bezpieczne schronienie pod strzechą, a na naszych stołach dostojnie spoczywa wypieczony bochen chleba. Dzieląc się nim życzmy sobie, żeby stał się symbolem pokoju, pojednania i zgody, powstając z ziarna prawdy i wzajemnego szacunku. Nasza historia, wspaniała, a zarazem tragiczna, nie pozostawia nam złudzeń – Polska, jako suwerenne państwo ma szansę przetrwać jedynie dzięki woli i umiejętnościom wznoszenia się ponad podziałami oraz współdziałaniu wszystkich sił politycznych i społecznych w sprawach dla narodu najważniejszych!

 

Szanowni Państwo !

Dziś gościny naszym gminnym Dożynkom udziela sołectwo Łękawica, jedna z najstarszych wsi w tym rejonie, o której pierwsze udokumentowane wzmianki historyczne pochodzą z 1344 r. Miejscowość przetrwała tyle wieków, dzięki jej mieszkańcom, pracowitym, uczciwym, oddanym sprawom swojej małej ojczyzny. Te przymioty sprawiły, że mogliśmy zrealizować tutaj wiele interesujących projektów i inwestycji, poprawiających bezpieczeństwo i standard życia, rozwijających lokalną społeczność. Jestem dumny, że mam przyjemność i zaszczyt z takimi ludźmi tworzyć historię tego sołectwa i naszej gminy.

Dziękując, na zakończenie, wszystkim rolnikom, mieszkańcom Gminy Skrzyszów oraz gościom za przybycie życzę zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Cieszmy się z tegorocznych dobrych plonów, mając nadzieję na jeszcze lepsze w roku przyszłym. Życzę nam wszystkim, aby nasze sołectwa nadal się rozwijały, abyśmy szanowali i pielęgnowali to, o co walczyli nasi pradziadowie.

Dziękuję również wszystkim twórcom tegorocznych wieńców za wysiłek włożony w ich przygotowanie oraz za podtrzymywanie tych pięknych dożynkowych zwyczajów.

Zapraszam Państwa w tym radosnym dniu do wspólnej zabawy i korzystania z przygotowanych przez nas atrakcji.

 

Szczęść Boże wszystkim!

 


 

Co nagle, to…. kosztem samorządów?

Po krótkiej wakacyjnej przerwie wracam do pracy, z nowymi pokładami energii, pełen zapału, z głową wypełnioną pomysłami, gotów zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Niestety, niektóre z nich spadły na mnie, podobnie jak i na inne władze lokalne, jak przysłowiowy grom z jasnego nieba - nieoczekiwanie i z ogromną siłą. Mam na myśli zmiany w zakresie polityki podatkowej naszego państwa, czyli obniżenie stawki PIT z 18 na 17 procent, zwiększenie kwoty wolnej od podatku  oraz zwolnienie z płacenia podatków młodych ludzi od 18 do 26 roku życia.

Na początku od razu wyjaśnię: jestem gorącym orędownikiem niskich podatków i ograniczania fiskalnych zapędów państwa! Uważam, że państwo powinno być bogate, przede wszystkim, bogactwem swoich obywateli, że obywatele dużo lepiej, bardziej racjonalnie, od najlepszej nawet władzy, potrafią dysponować zarobionymi przez siebie pieniędzmi, znając dokładnie ich wartość, dzięki wysiłkowi który musieli włożyć w ich zdobycie,. Oczywiście są dziedziny, które muszą być finansowane ze środków publicznych, jednak danina składana przez obywateli do wspólnej kasy powinna być najmniejsza z możliwych koniecznych.

W czym tkwi więc problem i dlaczego spędza on władzom samorządowym sen z powiek?

Po pierwsze, zmiany w systemie podatkowym, o których piszę powyżej, będą nieuchronnie wiązać się w najbliższym czasie ze zmniejszeniem wpływów do budżetów gmin, i to znacznym, a wynika to z tego, że pewien procent właśnie tych podatków zasila finanse lokalne. Poza tym mamy do czynienia ze zmianą reguł w trakcie gry.

Każdy odpowiedzialny włodarz gminy planuje jej rozwój perspektywicznie. Duże inwestycje muszą być planowane na kilka lat do przodu, a nieodłącznym elementem tych planów jest poszukiwanie środków na ich realizację. Natomiast co roku w grudniu konkretyzujemy nasze pomysły w postaci uchwalanego na następny rok budżetu gminy, gdzie już szczegółowo zapisujemy wydatki i ilansujemy je z dochodami.

I tu pojawia się po drugie. Wszystko to czynimy w oparciu o aktualny stan prawny, zapewniający przynajmniej część wpływów do budżetu z różnych podatków. Oczywiście, zawsze w trakcie roku mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje, wymuszające zmiany w budżecie. Chodzi jednak o to , że mogą to być sytuacje losowe, niemożliwe do przewidzenia, z których efektami możemy próbować się mierzyć, dzięki właśnie bazie, dającej oparcie, jaką są niezagrożone wpływy wynikające ze stabilnego systemu fiskalnego. Innymi słowy. Zmiany podatków są możliwe, ale nie powinno dokonywać się ich nagle, bez pozostawienia zainteresowanym stronom czasu na dostosowanie się do tych zmian. To dobrze znana zasada vacatio legis , czyli odroczenia wprowadzenia uchwalonych zmian w prawie. O tym, że zasada ta powinna być przestrzegana nie pozostawia nam wątpliwości nie tylko zdrowy rozsądek ale też stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego wyprowadzone z zasady demokratycznego państwa prawnego za pośrednictwem zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez to państwo prawa.

Ma to znaczenie szczególnie w przypadku prawa podatkowego. Dlaczego?

Proszę sobie wyobrazić, że kupiliście Państwo na raty lodówkę za 4000zł. Dokonaliście obliczeń i wyszło Wam, że stać Was na raty maksymalnie w wysokości 250 zł miesięcznie, po czym po 3 miesiącach dostajecie informację, że bank, który jest przecież na razie właścicielem lodówki, postanowił poprawić warunki płacowe swoim pracownikom i dlatego zwiększa Wam wysokość raty do 500 zł. Tyle tylko, że w Waszym budżecie nie macie na to pieniędzy! Nie byliście nawet w stanie przewidzieć takiej możliwości! I co teraz? Komu z domowników zabrać, żeby wystarczyło na nowe obciążenia?

W podobnej sytuacji znalazły się obecnie samorządy. W Skrzyszowie obliczyliśmy, że przy obecnej stawce podatkowej, skutkującej konkretnymi wpływami do kasy gminy, stać nas będzie na rozpoczęcie kilku ważnych inwestycji. Ale co teraz? Szybkie zmiany w prawie stawiają nas przed faktami, na które nie mieliśmy czasu i możliwości się przygotować. Według wstępnych szacunków nasze wpływy prawdopodobnie zmniejszą się przynajmniej o pół miliona złotych… Przynajmniej! Komu w takim razie zabrać? Które inwestycje wstrzymać? Obawiam się bardzo, że już wkrótce, w tym miejscu będę zmuszony informować Państwa, o takich właśnie skutkach obecnych szybkich zmian w prawie podatkowym.

Poza tym należałoby się zastanowić poważnie, jeśli naprawdę chcemy zmniejszyć obciążenia podatkowe - na redukcji których podatków skorzystaliby bardziej obywatele? Obniżeniu PIT albo zwolnieniu określonej grupy wiekowej z obowiązku płacenia podatku dochodowego, czy może na obniżeniu najbardziej powszechnego, obecnego praktycznie w każdym towarze i usłudze podatku VAT? Poza tym zyskałaby na ty znacznie większa grupa obywateli. A zatem byłoby to dużo bardziej sprawiedliwe! Co więcej pozwoliło by „zneutralizować” rozpędzającą się (zwłaszcza w sektorze spożywczym) inflację

Rządzący nie mogą zapominać, że w tak delikatnej sferze jak finanse publiczne i system podatkowy obowiązuje zasada, którą wyraża znane przysłowie – co nagle, to po diable!

Przy okazji chciałem podziękować mojej cudownej i wspaniałej siostrze, bo dzięki niej podczas urlopu zrealizowałem jedno ze swoich marzeń. Jazdę Lamborghini :D :D :D


 

Taka będzie przyszłość gminy …

I znowu przyszły wakacje, czas beztroskiego odpoczynku, słodkiego leniuchowania, a jednocześnie aktywności, na którą nie zawsze jest czas w trakcie roku szkolnego. Wczasy, kolonie, wycieczki, obozy, poznawanie nowych miejsc i ludzi są wpisane w okres letniej kanikuły. Czasami nawet z tych wakacyjnych znajomości rodzi się coś poważniejszego i trwalszego.

Nasz organizm tak funkcjonuje, że oprócz pracy i wysiłku, rozwijających duchowo, umysłowo i fizycznie, potrzebuje również okresów odpoczynku i regeneracji sił. Nic więc dziwnego, że każdy czeka na nadejście tych chwil, szczególnie miłych, jeśli są poprzedzone solidnie i uczciwie przepracowanymi miesiącami. Dotyczy to oczywiście również dzieci i młodzieży. W przypadku naszej gminy większość z nich może rozpocząć dwa miesiące przerwy od książek i szkoły z poczuciem dobrze wypełnionych uczniowskich obowiązków. Świadczą o tym niezaprzeczalne dowody w postaci wyników egzaminów zewnętrznych ośmioklasistów oraz, odchodzących już do historii, gimnazjalnych. We wszystkich naszych placówkach ich wyniki cieszą, ponieważ składają się na średnią, która w przypadku naszej gminy jest wyższa od powiatowej, wojewódzkiej (warto zaznaczyć, że województwo małopolskie miało najwyższą średnią w kraju!) i krajowej. To znakomita recenzja dla pracy i wysiłku edukacyjnego naszych nauczycieli, ale zarazem uczniów i ich rodziców. Bez tego współdziałania, będącego efektem zrozumienia ważności poziomu wykształcenia, zarówno dla losów indywidualnych, jak i społeczeństwa, nie byłoby tych osiągnięć. Śmiało, myślę, można pokusić się tutaj o sparafrazowanie znanego powiedzenia Jana Zamoyskiego, aby opisać idee przyświecające polityce oświatowej naszej gminy – Taka będzie przyszłość gminy, jaki poziom wykształcenia jej mieszkańców. Tę prawdę głoszę niezmiennie od początku mojej pracy na stanowisku wójta i zgodnie z nią, konsekwentnie, cały wysiłek oświatowy skupiamy w Skrzyszowie na bezustannym szukaniu i wprowadzaniu kolejnych narzędzi, służących stałemu podnoszeniu poziomu nauczania oraz skutecznemu motywowaniu uczniów do nauki.

Jednym z takich narzędzi zachęcających do osiągania dobrych wyników jest nasz system stypendialny. Cieszę się, że w tym roku jego kryteria spełniło prawie dwieście osób! To fantastyczny rezultat. Na swoim zaangażowaniu w naukę zyskają oczywiście ci uczniowie, ale, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, w przyszłości na ich wiedzy i nawyku solidnej i uczciwej pracy zyska całe społeczeństwo.

Innym naszym pomysłem, który również sprawdził się znakomicie, jest kolejna już wycieczka do Warszawy dla klasy z najwyższą średnią. To nagroda nie tylko za indywidualne osiągnięcia, ale również za zdolność pracy zespołowej oraz umiejętności wspólnego motywowania wszystkich członków zespołu i wzajemnego wspierania.

Mam nadzieję, że za rok, podsumowując rok szkolny będę miał również okazję do chwalenia dzieci, ich nauczycieli i rodziców. A teraz moi drodzy wypoczywajcie i nabierajcie sił, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, dzięki czemu zdrowi i pełni zapału będziecie mogli wrócić do szkolnych ław we wrześniu.

Ja również udaję się na urlop. Zamierzam go spędzić w sposób, który najbardziej mnie odpręża i pozwala naładować akumulatory, czyli z najbliższymi. Pod moją nieobecność zastępować mnie będzie Pani Cecylia Andrusiewicz, Sekretarz Gminy.

 


 

Z nowoczesnością na Ty

Nowoczesność i innowacyjność były zawsze motorem postępu w historii ludzkości, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w czasach, gdy jego tempo, jest największe. Wyścig firm na globalnym rynku, tworzących nowoczesne rozwiązania niemalże w każdej dziedzinie naszego życia, chęć bycia pierwszym, zdobycia jak największej rzeszy klientów, sprawia że to, co dziś jest szczytem nowoczesności, jutro trafia do lamusa. Nowinki techniczne, przeobrażające otaczający świat stały się codziennością. Wirtualna rzeczywistość stopniowo i bezceremonialnie przenika i zmienia nasze życie. Jego coraz większa część nie toczy się już na ulicach, czy podwórkach ale właśnie w wirtualnym świecie, w którym jednymi z najważniejszych miar sukcesu, czy popularności stają się klikalność, polubienia, sondaże, zasięg.

Niestety, czasem w tym wyścigu mądre przegrywa z tym co popularniejsze, choć nie zawsze rozsądne. Dlatego powinniśmy umiejętnie korzystać z narzędzi jakie niesie postęp. Można mnożyć przykłady, kiedy rozwój techniki multimediów ułatwia nam życie. Budujące jest to , że nasza mała ojczyzna nie wlecze się w ogonie postępu technicznego, a systematycznie wdrażane nowoczesne rozwiązania czynią ją jeszcze bardziej przyjazną mieszkańcom. Od kilkunastu miesięcy, na przykład, w szkołach funkcjonują e-dzienniki, będące nieocenionym instrumentem ułatwiającym pracę nauczycieli, ale przede wszystkim dużym ukłonem w stronę rodziców. Takich rozwiązań mamy więcej i, co mnie bardzo cieszy, spotykają się one z ciepłym przyjęciem naszych obywateli.

Kilka tygodni temu ja również postanowiłem ułatwić sobie pracę planistyczną i organizacyjną wykorzystując odpowiednie narzędzia Group-Office, Organizer i kalendarz pokazują status i poziom załatwienia danej sprawy, pozwalają się umówić na spotkanie w terenie „od ręki”. Takie rozwiązania ułatwiają komunikację, jednocześnie jeszcze bardziej dyscyplinują mnie oraz moich współpracowników. Przykładów innowacji jest u nas więcej. Jednym z nich jest funkcjonujący od przeszło dwóch lat System Informacji Przestrzennej, dostępny na naszej stronie internetowej. Można znaleźć w nim informacje na temat firm działających na terenie gminy, zabytków oraz, i jest to nowość, daje możliwość umieszczania informacji o sprzedaży działek. Usługa ta powstała ze względu na lawinowo wręcz rosnące zainteresowanie transakcjami kupna bądź sprzedaży działek na terenie naszej gminy, umożliwiając bezpłatnie dodawanie ogłoszeń z podpiętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, infrastrukturą itd. Oprócz funkcji, pozwalającej na umieszczanie informacji SIP posiada bardzo zaawansowany system wyszukiwania danych. Wyniki wyświetlane są na tle mapy gminy i zawierają oprócz lokalizacji kluczowe informacje. System Informacji Przestrzennej, który uruchomiliśmy z myślą o zaspokajaniu potrzeb ludności ma również strategiczne znaczenie dla regionu. To rozwiązanie, znakomicie sprawdzające się u nas staje się przykładem dla innych. Niewykluczone bowiem, że na wprowadzenie swojego SIP zdecydują się wszystkie samorządy z powiatu tarnowskiego, obejmując w ten sposób tym nowoczesnym produktem jeszcze większy teren, ułatwiając życie jeszcze większej rzeszy mieszkańców.

 

 


 
Więcej artykułów…