Blog

Wysoko w rankingach dzięki zgodnej współpracy

Za nami kolejne wybory do parlamentu. Opada powoli kurz politycznej batalii, wyciszeniu ulegają wyborcze emocje, znamy już nazwiska posłów i senatorów IX kadencji Sejmu RP. Warto z zadowoleniem odnotować wzrost świadomości obywatelskiej naszych rodaków, wyrażony w najwyższej od 1989 roku frekwencji wyborczej. Do dowód zrozumienia, że nasz głos ma realny wpływ na przyszłość naszą, naszych najbliższych i naszej Ojczyzny oraz w pełni świadomego korzystania z uprawnień do współdecydowania o losach Polski, jakie daje nam demokracja. Pamiętajmy o tym również przy okazji następnych wyborów, że w ustroju demokratycznym nieobecni przy urnach nie mają racji.

Koincydencja dat sprawiła, że w tym roku wybory usunęły nieco w cień bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. Dla mnie to zawsze doniosłe wydarzenie, które przypomina, że wiedza to największy kapitał jakim człowiek dysponuje, a oświata to inwestycja z najwyższą stopą zwrotu, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całych społeczności. Dlatego nie należy szczędzić środków na kształcenie naszych dzieci, które już niedługo będą zapisywać kolejne karty naszych dziejów. O tym czy będą to wspaniałe karty nowoczesnego, szanowanego na arenie międzynarodowej państwa dobrobytu, czy karty, o których potomni będą starali się milczeć decyduje się właśnie teraz, w naszych placówkach oświatowych, co dobitnie pokazuje, jak odpowiedzialną i wymagającą jest praca nauczyciela i dlaczego należy się za nią szacunek i odpowiednia gratyfikacja.

Warto przy tej okazji spojrzeć na wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, będące powodem do dumy i potwierdzeniem, że w gminie Skrzyszów na edukacji nie oszczędzamy. W roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy 26 miejsce w Małopolsce na 182 gminy, a w powiecie 1 miejsce na 16 gmin! Ten znakomity wynik pokazuje słuszność naszej gminnej polityki oświatowej, dzięki której kończący nasze szkoły uczniowie wyruszają odpowiednio przygotowani do podjęcia wyzwań, jakie niesie dorosłe życie.

Powodów do satysfakcji mamy zresztą więcej i nie dotyczą one wyłącznie edukacji. Redakcje Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej ogłosiły właśnie Ranking Gmin Małopolski 2019. To inicjatywa realizowana od 2010 roku, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej kategorii zajęliśmy w powiecie tarnowskim 2 miejsce na 16 gmin. W kwestii wydatków bieżących na administrację publiczną uplasowaliśmy się na 4 miejscu w województwie na 182 gminy(oczywiście 1 miejsce w powiecie)! To znaczy, że środki, którymi dysponujemy są racjonalnie wydawane i odpowiednio lokowane. Nasze wszechstronne inicjatywy są realizowane między innymi w sektorze usług, przedsiębiorczości, czy gospodarki komunalnej. Jest to w prostej mierze realizacja naszych przedwyborczych założeń programowych, których celem miał być rozwój naszej lokalnej ojczyzny.

Podsumowując ranking chciałbym podziękować współpracującym ze mną radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostek pomocniczych oraz wszystkim zaangażowanym w działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności, za ich pracę i zaangażowanie, które przynoszą tak wspaniałe efekty. Liczę, że nadal wspólnie będziemy kroczyć drogą rozwoju naszej gminy, na czym korzystać będą jej mieszkańcy.

 

 


 

O strategii powiatu słów kilka

Każda odpowiedzialna władza samorządowa powinna podejmować działania, mające na celu poprawę jakości życia danej społeczności, zarówno w chwili obecnej, jak i w perspektywie następnych pokoleń. Ten proces rozpoznawania aktualnych lokalnych potrzeb i ich zaspakajania, z jednoczesną troską o przyszłe pokolenia, nosi nazwę zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy zaspokajamy obecne potrzeby mieszkańców, jednocześnie starając nie umniejszać szans przyszłych pokoleń za zaspokojenie ich własnych potrzeb.

Aktualnie tworzona jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020-2030. Chciałbym przedstawić Państwu kilka projektów i kierunków działań, które moim zdaniem odpowiednio definiują potrzeby w rożnych dziedzinach życia społecznego nie tylko w gminie Skrzyszów, ale i pozostałych gminach powiatu tarnowskiego. Uważam, że we wspomnianym powyżej dokumencie powinny się znaleźć następujące zadania:

Budowa drogi powiatowej na terenach gmin Skrzyszów – Ryglice, która połączy drogę krajową nr 94 z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi. To inwestycja, która odpowiada na oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców regionu. Realizacja projektu przyczyniłaby się do wzrostu konkurencyjności regionu, mogłoby zwiększyć jego atrakcyjność i stworzyć warunki do wykorzystania jego wysokiego potencjału. Przedsięwzięcie to skróci dojazd do węzła autostrady A4 oraz spowoduje przeniesienie części ruchu drogowego z drogi nr 1357K, która stanowi obecnie główne połączenie Tarnowa z południowo-wschodnią częścią powiatu.

Kolejny wniosek, która moim zdaniem powinna zawierać strategia jest rozbudowa powiatowej platformy dystrybucji E-usług wewnątrzadministracyjnych. Zaplanowany projekt polegałby na integracji systemów teleinformatycznych zainstalowanych i pracujących w gminach powiatu tarnowskiego z systemem teleinformatycznym, pracującym w powiecie. Zasadniczym jego celem jest rozszerzenie funkcjonalności systemów gminnych oraz systemu powiatowego w taki sposób, aby wymiana danych pomiędzy systemami była realizowana automatycznie za pomocą e-usług, co będzie bardzo dużym ułatwieniem dla gospodarki i mieszkańców.

W swoich działaniach samorząd powiatowy powinien podejmować również działania proekologiczne. Dlatego warto zastanowić się nad budową biogazowni oraz montażem ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Skrzyszów. Nowatorski w naszym regionie projekt zakłada produkcję biogazu z trawy, kiszonki z traw, słomy, plew, kukurydzy i obornika. Substancja ta może być wykorzystana do wytworzenia energii elektrycznej lub paliwa napędowego.

W zakres działań proekologicznych wpisuje się również inne cenne przedsięwzięcie. Wykonanie systemów do gromadzenia wody deszczowej na terenie indywidualnych gospodarstw domowych powiatu tarnowskiego. W ramach projektu przewiduje się budowę podziemnych zbiorników, studni chłonnych, ogrodów deszczowych lub wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachu,w granicach własnej nieruchomości chętnych mieszkańców powiatu tarnowskiego. Mała przydomowa retencja ma na celu ochronę środowiska naturalnego. Wpływa pozytywnie na zmniejszenie ryzyka powodzi, podtopień i suszy. To poprawa lokalnego mikroklimatu, utrzymanie wód gruntowych, a przede wszystkim ograniczenie wykorzystywania wody pitnej.

Jestem głęboko przekonany, że realizacja przedstawionych propozycji przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców dziś jak i w przyszłości, dlatego powinny one zostać uwzględnione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020-2030.

 

 


 

Wiesław Budzik "Roland"

Kilkanaście dni temu, właśnie tutaj, na tej gościnnej ziemi, w liczącej blisko 700 lat Łękawicy, odbywało się Święto Plonów gminy Skrzyszów. Kładłem wówczas nacisk na fakt, że swoje istnienie i trwanie, przez te wszystkie wieki, mimo dziejowych burz i zawirowań, miejscowość ta zawdzięcza swojemu największemu atutowi, jakim są jej mieszkańcy. Ludziom pracowitym, uczciwym, oddanym sprawom swoich rodzinnych stron. Wielu z nich, dzięki wychowaniu w przywiązaniu do ziemi ojców, do wiary przodków, w poczuciu przynależności do wspólnoty i współodpowiedzialności za jej losy zapisało się po wieki na kartach historii, zarówno swojej małej, jak i dużej Ojczyzny.

Znany artysta malarz Franciszek Starowieyski mawiał, że ludzie są jedynie epizodami w życiu przedmiotów. Jedną z osób, urodzonych w Łękawicy, która przeżyła swoje życie tak, aby nie stało się ono jedynie przemijającym, zapomnianym epizodem był Wiesław Budzik, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, patriota, członek antykomunistycznego podziemia, więziony, katowany i zamordowany przez prosowieckie władze powojennej Polski.

Drodzy Państwo,

Każde społeczeństwo, aby przetrwać potrzebuje systemu niekwestionowanych wartości, trwałych fundamentów wzniesionych nie na piasku, lecz na skale. Jednym z kluczowych elementów takiego systemu są autorytety, osoby stanowiące wzór do naśladowania, będące drogowskazem w pełnym zamętu, pokus i fałszywych proroków świecie. Szczególnie takich autorytetów potrzebują ludzie młodzi, u progu swojej życiowej drogi. Wiesław Budzik może być takim wzorem. Swoim życiem pokazywał jak trwać w nieludzkim systemie z podniesioną głową, zachowując godność i człowieczeństwo, jak nie zginać kręgosłupa przed nawałnicą zła, jak poświęcić się w imię wyznawanych wyższych wartości.

Panie Wiesławie Budzik, Pańska młodość przypadła na ciężkie i niespokojne czasy, kiedy codziennie trzeba było zdawać egzamin z patriotyzmu, kładąc na szali własne życie. Pańska dusza zakończyła ziemską wędrówkę i znalazła wieczne ukojenie, po przejściu przez piekło ubeckich kazamatów w 1946 roku. Pańskie szczątki doczesne dopiero dziś spoczną na wieczny odpoczynek tutaj, w Łękawicy, w ojczystej ziemi, gdzie Pańskie życie się zaczęło.

Nie Pan spoczywa w spokoju!

Cześć Pana pamięci !


 

XXIV Dożynki Gminy Skrzyszów

 

Czcigodni Duszpasterze! Szanowni Parlamentarzyści oraz Przedstawiciele Władz Samorządowych! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! Mieszkańcy gminy Skrzyszów!

Spotykamy się dzisiaj na Dożynkach gminy Skrzyszów. To święto zakorzenione od wieków w polskiej tradycji. U jego źródeł leży apoteoza poświęcenia i ciężkiej pracy rolnika, których owocem jest plon, a namacalnym symbolem chleb nasz powszedni. A jest to praca wymagająca samozaparcia, wytrwałości, siły, nie tylko fizycznej, przepojona codzienną troską o niepewne jutro, w którą wpisane jest stałe zmaganie z przeciwnościami losu, z kaprysami natury, które w ułamku sekundy potrafią zniweczyć wielomiesięczny trud.

Mimo to polski rolnik nie ulega pokusie poszukiwania łatwiejszych zajęć, czy innych sposobów na lżejsze życie, a wzorem swoich przodków podejmuje wciąż od nowa wyzwanie, jakim jest uprawa roli i bycie żywicielem narodu.

Ale naszym rolnikom zawdzięczamy dziś nie tylko posiłek na naszych stołach. Zawdzięczamy rzecz równie ważną - etos pracy, będący źródłem ich godności i pełni człowieczeństwa. Jest on zarazem, a z pewnością być powinien, wzorem dla nas wszystkich, albowiem jedynie społeczność wychowana w duchu szacunku do pracy, rozumiejąca jej wielowymiarowy sens i znaczenie dla jednostki oraz narodu jest w stanie przetrwać i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

O tym znaczeniu codziennego trudu, codziennej pracy nieustannie przypomina Ojciec Święty Franciszek. Warto dziś przywołać jego słowa: „Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę powierzając im zadanie napełnienia ziemi i czynienia jej sobie poddaną. (…) Praca jest częścią planu miłości Boga. Jesteśmy powołani do pielęgnowania i strzeżenia wszystkich dóbr stworzenia i w ten sposób uczestniczymy w dziele stworzenia! Praca jest kluczowym elementem godności osoby. By posłużyć się obrazem, praca "namaszcza" nas godnością, napełnia nas godnością; czyni nas podobnymi do Boga, który pracował i pracuje, nieustannie działa. Pozwala ona utrzymać siebie, swoją rodzinę, przyczynić się do rozwoju ojczyzny.

 

Drodzy rolnicy !

Za to wszystko co nasza Ojczyzna otrzymuje dziś od Was, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej, serdecznie Wam dziękuję, z szacunkiem i pokorą chyląc przez Wami głowę!

 

Szanowni Zebrani!

Święto Plonów to radosny czas, gdyż plony znalazły bezpieczne schronienie pod strzechą, a na naszych stołach dostojnie spoczywa wypieczony bochen chleba. Dzieląc się nim życzmy sobie, żeby stał się symbolem pokoju, pojednania i zgody, powstając z ziarna prawdy i wzajemnego szacunku. Nasza historia, wspaniała, a zarazem tragiczna, nie pozostawia nam złudzeń – Polska, jako suwerenne państwo ma szansę przetrwać jedynie dzięki woli i umiejętnościom wznoszenia się ponad podziałami oraz współdziałaniu wszystkich sił politycznych i społecznych w sprawach dla narodu najważniejszych!

 

Szanowni Państwo !

Dziś gościny naszym gminnym Dożynkom udziela sołectwo Łękawica, jedna z najstarszych wsi w tym rejonie, o której pierwsze udokumentowane wzmianki historyczne pochodzą z 1344 r. Miejscowość przetrwała tyle wieków, dzięki jej mieszkańcom, pracowitym, uczciwym, oddanym sprawom swojej małej ojczyzny. Te przymioty sprawiły, że mogliśmy zrealizować tutaj wiele interesujących projektów i inwestycji, poprawiających bezpieczeństwo i standard życia, rozwijających lokalną społeczność. Jestem dumny, że mam przyjemność i zaszczyt z takimi ludźmi tworzyć historię tego sołectwa i naszej gminy.

Dziękując, na zakończenie, wszystkim rolnikom, mieszkańcom Gminy Skrzyszów oraz gościom za przybycie życzę zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Cieszmy się z tegorocznych dobrych plonów, mając nadzieję na jeszcze lepsze w roku przyszłym. Życzę nam wszystkim, aby nasze sołectwa nadal się rozwijały, abyśmy szanowali i pielęgnowali to, o co walczyli nasi pradziadowie.

Dziękuję również wszystkim twórcom tegorocznych wieńców za wysiłek włożony w ich przygotowanie oraz za podtrzymywanie tych pięknych dożynkowych zwyczajów.

Zapraszam Państwa w tym radosnym dniu do wspólnej zabawy i korzystania z przygotowanych przez nas atrakcji.

 

Szczęść Boże wszystkim!

 


 

Co nagle, to…. kosztem samorządów?

Po krótkiej wakacyjnej przerwie wracam do pracy, z nowymi pokładami energii, pełen zapału, z głową wypełnioną pomysłami, gotów zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Niestety, niektóre z nich spadły na mnie, podobnie jak i na inne władze lokalne, jak przysłowiowy grom z jasnego nieba - nieoczekiwanie i z ogromną siłą. Mam na myśli zmiany w zakresie polityki podatkowej naszego państwa, czyli obniżenie stawki PIT z 18 na 17 procent, zwiększenie kwoty wolnej od podatku  oraz zwolnienie z płacenia podatków młodych ludzi od 18 do 26 roku życia.

Na początku od razu wyjaśnię: jestem gorącym orędownikiem niskich podatków i ograniczania fiskalnych zapędów państwa! Uważam, że państwo powinno być bogate, przede wszystkim, bogactwem swoich obywateli, że obywatele dużo lepiej, bardziej racjonalnie, od najlepszej nawet władzy, potrafią dysponować zarobionymi przez siebie pieniędzmi, znając dokładnie ich wartość, dzięki wysiłkowi który musieli włożyć w ich zdobycie,. Oczywiście są dziedziny, które muszą być finansowane ze środków publicznych, jednak danina składana przez obywateli do wspólnej kasy powinna być najmniejsza z możliwych koniecznych.

W czym tkwi więc problem i dlaczego spędza on władzom samorządowym sen z powiek?

Po pierwsze, zmiany w systemie podatkowym, o których piszę powyżej, będą nieuchronnie wiązać się w najbliższym czasie ze zmniejszeniem wpływów do budżetów gmin, i to znacznym, a wynika to z tego, że pewien procent właśnie tych podatków zasila finanse lokalne. Poza tym mamy do czynienia ze zmianą reguł w trakcie gry.

Każdy odpowiedzialny włodarz gminy planuje jej rozwój perspektywicznie. Duże inwestycje muszą być planowane na kilka lat do przodu, a nieodłącznym elementem tych planów jest poszukiwanie środków na ich realizację. Natomiast co roku w grudniu konkretyzujemy nasze pomysły w postaci uchwalanego na następny rok budżetu gminy, gdzie już szczegółowo zapisujemy wydatki i ilansujemy je z dochodami.

I tu pojawia się po drugie. Wszystko to czynimy w oparciu o aktualny stan prawny, zapewniający przynajmniej część wpływów do budżetu z różnych podatków. Oczywiście, zawsze w trakcie roku mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje, wymuszające zmiany w budżecie. Chodzi jednak o to , że mogą to być sytuacje losowe, niemożliwe do przewidzenia, z których efektami możemy próbować się mierzyć, dzięki właśnie bazie, dającej oparcie, jaką są niezagrożone wpływy wynikające ze stabilnego systemu fiskalnego. Innymi słowy. Zmiany podatków są możliwe, ale nie powinno dokonywać się ich nagle, bez pozostawienia zainteresowanym stronom czasu na dostosowanie się do tych zmian. To dobrze znana zasada vacatio legis , czyli odroczenia wprowadzenia uchwalonych zmian w prawie. O tym, że zasada ta powinna być przestrzegana nie pozostawia nam wątpliwości nie tylko zdrowy rozsądek ale też stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego wyprowadzone z zasady demokratycznego państwa prawnego za pośrednictwem zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez to państwo prawa.

Ma to znaczenie szczególnie w przypadku prawa podatkowego. Dlaczego?

Proszę sobie wyobrazić, że kupiliście Państwo na raty lodówkę za 4000zł. Dokonaliście obliczeń i wyszło Wam, że stać Was na raty maksymalnie w wysokości 250 zł miesięcznie, po czym po 3 miesiącach dostajecie informację, że bank, który jest przecież na razie właścicielem lodówki, postanowił poprawić warunki płacowe swoim pracownikom i dlatego zwiększa Wam wysokość raty do 500 zł. Tyle tylko, że w Waszym budżecie nie macie na to pieniędzy! Nie byliście nawet w stanie przewidzieć takiej możliwości! I co teraz? Komu z domowników zabrać, żeby wystarczyło na nowe obciążenia?

W podobnej sytuacji znalazły się obecnie samorządy. W Skrzyszowie obliczyliśmy, że przy obecnej stawce podatkowej, skutkującej konkretnymi wpływami do kasy gminy, stać nas będzie na rozpoczęcie kilku ważnych inwestycji. Ale co teraz? Szybkie zmiany w prawie stawiają nas przed faktami, na które nie mieliśmy czasu i możliwości się przygotować. Według wstępnych szacunków nasze wpływy prawdopodobnie zmniejszą się przynajmniej o pół miliona złotych… Przynajmniej! Komu w takim razie zabrać? Które inwestycje wstrzymać? Obawiam się bardzo, że już wkrótce, w tym miejscu będę zmuszony informować Państwa, o takich właśnie skutkach obecnych szybkich zmian w prawie podatkowym.

Poza tym należałoby się zastanowić poważnie, jeśli naprawdę chcemy zmniejszyć obciążenia podatkowe - na redukcji których podatków skorzystaliby bardziej obywatele? Obniżeniu PIT albo zwolnieniu określonej grupy wiekowej z obowiązku płacenia podatku dochodowego, czy może na obniżeniu najbardziej powszechnego, obecnego praktycznie w każdym towarze i usłudze podatku VAT? Poza tym zyskałaby na ty znacznie większa grupa obywateli. A zatem byłoby to dużo bardziej sprawiedliwe! Co więcej pozwoliło by „zneutralizować” rozpędzającą się (zwłaszcza w sektorze spożywczym) inflację

Rządzący nie mogą zapominać, że w tak delikatnej sferze jak finanse publiczne i system podatkowy obowiązuje zasada, którą wyraża znane przysłowie – co nagle, to po diable!

Przy okazji chciałem podziękować mojej cudownej i wspaniałej siostrze, bo dzięki niej podczas urlopu zrealizowałem jedno ze swoich marzeń. Jazdę Lamborghini :D :D :D


 
Więcej artykułów…