SZYNWAŁD – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2014-2018


Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Zagospodarowanie budynku po Szkole Podstawowej nr 2.

 • W 2015 r. wykonano kompletną dokumentację projektową na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (przysiółek Świniogóra) na Dom Pomocy Społecznej wraz z dobudową i termomodernizacją za kwotę 44,5 tys. zł.
 • W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącego budynku dawnej S.P nr 2 ze zmianą sposobu użytkowania na Rodzinny Dom Pomocy Społecznej z mieszkaniami chronionymi. Wniosek przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną.

   

 • 2

  Poprawa nawierzchni dróg lokalnych.

 • Odbudowa drogi gminnej „Zagumnie” w km od 4+100 do 4+550, drogi gminnej „Krzywa droga” 200589K w km od 0+000 do 0+1070, w miejscowości Szynwałd, wartość inwestycji 297 tys. zł, dofinansowanie z budżetu państwa w ramach funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 243,2 tys. zł.
 • W 2015 r. zakupiono grunty pod poszerzenia dróg za kwotę prawie 22 tys. zł.
 • Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze „Na Czekaja” o długości 200 m za kwotę 49,8 tys. zł.
 • 2016 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze „Na Kozioła” o długości 125 m, „Jachymówka” o długości 550 m za kwotę 75,6 tys. zł.
 • Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze „Na Korzeń” o długości 440 m za kwotę 52,3 tys. zł. Częściowo finansowano z Funduszu Sołeckiego.
 • W 2016 r. zakupiono grunty pod poszerzenia dróg za kwotę 14,5 tys. zł.
 • W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji dróg za kwotę prawie 6,5 tys. zł.
 • W 2017 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe i modernizację drogi na „Czekaj” 120 mb oraz „Mąciorówki” 200 mb. Koszt prac to ponad 64,2 tys. zł. Ponadto położono asfalt na drodze nr 203656K od drogi powiatowej Tarnów-Ryglice 190 mb (nr działek 3810 i 3818) za kwotę 44,1 tys. zł (w tym 26,8 tys. zł. z Funduszu Sołeckiego).
 • W 2017 r. nabyto grunty pod poszerzenie dróg za kwotę 63,6 tys. zł.
 • W 2017 r. uregulowano stan prawny prawie 5,7 km dróg będących we władaniu gminy.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze "Na Smolenia i Siemka" w 2018r. – koszt 56.5 tys zł, w tym 20 tys z Funduszu Sołeckiego.
 • W 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji dróg za kwotę prawie 35 tys. zł.
 • W 2018 r. nabyto grunty pod poszerzenie dróg za kwotę 15,5 tys. zł.
 • W 2018 r. uregulowano stan prawny ponad 3,5 m dróg będących we władaniu gminy.

   

 • 3

  Dokończenie budowy chodników przy drodze powiatowej.

 • W 2015 r. wybudowano III etap ścieżki rowerowej w kierunku Zalasowej wraz z zatoką – 257,3 tys. zł oraz wykonano II etap chodnika pomiędzy sklepem Hit-Pol w Skrzyszowie a skrętem do Pilzna – 144 tys. zł.
 • W 2016 roku wybudowano chodnik o długości 185 m (szerokość 2 m) wraz z odwodnieniem i poszerzeniem przy drodze powiatowej nr 1357K Tarnów-Ryglice, stanowiący etap III inwestycji, do skrętu w kierunku Pilzna w miejscowości Szynwałd. Wartość prac – 120 tys. zł. Inwestycja była współfinansowana z Powiatowego Zarządu Dróg.
 • W 2016 r. wybudowano IV etap ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1357K w Szynwałdzie o dł. 350 m i szer. 1,5 m. Wartość prac to kwota 318,9 tys. zł.
 • W 2017 r. wybudowano V etap ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1357K w Szynwałdzie o dł. 640 m i szer. 1,5 m wraz z poszerzeniem jezdni. Wartość prac to kwota 382 tys. zł. Na to zadanie Gmina posiada preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 158 tys. zł.
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1357K w Szynwałdzie etap VI” w 2018 r., koszt 761 tys zł .

   

 • 4

  Kontynuacja prac związanych z rozbudową sieci oświetleniowej przy drogach lokalnych.

 • Wykonano oświetlenie drogi Zagumnie.

   

 • 5

  Dokończenie wodociągowania i kanalizacji.

 • W 2017 roku zakończono prace nad opracowaniem koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Przysiółku Świniogóra (etap 7) i w przysiółku Paproć (etap 8) w miejscowości Szynwałd za kwotę 71,9 tys. zł.
 • W 2017 r. zakończono prace dotyczące rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w przysiółku Paproć – etap 8, za kwotę 390,9 tys. zł.
 • Od 2017 r. trwają prace budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przysiółku Świniogóra (etap 7) w miejscowości Szynwałd - część I. Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 86 budynków mieszkalnych oraz wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej. Prace potrwają do II kwartału 2019 r. Koszt inwestycji to prawie 3,267 mln zł, w tym dofinansowanie na oper. typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddział. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości ponad 1,547 mln. zł.

   

 • 6

  Dalsze prace nad regulacją Wątoku.

 • Opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa powodziowego Etap II wraz z decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

   

 • 7

  Budowa kładek przy drodze powiatowej.

 • W 2015 r. wykonano 2 kładki dla pieszych – 65 tys. zł.
 • W 2016 r. wykonano modernizację kładki dla pieszych przy drodze powiatowej za kwotę 48,3 tys. zł. W ramach prac wykonano remont kładki dla pieszych o długości 18,5 m i szerokości 1,6 m wraz z krawężnikami. Roboty budowlane obejmowały: deskowanie pod kładkę, montaż zbrojenia i betonowanie kładki.
 • W 2017. r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu mostu w ciągu drogi gminnej „Na Japonię” 203668K w km 0+046 w miejscowości Szynwałd za kwotę 17,9 tys. zł.

   

 • 8

  Zagospodarowanie terenu po oczyszczalni i starej bibliotece.

   

 • Zakończono prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy parkingów i oświetlenia, w tym: budowy parkingu terenowego na działkach 1545 oraz 1546 wraz z małą architekturą (m. in. ławeczki, alejka, zieleniec, kosze, oświetlenie parkowe); budowa parkingu od drogi powiatowej do przedszkola wraz z podziałem działki nr 1535 oraz oświetlenie drogi od orlika do osiedla. Wartość opracowania 33 tys. zł.

   

 • 9

  Prawne uregulowanie i zakup terenu z przeznaczeniem na boisko sportowe.

 • W trakcie realizacji.

   

 • 10

  Organizacja zajęć mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań dla mieszkańców należących do wszystkich grup wiekowych. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć, kół zainteresowań i projektów.

 • Od roku 2015 w trakcie wakacji organizowana jest półkolonia dla wszystkich chętnych dzieci z bardzo atrakcyjnym programem w części współfinansowana przez rodziców. W roku 2018 podjęto decyzje o organizacji dwóch turnusów. Koszt organizacji ze strony Gminy wyniósł 86 867,66 zł.
 • Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców pn. „TAŃCUJŻE I ŚPIEWAJ – LUDOWE ZABAWY I TAŃCE ZE ŚPIEWEM - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Leader w 2015 roku (koszt całkowity 15 tys. zł).
 • Warsztaty plastyczne, przedstawienia teatralne i filmy w bibliotece.
 • Warsztaty kulinarne z cyklu „Śniadanie z pomysłem.
 • Warsztaty ceramiczne w bibliotece.
 • Warsztaty plastyczne w bibliotece.
 • Kalambury i rebusy w bibliotece.
 • Święto nauki (pokazy, doświadczenia’).
 • Warsztaty i spotkania: kurs tańca towarzyskiego, zajęcia z ogrodnictwa, ziołolecznictwa, florystyki, nauka gry w szachy, spotkania muzyczne.
 • Konkursy czytelnicze, recytatorskie.
 • Konferencja szkoleniowa pszczelarzy.
 • Spektakle: „Brzydkie kaczątko”, „Jaś i Małgosia”, „Księżniczka na ziarnku grochu”.
 • Spotkanie „Muzyczne wspomnienia” w bibliotece.
 • Spektakl „Apetyt na czereśnie”.
 • Mikołajki w bibliotece.
 • Rozgrywki sportowo-ekologiczne dla przedszkolaków – Europejski Tydzień Sportu.
 • Klub Trzeciego Wieku.
 • Wspieranie lokalnych Klubów Sportowych.
 • Utworzenie przy przedszkolu „Mini ogrodu sensorycznego dla dzieci”.
 • Pogodny Klubik.
 • Turnieje szachowe.
 • Powiatowy konkurs chemiczny i konkurs języka angielskiego,
 • Konkurs ortograficzny o „Pióro Wójta”
 • We wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z rytmiki, natomiast dzieci 4-letnie mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z języka angielskiego.
 • Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w PP w Szynwałdzie w związku z dużym zainteresowaniem zapisami dzieci do przedszkoli.
 • 2015 r. uruchomienie innowacji pedagogicznych w klasach czwartych szkół podstawowych oraz klasach pierwszych gimnazjum po 2 godziny tygodniowo. Natomiast w 2016r. przyznano po 1 godzinie innowacji w klasach czwartych i piątych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich gimnazjum. W kolejnym 2017 r. innowacje były kontunuowanie w klasach piątych i szóstych szkół podstawowych oraz drugich i trzecich gimnazjum. W szkołach realizowane są zajęcia z języka angielskiego z przedmiotów matematyczno-informatycznych, humanistycznych i przyrodniczych.
 • Wdrożono dodatkowe lekcje matematyki dla klas dla klas szóstych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum w celu przygotowania do sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego
 • Realizacja projektu pn. „Jeżdżę z głową”. W 2017 roku udało się pozyskać 13,3 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 17, 2 tys zł ,natomiast w 2018 roku udało się pozyskać ponad 15,5 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 27, 7 tys zł.
 • „Szkolny Klub Sportowy” w ramach, którego prowadzone są dwa razy w tygodniu systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

   

 • 11

  Wydarzenia kulturalne i inne

 • Inscenizacja tradycyjnych obrzędów weselnych w dawnym stylu.
 • Uroczystości związane z obchodami 25 lecia samorządu.
 • Wystawa fotografii „ W surowym stanie” w bibliotece.
 • VI Piknik Stacja Niebo.
 • Dożynki Gminne.
 • Spotkania opłatkowe dla seniorów.
 • Prezentacja książki  - "Szynwałd tak było".
 • Obchody 30-lecia nowej szkoły w Szynwałdzie.
 • Wystawa i warsztaty „Świat Toruńskiego Pierniki”.
 • Festyn rodzinny,
 • Święto patrona szkoły,
 •  

  12

  Wybrane inwestycje dodatkowe

 • Zakończono prace nad wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie terenów rekreacyjno-sportowych, w tym: budowy siłowni na wolnym powietrzu (za placem zabaw) wraz z połączeniem z alejkami w wąwozie i usadowieniem ławek i koszy oraz oświetleniem energooszczędnym, ogrodzeniem przedszkola publicznego, powiększeniem placu zabaw, rozbiórka ogrodzenia przed szkołą; wymianą starego oświetlenia przed szkołą na oświetlenie parkowe (energooszczędne), koncepcją boiska pełnowymiarowe z trybuną na konstrukcji stalowej z bieżnią, koncepcją posadowienia hali sportowej połączonej z budynkiem ZSPiG. W ramach opracowania wykonano projekt budowy placu zabaw przy Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Wartość opracowania 12 tys. zł.
 • Budowa zatoki autobusowej z kostki brukowej w ciągu budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K na działce nr 2402/1 w km od 10+532,00 do 10+615,00 w miejscowości Szynwałd w 2015 r. Koszt inwestycji 80 tys zł.
 • W 2016 r. wykonano remont kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK”. W ramach prac wykonano: remont ogrodzenia; remont kostki brukowej; remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz naprawy w budynku zaplecza boisk sportowych. Wartość remontu 54,5 tys. zł.
 • Zakupiono samochód strażacki Renault Master 44,5 tys. zł.
 • Na potrzeby szkoły zakupiono szafę chłodniczą na stołówkę szkolną za kwotę  4,4 tys. zł. kotleciarkę elektryczną za kwotę  2,3 tys. zł, wyposażono salę oddziału przedszkolnego za kwotę  4,0 tys. zł. Zakupiono również projektor wraz z ekranem + notebooki 2 kpl za kwotę  8,7 tys. zł. Wykonano montaż baterii kondensatorów za kwotę  7,4 tys. zł.
 • W 2017 r. w remizie OSP wymieniono piec węglowy c.o. na nowoczesny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania. Zostały również wymienione stare niewydajne grzejniki stalowe na grzejniki aluminiowe w pomieszczeniu zaplecza. Ponadto zmodernizowano instalację wod-kan i elektryczną, zostały wykonane nowe posadzki oraz ściany w pomieszczeniach .Wymieniono ponadto stare drzwi wewnętrzne. Wartość prac to kwota 80,8 tys. zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW oraz dotacja z programu „Małopolskie Remizy” w wysokości 40,4 tys. zł.
 • Wykonanie montażu wentylatorów oraz wykonanie zasilania rozdzielni sterującej na sali gimnastycznej – 27 tys. zł.
 • Remont konstrukcji oraz pokrywy dachowej nad drzwiami wejściowymi do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie – 16,4 tys. zł oraz usunięcie przecieków na dachu, wymiana zniszczonych materiałów pokrycia i izolacji, poprawa i zabezpieczenie kominów – 5 tys. zł.
 • Wymiana parkietu, cyklinowanie, malowanie parkietu w sali gimnastycznej szkoły oraz malowanie ścian, wykonanie wentylacji sali gimnastycznej i otworów wentylacyjnych w podłodze – 66, tys. zł.
 • Prace konserwatorsko – porządkowe wykonane systemem gospodarczym: malowanie ścian, lamperii, cyklinowanie i malowanie parkietu w pokoju nauczycielskim. W całym budynku wykonano malowanie drzwi i zaprawek na lamperiach, uzupełnienie uszkodzonych płytek na rampie szkolnej, malowanie krat przy wejściach do budynku szkoły- zakup artykułów malarskich- 5,8 tys. zł.
 • Modernizacja sieci internetowej w celu przystosowania do e-dziennika -7,1 tys. zł oraz zakup laptopów do e-dziennika 9,6 tys. zł.
 • Remont placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Szynwałdzie – 2,5 tys. zł.
 • Zakup wyposażenia do nowo powstałego w 2017 roku oddziału przedszkolnego w PP w Szynwałdzie na łączną kwotę 6,0 tys. zł.
 • Dotacja na zakup aparatu do radiowizjografii dla poradni stomatologicznej w Ośrodku Zdrowia w Szynwałdzie - 26,5 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, remont , wyposażenie oraz pomoce naukowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie w 2015 roku – 327,3 tys. zł, w 2016 roku 341,4 tys. zł, w 2017 roku ponad. 354,7 tys. zł.
 • Wydatki poniesione w PP w Szynwałdzie na utrzymanie, remont , wyposażenie oraz pomoce naukowe w 2015 roku – 68,5 tys. zł, w 2016 roku 61,6 tys. zł, a w 2017 roku blisko 152,7 tys. zł.
 • Dotacja celowa na zakup tablicy interaktywnej i monitora dotykowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 13,5 tys. zł.
 • Dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze – kwota 6,0 tys. zł.

   

 •