POGÓRSKA WOLA – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2018-2023

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej


  • Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przysiółku Wielkie Pole oraz Poskle. Planowany termin zakończenia robót to 2020 r w przypadku Wlk. Pola oraz 2021 r. w przypadku Poskli. Koszt wymienionych inwestycji wynosi niemal 20 mln zł, gmina posiada dofinansowanie z funduszy UE, z programu POIiŚ w wysokości niemal 6 mln zł. Oraz pożyczkę z NFOŚ w wysokości 5 mln zł

2

Poprawa bazy przedszkolnej


  • Zakupiono zmywarkę do naczyń dla Przedszkola Publicznego w P.Woli. Koszt: 13 tys. zł

3

Poprawa nawierzchni dróg poprzez budowę nakładek asfaltowych

  • W 2018 roku wykonano nakładki asfaltowe na części dróg „Na Okrzesę”, na działce nr 1938/1, „Na Chwistka” i „Osiedle 1” o łącznej długości 1 749 m wydatkując środki w wysokości 856 tys. zł.
  • W 2019 roku wykonano nakładki asfaltowe na części drogi „Na Sasa” o łącznej długości 222 m wydatkując środki w wysokości 54 tys. zł.

4

Budowa przejścia dla pieszych w centrum

  • Wykonano wyniesione przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 1378K przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 203652K. Koszt: 110 tys. zł.