SKRZYSZÓW – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2014-2018


Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Budowa żłobka.

 • W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy segmentu C Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przedszkolny wraz z zagospodarowaniem wokół zespołu za kwotę 109,5 tys. zł.
 •  

  2

  Dalsze prace dotyczące regulacji Wątoku.

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu w ciągu drogi gminnej „Rampa” 200583K w km 0+212 oraz mostu w ciągu drogi gminnej „Do Kruku” 200594K w km 0+024 w miejscowości Skrzyszów koszt 35,8 tys. zł.
 • Wykonano remont mostu w ciągu drogi gminnej „Do Kruku” 200594K w km 0+024. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe oraz roboty remontowe. Wartość prac to ponad 503,5 tys. zł (w tym dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi z 2010 r. w wysokości 230 tys. zł).
 • Opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa powodziowego Etap II wraz z decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
 •  

  3

  Wykonanie kolejnych nakładek asfaltowych.

 • W 2015 r. odbudowano drogę gminną „Bieniówki” 200585K w km od 0+950 do 1+700 w miejscowości Skrzyszów, wartość inwestycji 134,3 tys. zł, dofinansowanie z budżetu państwa w ramach funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 86,7 tys. zł. Wykonano także nawierzchnię asfaltową na drodze „Na Korusa” (125m), wartość inwestycji 14 tys. zł.
 • W 2015 r. zakupiono grunty na budowę/poszerzenia dróg za kwotę 148,5 tys. zł.
 • W 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji dróg za kwotę 4 600 zł.
 • W 2016 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze „Na Chaima” o długości 310 m, „Na Kozioła” o długości 125 m, na drodze położonej na działce 494 o długości 87 m. oraz na działce nr 221/1 w miejscowości Skrzyszów. Łączny koszt inwestycji to kwota 66 tys. zł.
 • W 2016 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej „Stary gościniec” o długości 710 m. Wartość prac wyniosła 188,8 tys. zł, w tym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 32,5 tys. zł.
 • >W 2016r. zakupiono grunty na budowę/poszerzenia dróg za kwotę 8,4 tys. zł.
 • W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji dróg za kwotę 8,6 tys zł.
 • W 2017 r. położono nawierzchnie asfaltową na drodze "Bieniówki" na odcinku od Pani Depukat do Pani Sysło w Skrzyszowie – koszt 93,6 tys. zł.
 • W 2017 r. wykonano również nawierzchnie asfaltowe na 3 innych drogach gminnych tj: zlokalizowanej na dz. nr 1799/28, 2312/7, 1799/28, 2312/7; zlokalizowanej na dz. nr 512/5, 512/10 oraz na drodze gminnej "Na Hoima" – koszt 138 tys. zł.
 • W 2017 r. nabyto grunty pod poszerzenie dróg za kwotę 33 tys. zł.
 • W 2017 r. uregulowano stan prawny prawie 1,3 km dróg będących we władaniu gminy.
 • W 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji dróg za kwotę 3 500 zł.
 • W 2018 r. zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe na drodze "Zagumnie" o długości 385m. Koszt: 87,2 tys zł. - Na drodze „Na Hoima” o długości 230m, Na drodze „Na Litworę” o długości 260m, Na drodze „Na Mądela” o długości 200m, Na drodze „Na Motykę” o długości 130m.
 • W 2018 r. nabyto grunty pod poszerzenie dróg za kwotę 21,2 tys. zł.
 • W 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji dróg za kwotę 4 650 zł.
 •  

  4

  Budowa chodników.

 • W 2016 r. została wykonana budowa chodnika o szerokości 2,0 m w km od 2+929,8 do 3+119 wraz z odwodnieniem w miejscowości Skrzyszów przy drodze powiatowej nr 1357K Tarnów-Ryglice na odcinku od kościoła w kierunku Szynwałdu. Koszt 77,7 tys zł.
 • W 2017 r. wybudowano chodnik w kierunku Ładnej o długości 587 m za kwotę blisko 335,5 tys. zł.
 • W 2018 r. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 200584K (droga na Schabach) w Skrzyszowie – etap I, za kwotę 32 tys. zł.
 •  

  5s

  Remont starej szkoły.

 • W 2018 r. wykonano remont 3 pomieszczeń na parterze w budynku starej szkoły w Skrzyszowie tj. sali spotkań, kuchni i szatni w celu dostosowania ich do potrzeb seniorów. Koszt inwestycji: 23 tys zł.
 •  

  6

  Termomodernizacja budynku OSP.

 • W 2015 r. wykonano remont pomieszczeń garażowych i sanitarnych w OSP. 101 tys. zł, dofinansowanie z Małopolskich Remiz 30 tys. zł. W 2016 r. wykonano termoizolację budynku wielofunkcyjnego w części OSP oraz w części usługowej. Wartość inwestycji wyniosła 475 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska preferencyjną pożyczkę w wysokości 209 tys. zł.
 •  

  7

  Termomodernizacja hali sportowej.

 • W 2017 r. przebudowano wejścia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skrzyszowie oraz opracowano projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Skrzyszowie. Koszt tych prac to blisko 138,4 tys. zł.
 •  

  8

  Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1, budowa centrum sportu i rekreacji.

 • W 2016 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowana przestrzeni publicznej w miejscowości Skrzyszów w zakresie terenów rekreacyjno-sportowych, w tym: skwer, rozbudowa istniejącego garażu, rozbiórka budynku gospodarczego, parkingi, trybuna stacjonarna na boisku sportowym wraz z pomieszczeniami szatni, plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, boisko rekreacyjne, modernizacja drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, oświetlenie boisk, placu zabaw i siłowni, parkingów, skwerku oraz drogi (wymiana lamp na ledowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odwodnienie poszczególnych elementów wchodzących w skład opracowania. Wartość opracowania 75 tys. zł.
 • Udostępnienie sal lekcyjnych w segmencie C i przekazanie całego segmentu od roku 2018/ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skrzyszowie dla potrzeb przedszkola w Skrzyszowie. Sale zagospodarowano na większą szatnię, pomieszczenia do zajęci logopedycznych i innych zajęć specjalistycznych wynikających z pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz salę do zajęci nauki gry w szachy i języka angielskiego.
 • Zagospodarowano i dostosowano do potrzeb uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej /wymiana misek sedesowych na mniejsze, przeniesienie szatni, obniżono tablice, zamontowano w każdej sali rzutniki multimedialne/ cały segment i pomieszczenia po byłym Liceum Ogólnokształcącym – uczniowie klas 1-3 mają swój segment i są oddzieleni od pozostałych starszych uczniów w trakcie przerw międzylekcyjnych,
 •  

  9

  Zakończenie etapu projektowania drogi od cmentarza w stronę Łękawicy omijającej kościół.

 • W 2017 r. zakończono prace projektowe. Powiatowy Zarząd Dróg w Zgłobicach, zawarł umowę na realizację prac budowlanych. Wartość prac to ponad 3,226 mln zł zakończenie planowane jest na październik 2018 r
 •  

  10

  Organizacja zajęć mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań dla mieszkańców należących do wszystkich grup wiekowych. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć, kół zainteresowań, meczy towarzyskich i projektów.

   

 • Od roku 2015 w trakcie wakacji organizowana jest półkolonia dla wszystkich chętnych dzieci z bardzo atrakcyjnym programem w części współfinansowana przez rodziców. W roku 2018 podjęto decyzje o organizacji dwóch turnusów. Koszt organizacji ze strony Gminy wyniósł 103 018,79 zł.
 • Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców pn. „TAŃCUJŻE I ŚPIEWAJ – LUDOWE ZABAWY I TAŃCE ZE ŚPIEWEM - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Leader w 2015 roku (koszt całkowity 15 tys. zł).
 • Dofinansowanie zadania „Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez zakup sprzętu sportowego” – środki z PRO.
 • Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II.
 • Gminny konkurs z zakresu profilaktyki „Alkohol mój wróg”
 • Festyn „Bądź bezpieczny maluchu w ruchu drogowym”.
 • Turniej szachowy o Puchar Starosty i Wójta Gminy Skrzyszów.
 • Turniej Halowy w Piłce Nożnej Trampkarzy.
 • Turniej Halowy w Piłce Nożnej Młodzików I Żaków.
 • Turniej Halowy w Piłce Nożnej Juniorów Młodszych.
 • Diecezjalny Turniej Sportowy szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Tarnowskiej.
 • Turniej Szachowy o Puchar Sołtysa pod patronatem Wójta.
 • Akcja „Szczypiorniak na Orlikach 2015”.
 • Rozgrywki sportowo-ekologiczne dla przedszkolaków – Europejski Tydzień Sportu.
 • Rajd rowerowy.
 • Mistrzostwa Woj. UKS w piłce ręcznej chłopców.
 • Międzypaństwowy mecz towarzyski w piłkę ręczna.
 • Liga Orlikowa.
 • Klub Trzeciego Wieku.
 • Wspieranie lokalnych Klubów Sportowych.
 • Mundurowy Dzień Dziecka
 • Pogodny Klubik.
 • W 2015 r. uruchomienie innowacji pedagogicznych w klasach czwartych szkół podstawowych oraz klasach pierwszych gimnazjum po 2 godziny tygodniowo. Natomiast w 2016r. przyznano po 1 godzinie innowacji w klasach czwartych i piątych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich gimnazjum. W kolejnym 2017 r. innowacje były kontunuowanie w klasach piątych i szóstych szkół podstawowych oraz drugich i trzecich gimnazjum. W szkołach realizowane są zajęcia z języka angielskiego z przedmiotów matematyczno-informatycznych, humanistycznych i przyrodniczych.
 • We wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z rytmiki, natomiast dzieci 4-letnie mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z języka angielskiego.
 • Wdrożono dodatkowe lekcje matematyki dla klas dla klas szóstych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum w celu przygotowania do sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
 • W przedszkolu prowadzone są dodatkowe bezpłatne lekcje nauki gry w szachy.
 • Realizacja projektu pn. „Jeżdżę z głową”. W 2017 roku udało się pozyskać 13,3 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 17, 2 tys zł ,natomiast w 2018 roku udało się pozyskać ponad 15,5 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 27, 7 tys zł.
 • Szkolny Klub Sportowy” w ramach, którego prowadzone są dwa razy w tygodniu systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

   

 • 11

  Wydarzenia kulturalne i inne

 • Koncerty Charytatywne.
 • Spotkania opłatkowe.
 • Wystawa „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego” ZSPiG.
 • Dzień Dziecka w OSP i Urzędzie Gminy.
 • Małopolski Festiwal Innowacji w ZSPiG.
 • Gminny Dzień Dziecka.
 • Festyn Rodzinny – Dzień Rodziny.
 • Uroczysta Gala wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
 • XII Diecezjalny Marsz Trzeźwości.
 • Uroczystość 50 i 60 –lecia pożycia małżeńskiego.
 • >Ogólnopolski Festiwal Tańca Stardance.
 • Święto patrona szkoły.
 • Obchody Święta Niepodległości.
 • Weekendy z piłką ręczną.
 • Spotkania opłatkowe dla seniorów.
 • Punkt bezpłatnych porad prawnych.
 • Festyn Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 • Utworzenie Rady Przedsiębiorców Gminy Skrzyszów.
 •  

  12

  Wybrane inwestycje dodatkowe

 • Aktywny znak D-6 z podświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi 1357K w miejscowości Skrzyszów (18999,99zł, dotacja 8000,00zł).
 • Zakup gruntu pod infrastrukturę wsi w Skrzyszowie 0,2100ha (46159,40zł).
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w miejscowości Skrzyszów (266 705,76zł, dotacja 93 254,41).
 • Wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej „Na Schaby” w Skrzyszowie (14 tys. zł).
 • Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia drogi gminnej „Bieniówki” w Skrzyszowie (prawie 3,1 tys. zł).
 • Dotacja celowa dla GCK i B w Skrzyszowie na zakup serwera i instalację sieci komputerowej (ponad 19, 3 tys. zł).
 • Podest taneczny (prawie 12 tys. zł).
 • Projekt PROW "Doposażenie Kapeli Ludowej "Skrzyszowianie" w niezbędne stroje ludowe i instrument" (7 tys. zł, dotacja prawie 4,6 tys. zł).
 • Ogrodzenie boiska sportowego w Skrzyszowie - zakup materiałów (14 0964zł).
 • Fundusz Szwajcarski - Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego na lata 2012 - 2016 - całkowity koszt 0,5 mln zł.
 • W 2015 r. wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 406/2, 406/6 i inne, na odcinku o dł.76 m z zabudową 2 stanowisk słupowych i 1 lampy ledowej na kwotę 6,5 tys. zł.
 • W 2015 r. wykonano zagospodarowanie skweru obok budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (etap I) zlokalizowanego na działce nr 478/9 dofinansowanego w ramach konkursu „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”. Wykonano: zabudowę studni, alejki chodnikowe oraz ławki, fontannę, tablicę informacyjną oraz posadzono zieleń. Całkowity koszt blisko 60 tys z, w tym 20 tys. dofinansowanie.
 • Zakupiono mały walec drogowy za kwotę 30,5 tys. zł.
 • Na potrzeby gminy zakupiono samochód ciężarowy za kwotę 17 tys. zł.
 • Zakupiono piec konwekcyjny na potrzeby Przedszkola Publicznego za kwotę 15 tys. zł.
 • Ze środków funduszu sołeckiego wykonano monitoring Szkoły Podstawowej nr 2 za kwotę 12 tys. zł.
 • Zakupiono kosiarkę na potrzeby SP Nr 1 za kwotę 11,2 tys. zł, kocioł warzelny elektryczny na stołówkę za 10,8 tys.
 • Zakupiono grunty pod infrastrukturę wsi za kwotę 35,1 tys. zł.
 • Zakupiono samochód strażacki Renault Master 44 496 zł.
 • Na potrzeby przedszkola zakupiono sokowirówkę gastronomiczną za kwotę  2,9 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, remont , wyposażenie oraz pomoce naukowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie w 2015 roku – 339,9 tys. zł, w 2016 roku – 415,4 tys. zł a w 2017 r. - 362 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, remont , wyposażenie oraz pomoce naukowe SP nr 2 w Skrzyszowie; w 2015 roku 62,2 tys. zł, w 2016 roku 92,6 tys. zł a w 2017 roku -75 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, remont, wyposażenie oraz pomoce naukowe w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie: w 2015 roku 107 tys. zł, w 2016 roku 131,9 tys. zł a w 2017 roku 116 tys. zł.
 • W 2017 r. wykonano rozbudowę sieci kanalizacyjnej – koszty poniesione na ten cel to blisko 87,1 tys. zł.
 • Zakup gruntów pod infrastrukturę i zakupy inwestycyjne - 5,8 tys. zł.
 • Z projektu RPO WM "Centrum Usług Wspólnych" w 2017 r. wymieniono i zmodernizowano systemy informatyczne Gminy Skrzyszów oraz dokonano zakupów inwestycyjnych. Łącznie wydatki w tym obszarze.
 • Zakupiono patelnie elektryczną na potrzeby Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie – 6,2 tys. Zł, zmywarkę kapturową z pompą i stacją zmiękczania wody – 11,7 tys.
 • Zmodernizowano ogrzewanie w bibliotece szkolnej i sali językowej Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie – 3,4 tys. zł.
 • Zmodernizowano sieć internetową oraz zakupiono komputery w celu wdrożenia e-dziennika do Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie – na łączną kwotę 17,6 tys. zł, a do Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie na łączną kwotę 6,6 tys. zł.
 • Pomalowano systemem gospodarczym sale lekcyjne, świetlicę szkolną, gabinet wicedyrektora, logopedy, pedagoga, pokój nauczycielski, pomieszczenia WC, cały segment po liceum, bramki szkolne i ławki w Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie – zakupiono do tego celu artykuły malarskie na kwotę – 8,4 tys. zł.
 • Naprawiono instalację elektryczną na boisku sportowym Orlik – 3,1 tys. zł.
 • W Szkole Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie wykonano system telewizji dozorowej – 12, tys. zł.
 • W Szkole Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie pomalowano salę komputerową i wejście oraz zaadaptowano kącik patrona – 7,2 tys. zł, systemem gospodarczym wymalowano lamperię na korytarzu koszt zakupu art. malarskich – 2,3 tys. zł, pomalowano wszystkie drzwi wewnętrzne - 3,0 tys. zł, pomalowano toalety, lamperię w klasach oraz na korytarzu na I piętrze i w oddziale przedszkolnym, pomalowano ściany, drzwi i brudniki w drzwiach –koszt ok. 8,6 tys. zł, ułożono płytki w pracowni komputerowej – 2,0 tys. zł.
 • Dokonano remontu wewnętrznego systemu alarmowego z wymianą sygnalizatorów – 1,9 tys. zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie.
 • Zakupiono wyposażenie do nowego oddziału przedszkolnego powstałego w 2016 r. w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie na łączną kwotę 6,8 zł.
 • Wykonano roboty blacharsko-dekarskie na dachu przedszkola – 4,5 tys. zł.
 • W PP w Skrzyszowie przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1,9 tys. zł, oraz zmodernizowano instalację elektryczną w kuchni 1,2 tys. zł
 • W PP w Skrzyszowie przeprowadzono remont placu zabaw (wymiana elementów) – 1,9 tys. zł.
 • W 2016 r. rozbudowano oświetlenie uliczne drogi 203669K poprzez dołożenie 2 lamp ledowych – koszt to ponad 7,6 tys. zł.
 • W 2017 r. wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego o długości 268 m za Wątokiem. Wartość prac to prawie 17,1 tys. zł.
 • W 2017 r. zlecono wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi Zagumnie i Zabagnie z lamp ledowych. Koszt opracowania to ponad 12,4 tys. zł.
 • W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem na wysokości działki 700/64 oraz chodnika (w tym schodów terenowych) od działki nr 1520 do działki nr 1543/2. Wartość dokumentacji to prawie 15,4 tys. zł.
 • Dotacja celowa dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne piece 5 klasy ( w tym Biblioteka)– blisko 11,2 tys. zł.
 • Dotacja celowa na zakup dwóch zestawów projektora z tablicą interaktywną dla SP1 w Skrzyszowie i dla SP 2 w Skrzyszowie po 13 tys. w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – na łączną kwotę 26 tys. zł.
 • Dotacja na utworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze – kwota 6,7 tys. zł.
 • Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu w OSP w 2017 r. - prawie 24,7 tys. zł.
 • Renowacja i remont pomnika zlokalizowanego w lesie „Kruk”. Koszt inwestycji: 25 tys zł.

   

 •