Blog

Pieniądze szczęścia nie dają, ale…

Pieniądze szczęścia nie dają. Któż z nas nie zna tego powiedzenia? Jest w nim sporo prawdy. Jeśli jednak spojrzeć na pieniądze, nie jak na cel sam w sobie, ale jak na środek, to można z ich pomocą zrobić wiele pożytecznych i dobrych rzeczy. W naszej gminie na ten wynalazek Fenicjan patrzymy właśnie przez pryzmat ich użyteczności w ulepszaniu otaczającej rzeczywistości. Z pewnością w tym kontekście należy wymienić inwestycje. To u nas niekończąca się historia. Kiedy jedne plany zaczynają być realizowane, już myślimy o kolejnych. Jednym z czynników motywujących do podjęcia kolejnych wyzwań jest spojrzenie wstecz i podsumowanie dokonań w tym zakresie, w okresie np. minionego roku. A ponieważ materiału do analizy jest naprawdę sporo przytoczę tylko po kilka przykładów realizowanych w 2017 roku projektów w sołectwach gminy Skrzyszów.

Ładna

Wykonaliśmy dokumentację na odwodnienie terenów wzdłuż drogi gminnej od szkoły do II Średzin oraz cmentarza. Koszt -<23 tys. złotych. Blisko 75 tys. złotych przeznaczyliśmy na utrzymanie dróg (w tym zakup kruszywa) oraz 150 tys. na położenie 400 m nowego asfaltu na drogach: 200571k, „Na Tomasiewicza” i „Na Grochólskiego”. Niezwykle ważną i potrzebną inwestycją była realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ponad dwóch kilometrów chodnika i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej 94 g. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać jaki wpływ ma to przedsięwzięcie na poprawę bezpieczeństwa. Prace dotyczyły także remontu drogi serwisowej, nawierzchni istniejących zjazdów, budowy przepustów, kanału technologicznego oraz przebudowy sieci teletechnicznej i wykonania dwóch nowych zatok autobusowych, a ich wartość zamknęła się kwotą 4,112 mln zł. Ponadto dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładnej, w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2017, za ponad 6,3 tys. zł zakupiono defibrylator, urządzenie ratujące ludzkie życie.

Łękawica

Kolejne bezpieczniejsze dla uczestników ruchu drogowego sołectwo. Stało się to za sprawą czwartego etapu budowy chodnika o długości 176 m i szerokości 1,5 metra, w kierunku Łękawki na który przeznaczyliśmy 113 tys. zł. Na 6 odcinkach dróg:„Na Kruczka”, „Budzikówki”, „Za remizą”, na dz. nr 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4”, na dz. nr 1668 i na dz. nr 2197 za kwotę 237 tyś. zł położono 1230 m nowej nakładki asfaltowej, która wydatnie poprawi komfort jazdy użytkowników. Wykonaliśmy również dokumentację projektową oświetlenia ulicznego dróg „Na Byka” oraz „Na Smółkę” za kwotę 20,1 tys. zł. Oprócz tego zakupiliśmy grunty pod infrastrukturę oraz drogi za 9,5 tys. zł. Wciąż czynimy starania związane z budową boiska sportowego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej. Trwają prace nad wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Planujemy stworzenie kompleksu złożonego z siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw, wielofunkcyjnego boiska sportowego, parkingów wraz z oświetleniem ulicznym i budowę drogi dojazdowej również z oświetleniem.

Pogórska Wola

Ostatnie dwanaście miesięcy to także czas intensywnych prac w tym sołectwie. Kontynuowaliśmy realizację kolejnych etapów rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w  przysiółku Poskle. To największa inwestycja, która jest realizowana w ostatnich latach. Wartość kontraktu wynosi 5,225 mln zł, a roboty będą trwały do maja 2019 r. Ponadto, z czego się bardzo cieszę, zakończyliśmy przebudowę drogi gminnej "Pogórz". Nową wyremontowaną drogą można teraz przejechać od drogi krajowej do granicy z Ładną w przysiółku Pogórz. Inwestycja ta budziła spore emocje, ale jak czas pokazał obawy niektórych mieszkańców były nieuzasadnione. Warto było uzbroić się w cierpliwość, żeby teraz cieszyć się bardzo dobrą, bezpieczną drogą. Wykonaliśmy dokumentację odbudowy drogi gminnej „Osiedle 1. Wybudowaliśmy oświetlenie uliczne o długości 227 m przy drodze powiatowej. Przeprowadziliśmy modernizacje drogi dojazdowej do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za około 50 tys. zł. Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu w OSP wyniosły ponad 5 tys. zł

Skrzyszów

Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w tej miejscowości jest budowa żłobka i przedszkola. W tej sprawie poczyniliśmy kolejne ważne kroki. Za kwotę 145,8 tys. zł. powstała koncepcja oraz kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy segmentu C Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przedszkolny wraz z zagospodarowaniem okolicy. Kontynuowaliśmy prace prowadzące do poprawy stanu dróg. Została położona nawierzchnia asfaltowa na drodze "Bieniówki" na odcinku od Pani Depukat do Pani Sysło, na drodze „Na Hoima”, „Na Kruk” oraz na dz. nr 512/5 oraz 512/10. Łącznie położono 1085 m asfaltu za łączną kwotę 231 tyś. zł. Przebudowaliśmy wejścia do hali sportowej przy ZSP Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie oraz powstał projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Skrzyszowie. Koszt tych prac to blisko 138,4 tys. zł.

Warto również wspomnieć, że na utrzymanie, remont, wyposażenie oraz pomoce naukowe ZSP nr1 i Gimnazjum w Skrzyszowie przekazaliśmy ponad. 164 tys. zł. Szkoła Podstawowa nr 2 na ten cel otrzymała blisko 55. tys. zł, a przedszkole blisko 132 tys. zł.

Szynwałd

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 2 na Rodzinny Dom Pomocy Społecznej z mieszkaniami chronionymi. Wniosek przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i finansową stanowiące wstępny etap realizacji tej ważnej inwestycji. Wykonaliśmy kolejny odcinek nawierzchni asfaltowej drogi na „Czekaja”. Asfalt został również położony na drodze nr 203656k o długości 190 m za kwotę 44,1 tys. zł (w tym 26,8 tys. zł. z Funduszu Sołeckiego) oraz o długości 200 m na drodze „Mąciorówki”. Amatorzy dwóch kółek mogą się cieszyć się z wybudowanego piątego już etapu ścieżki rowerowej. Tym razem jest to odcinek o długości 640 metrów. Wiele zadań wykonaliśmy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w tej miejscowości. Sfinalizowaliśmy prace dotyczące rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w przysiółku Paproć oraz rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przysiółku Świniogóra. Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 86 budynków mieszkalnych oraz przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej. Prace potrwają do II kwartału 2019 r. Koszt inwestycji to prawie 3,267 mln zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie prawie 2 mln zł ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkie inwestycje, o których piszę, co można łatwo sprawdzić, stanowią spełnienie zobowiązań wyborczych na lata 2014-2018. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że większość z nich została już zrealizowana.

A wracając do pieniędzy i czynienia z ich pomocą dobra… 330 204,38zł - ta imponująca kwota to efekt naszych wszystkich koncertów charytatywnych, a zarazem powód do dumy. Dzięki tym pieniądzom pomogliśmy 36 potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, w zdecydowanej większości dzieciom, z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi ! To wielki dar serca za który serdecznie dziękuję. Przy okazji warto dodać, że na ostatnim koncercie uzyskaliśmy 61 042,64 zł co oznacza, że mogliśmy realnie pomóc kolejnym sześciu osobom.


 

Drogi, drogą do sukcesu

Pomyślność i rozkwit każdej małej ojczyzny zależy od wielu czynników, jak lokalizacja, zaangażowanie lokalnej społeczności, interesujące oferty, trafiające w potrzeby przyszłych mieszkańców, bądź inwestorów. To wszystko jednak nie wystarczy, jeśli zabraknie odpowiednich rozwiązań logistycznych, czyli systemu dróg, łączących w jeden organizm dany obszar, podobnie jak system naczyń krwionośnych integruje ze sobą poszczególne komórki i tkanki w idealnie funkcjonującą całość. Sieć drogowa, o odpowiedniej gęstości i jakości, jest kluczem do rozwoju aktywności w tak ważnych sferach ludzkiej działalności, jak transport, osadnictwo, czy inwestycje. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli napiszę, że pierwsze pytanie, zadawane przez przedsiębiorców, zainteresowanych realizacją swoich projektów na danym terenie, dotyczy zawsze właśnie stanu dróg. Dlatego obecne władze gminy, od samego początku, aktywnie angażują siły i środki w stałe rozwijanie istniejącej sieci dróg gminnych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że aktywność na tym polu obejmuje szerokie spectrum czynności, problemów czy koniecznych procedur.

To przede wszystkim bieżące utrzymanie właściwego stanu dróg. W tej dziedzinie sporo nam się udało przez ostatnie lata zrobić. Zaangażowanie i profesjonalizm pracowników naszego urzędu gminy znalazły potwierdzenie w dotacjach, które szerokim strumieniem trafiły do naszego budżetu. Dzięki nim możemy się cieszyć nowymi nawierzchniami, szerszymi, a zarazem, co warto również podkreślić, bezpieczniejszymi drogami. Doskonałym przykładem jest droga na Pogórz w Pogórskiej Woli, a to przecież tylko jeden z licznych elementów w układance, jaką stanowią nasze gminne drogi.

Ale zarządzanie gminną siecią dróg to nie tylko dbanie o ich aktualny stan, czyli jakość. To również stałe zwiększanie ich ilości, z czym wiążą się skomplikowane procedury wykupu oraz regulacji stanu prawnego dróg. Również w tej kwestii mamy się czym pochwalić. A są to kwestie chyba najtrudniejsze i rodzące najwięcej problemów. Szczególnie, gdy sprawa dotyczy przejmowania prywatnej drogi na gminny stan. Niełatwo jest często sprostać oczekiwaniom dotychczasowych właścicieli. Wymaga to benedyktyńskiej cierpliwości podczas negocjacji. Rozmowy zwykle bywają długie i trudne. Ostatecznie udaje się jednak zrealizować większość naszych planów, co jest dowodem, że obie strony są zadowolone z wyników transakcji kupna i sprzedaży. W latach 2015-17 za kwotę 651 tysięcy zakupiliśmy przeszło 1,5 hektara gruntów, dzięki którym mogliśmy poprawić naszą infrastrukturą drogową. Wykonano 26 podziałów pod poszerzenie dróg. Koszty w wysokości 929 tysięcy ponieśliśmy na ustalenie i uporządkowanie stanu prawnego części terenów. W samym tylko 2017 r. podpisane zostały 33 akty notarialne dotyczące nabycia nieruchomości na własność gminy.

Warto nadmienić, że gmina przejmuje również drogi, dotąd nie posiadające właścicieli. To dodatkowe obciążenie dla gminnej kasy. Z chwilą ich przejęcia odpowiedzialność za ich utrzymanie spada na budżet gminy. Nie odżegnujemy się jednak od tych wydatków, jesteśmy świadomi idących za tym korzyści dla mieszkańców. Zapewnienie działkom dostępu do drogi publicznej eliminuje ryzyko odmowy udzielenia pozwolenia na budowę zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i dla przedsiębiorców oraz umożliwia podziały nieruchomości co skutkuje wzrostem ich wartości i pomaga racjonalnie je zagospodarować. Ponadto przejęcie dróg przez gminę daje możliwość pozyskiwania dotacji na ich modernizację spoza naszego budżetu, co pozawala na zdecydowanie szerszy zakres działania. W 2017 r. uregulowaliśmy stan prawny prawie 18km dróg o powierzchni ponad 7 ha. Czynimy to z poczuciem misji, dla wspólnego dobra całej gminnej społeczności, mając świadomość, że jeszcze sporo wyzwań przed nami.


 

Czas gorących serc

Już po raz ósmy mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa do Skrzyszowa na doroczny Koncert Charytatywny. W tym roku nasza dobroczynna impreza odbędzie się w niedzielę 4 lutego, a uświetni ją swoim występem Andrzej Piaseczny, artysta doskonale znany i lubiany. Popularny „Piasek” jest obecny na polskiej scenie muzycznej już od 25 lat. Karierę rozpoczynał z zespołem Mafia, a później współpracował między innymi z Robertem Chojnackim, Janem Borysewiczem, Sewerynem Krajewskim, Stanisławem Sojką czy Krzysztofem Krawczykiem. W ciągu ćwierćwiecza pracy artystycznej wydał wiele płyt, z których większość osiągnęła status płyty platynowej. Świadczy to wysokiej marce, jaką wyrobił sobie Andrzej Piaseczny, zdobywając rzesze wiernych fanów. Nic zresztą dziwnego. Któż z nas nie zna takich piosenek, jak „Pogodniej” , „Śniadanie do lóżka”, „Imię deszczu”, „Niecierpliwi”, „W świetle dnia”, „Jeszcze bliżej”, „Budzikom śmierć”, „Chodź, przytul, przebacz” , czy „Prawie do nieba” ? A przecież to tylko kilka utworów z jego bogatej dyskografii. Dobra informacja, jaką mam Państwu do przekazania jest taka, że nie tylko w tym roku będziemy mogli wiele z nich usłyszeć na żywo, ale że będzie to jednocześnie okazja do zrobienia czegoś dobrego, do niesienia wsparcia potrzebującym z terenu naszej gminy ! Mocno w to wierzę, że wzorem lat poprzednich Hala Widowiskowa w Skrzyszowie, w ten lutowy wieczór, zapełni się ludźmi w różnym wieku, z różnych miejscowości, których łączyć będzie jedno - chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Tak się akurat składa, że na początku roku najzimniejszą jego porę rozgrzewają gorące serca tych, którym nie jest obojętny los osób słabszych, bezbronnych, ludzkie nieszczęście, czy cierpienie. Stąd nasz Koncert nie jest jedyną inicjatywą charytatywną w naszej gminie.

W niedzielę 14 stycznia w Kościele pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie odbył się koncert zespołu „Na przełaj”, podczas którego zbierano fundusze na pomoc w leczeniu dwójki dzieci z Szynwałdu. Maluchy przyszły na świat w czerwcu ubiegłego roku dużo wcześniej, niż miały się urodzić. Przez długi czas lekarze walczyli o ich życie, zmagając się z powikłaniami, jakie rodzi głębokie wcześniactwo. W chwili obecnej dzieci wymagają stałej rehabilitacji i wspomagania rozwoju, co wiąże się z olbrzymimi kosztami. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich uda się pokryć z zebranych funduszy, daru ludzi dobrej woli.

Styczeń to również 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego wolontariusze zbierali środki na zakup sprzętu dla oddziałów noworodkowych także na terenie gminy Skrzyszów. Jak co roku czułem się w obowiązku dołożyć swoją mała cegiełkę na ten szczytny cel, umożliwiający leczenie najmniejszych pacjentów, w pierwszych dniach ich życia, pozwalający przywracać nadzieję.

Nasz wielki rodak św. Jan Paweł II mówił „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Obserwując aktywność mieszkańców naszej lokalnej społeczności podczas akcji dobroczynnych czuję dumę , że jestem wójtem tej właśnie gminy, której największym bogactwem są ludzie, wrażliwi i otwarci na drugiego człowieka. Dziękuję za to serdecznie i jednocześnie gorąco zapraszam na nasz tegoroczny Koncert Charytatywny. Do zobaczenia 4 lutego w Skrzyszowie.


 

Co nowego w Nowym Roku ?

Właśnie do nas zawitał i zagości u nas przez 365 dni. Rok 2018. U jego progu składamy sobie życzenia, czynimy noworoczne postanowienia oraz zastanawiamy się, jaki on będzie i co wniesie do naszego życia. Przyszłość zawsze jest wielką niewiadomą, tym niemniej, o niektórych, czekających nas w gminie Skrzyszów noworocznych nowościach możemy mówić z dużym prawdopodobieństwem, że się wydarzą.

Pierwsza nowość jest koniecznością wymuszoną przez obowiązujące prawo i ekonomiczną rzeczywistość. Mam na myśli wyższe opłaty za wywóz odpadów, o których już informowaliśmy. Podwyższenie opłat nie oznacza w naszym przypadku drastycznych podwyżek. Jest jedynie próbą urealnienia ich wysokości, będącą reakcją na zmieniającą się sytuację w sektorze gospodarowania odpadami. Dla przykładu w przypadku gospodarstwa jednoosobowego stawka miesięczna od 2013 roku wynosiła 10 złotych na osobę, a obecnie wzrośnie do 12 złotych, gdy gospodarstwo tworzą np. 4 osoby nowa stawka miesięczna na osobę wyniesie 10,50 zł, a w przypadku gospodarstwa siedmioosobowego od osoby trzeba będzie zapłacić 7,71 zł. Jak więc widać utrzymaliśmy dotychczasową zasadę, że im więcej osób zamieszkuje gospodarstwo, tym niższa jest stawka na osobę.

Jeżeli chodzi o przyczyny podwyżki opłat za śmieci fakty mówią same za siebie. Przez pięć ostatnich lat mieszkańcy gminy Skrzyszów, jako jedni z nielicznych w powiecie tarnowskim, za wywóz śmieci płacili stałą i niezmienną stawkę, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. Mimo rosnących cen paliwa, kosztów funkcjonowania firm opłaty za ich wywóz pozostawały bez zmian. W ostatnim czasie jednak obserwujemy znaczny wzrost ilości odpadów, wynosi on prawie 50% licząc ostatnie miesiące w stosunku do średniej z lat 2013-2015 oraz rosnącej opłaty za utylizację odpadów (tutaj wzrost wynosi 28%). Ponadto gmina chcąc minimalizować koszty funkcjonowania systemu ogłosiła dwa przetargi. W obydwu przypadkach złożona została jedna oferta przez firmę FBSerwis Karpatia na kwotę o prawie 100% wyższą niż dotychczas. Podjęto również próbę zawarcia porozumienia z miastem Tarnowem, ale Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że porozumienie nie ma mocy prawnej i nie może być kontynuowane. W połączeniu ze wzrostem kosztów pracy powoduje to, że niestety dalsze utrzymywanie obecnego stanu rzeczy stało się, mimo najlepszych chęci, niemożliwe. W efekcie po raz pierwszy od prawie pięciu lat jesteśmy zmuszeni zwiększyć opłaty za wywóz śmieci. Musieliśmy podjąć taką decyzję w trosce o nasze wspólne dobro - stan gminnych finansów. Podwyższenie tych opłat, stanowiących de facto podatek, do ściągania którego, jako gmina, jesteśmy zobowiązani.

Liczę na to, że ta decyzja pozwoli nam, w dłuższej perspektywie czasu, na stabilne funkcjonowanie sektora odpadów komunalnych w naszej gminie.

Drugą ważną nowością, która powinna stać się faktem pod koniec bieżącego roku, a dla mnie jest powodem do wielkiej satysfakcji i radości jest powstanie długo oczekiwanego obejścia drogowego Kościoła w Skrzyszowie. Odcinek ten długości ok. 500 metrów, łączący cmentarz z mostem na Łękawicę, uzupełniony o ciągi piesze, zdecydowanie poprawi poziom bezpieczeństwa w tym rejonie Skrzyszowa. Jest on jednocześnie elementem znacznie poważniejszej inwestycji drogowej, czyli przebudowy drogi powiatowej nr 1376K łączącej Karwodrzę z Ładną. W jej przebiegu powstanie między innymi pierwsze rondo w naszej gminie. Zakończenie całości inwestycji, obejmującej przebudowę prawie 13 km drogi, w tym dwóch mostów, której koszt szacowany jest na około 27 mln złotych, planowane jest na rok 2020. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi wielu ludzi, udało nam się doprowadzić do sfinalizowania tej, jakże ważnej inwestycji.


 

Wydatkuj z głową, czyli o budżecie słów kilka

Koniec roku zbliża się coraz szybszymi krokami, a to oznacza, że, jak zawsze o tej porze, realne kształty zaczynają przybierać projekty wpływów i wydatków każdej jednostki samorządu terytorialnego na przyszły rok, czyli plany budżetu. Możemy spotkać różne podejścia do jego tworzenia. Jedni są orędownikami skoku na głęboką wodę, z nadzieją, że jakoś to będzie, inni wolą planować z mniejszym rozmachem, ale rozważniej, mając na względzie aktualne możliwości. W książkach z zakresu ekonomii oraz zarządzania możemy znaleźć informacje, że przed budżetami stoi dwoiste zadanie - z jednej strony pomagają one antycypować przyszłość, z drugiej muszą nadążać za zmianami, jakie nastąpiły od czasu zakończenia procesu budżetowania. Nie ukrywam, że ten pogląd jest mi bliski, stanowiąc drogowskaz przy konstruowaniu planu wydatków i dochodów naszej gminy, znajdującego, siłą rzeczy, odzwierciedlenie w sytuacji gospodarczej makro- i mikroekonomicznej. Okres sprzyjającej koniunktury gospodarczej jest zawsze zauważalny, choć łatwiej o niej mówić z pozycji dużego gracza samorządowego (urzędów miast, powiatów czy województw).

W tym roku konstruując budżet w gminie Skrzyszów korzystaliśmy z coraz bogatszego doświadczenia lat ubiegłych, kierując się, jak zawsze, przede wszystkim potrzebami naszej lokalnej społeczności. A jest to proces trudny i żmudny, wymagający umiejętności perspektywicznego myślenia. Trzeba pamiętać, że budżet musi "rzucać wyzwanie", ale zarazem być możliwym do zrealizowania. Te ostanie słowa warto zapamiętać, powtarzać, a przede wszystkim przestrzegać. Składanie obietnic bez pokrycia, będące przejawem ekonomicznego populizmu, to prosta droga do bankructwa wiarygodności i, co najważniejsze, poważnych finansowych tarapatów. Na taki krok nigdy w przypadku budżetu naszej gminy sobie nie pozwolę. Racjonalizm, odpowiedzialność i dyscyplina z jednej strony oraz kreatywność, nieszablonowość i odwaga z drugiej, to moim zdaniem najlepszy przepis na stworzenie optymalnego budżetu.

Co mogę powiedzieć o przygotowanym obecnie planie budżetowym na rok 2018? Zamyka się kwotą 54 616 000,00 złotych. Po stronie dochodów bieżących wynosi 49 886 974,81 złotych, z czego prawie 15 milionów to wpływy z podatków. Planujemy natomiast wydać 55 066 000,00 złotych. Tradycyjnie największą pozycję, wynoszącą 19 196 886,67 złotych, stanowią wydatki na oświatę. To, o czym zawsze powinniśmy pamiętać, inwestycja w przyszłość naszych dzieci, a zarazem naszej Ojczyzny. Dlatego jest to sfera, w której nigdy nie szukamy dodatkowych oszczędności. Budżet to również, do czego mieszkańcy naszej gminy zdążyli się już przyzwyczaić, liczne inwestycje. Na ten cel planujemy przekazać 8 667 550,42 złotych. To środki, które chcemy przekazać na dalsze etapy kanalizacji, wodociągów, budowy dróg, czy chodników. Na ten ostatni cel zabezpieczyliśmy ponad milion złotych. Ciekawym przedsięwzięciem jest przebudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie na Rodzinny Dom Pomocy Społecznej z mieszkaniami chronionymi. Zdaję sobie sprawę, że nie możemy od ręki spełnić wszystkich oczekiwań mieszkańców, ale, co zawsze podkreślam, tworząc budżet wraz z radnymi i pracownikami gminy myślimy o zrównoważonym rozwoju gminy i sprawiedliwym wspieraniu każdej miejscowości.

 


 
Więcej artykułów…