POGÓRSKA WOLA – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2014 -2018


 

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Dokończenie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w całej miejscowości.

 • W 2015 r. wybudowano I etap kanalizacji w przysiółku Poskle – całość prac 1,03 mln. zł w tym dofinansowanie z PROW 310 tys. zł i pożyczka z WFOŚ 244 tys. zł.
 • W 2016 r. wybudowano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do wybudowanej sieci do budynków w przysiółku Pogórz. Wartość robót to kwota blisko 303 tys. zł.
 • W 2016 r. rozpoczęto prace nad wykonaniem sieci oraz przyłączy wodociągowych w centrum (Zakościele). Prace zakończyły się w 2017 r. Wartość robót to kwota 657,4 tys. zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Tarnowskich Wodociągów w wysokości 349 tys. zł.
 • W 2016 r. zostały zakończone prace projektowe nad kompletną dokumentacją projektowo – kosztorysową budowy sieci kanalizacyjnej w Przysiółku Poskle (etap 3) w przysiółku Wielkie Pole (etap 4). Wartość dokumentacji to kwota 132,8 tys. zł.
 • W 2017 r. zostały zakończone prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową budowy sieci wodociągowej w Przysiółku Kąty za kwotę 48,6 tys. zł.
 • W 2017 r. rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola – przysiółek Poskle – etap II oraz miejscowości Ładna, obejmującą roboty budowlane dotyczące zlewni pompowni P8, P9, P10, P11, P12, P13 oraz punktami włączenia W6, W16, W17, W18. Prace zakończą się w II kwartale 2019 r. Całość prac oraz nadzoru to kwota około 5,27 mln. zł. Na to zadanie gmina otrzymała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości ponad 3,1 mln. zł. W 2017 r. wydatkowano z budżetu na to zadanie blisko 799 tys. zł.
 • W 2018 r. pozyskano pieniądze i rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola

  - Przysiółek Wielkie Pole (w tym:- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości – 16,538 km,

  - budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej o łącznej długości – 3,786 km,

  - budowa 188 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości – 3,494 km,- budowa 6 tłoczni ścieków.).

   

 • 2

  Dalsza rozbudowa dróg (asfaltowanie)

 • W 2015 r. wykonano odbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont drogi gminnej „Pogórz” wraz z odwodnieniem, budową chodnika oraz modernizacją oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania przy Ośrodku Zdrowia do działki nr 1419 – odcinek 860 m, wartość inwestycji 1,75 mln, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w kwocie ponad 838,8 tys. zł.
 • W 2015 r. wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Zaworskiego – 50 tys. zł, dofinansowanie z funduszu sołeckiego w kwocie 25 tys. zł.
 • W 2015 r. wykonano odbudowę drogi gminnej zniszczonej w wyniku powodzi– droga „Podlesie”, wartość inwestycji 226 tys. zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 196,9 tys. zł.).
 • W 2016 r. wykonano przebudowę, rozbudowę, remont i budowę drogi gminnej „Pogórz” o długości 1 560 m. Wartość robót wyniosła 1,58 mln zł, w tym wartość dofinasowania w kwocie 791 tys. zł w ramach programu wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 • W 2016 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drodze gminnej „Osiedle” o długości 210 m za kwotę 35,5 tys. zł.
 • W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej nr 200580K na odcinku od drogi powiatowej nr 1378K do drogi krajowej DK94g wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz umocnieniem rowów za kwotę 27,1 tys. zł. W 2017 r. zakończyły się prace budowlane tego odcinka za kwotę ponad 1,28 mln zł. Na budowę gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 813 tys. zł.
 • W 2017 r. kompleksowo przebudowano drogę gminną "Pogórz" nr 200580K w km 2+400 do km 2+790 - odcinek 390 m (na dz. nr 1030/1, 1030/2, 1030/3 oraz na dz. nr 1038/2 i 723) – koszt ok. 463 tys. zł. (w tym gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie ponad 229 tys. zł).
 • W 2017 r. wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysową odbudowy drogi gminnej „Osiedle 1” w km 0+210 do 0+600– ok. 16 tys. zł.
 • Opracowano dokumentację przejścia dla pieszych w centrum Pogórskiej Woli wraz z niezbędną infrastrukturą (obok ZSPiG) za kwotę 12,9 tys. zł.
 • W 2017 r. - wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze i placu manewrowym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), koszt 50 tys. zł.
 • W 2018 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze "Na Okrzesę” – koszt ponad 50 tys. zł.
 • W 2018 r. wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 625 m na drodze transportu rolnego w Pogórskiej Woli – koszt 175 tys zł.
 • W 2018 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze „Na Chwistka” o długości 550m.
 •  

  3

  Kontynuacja budowy chodników.

 • W 2015 r. wybudowano 860 m chodnika.
 • W 2017 r. wybudowano 872 m chodnika.
 • GDDKiA w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez gminę wybudowała 6 zatok autobusowych oraz ciąg pieszo-rowerowy po prawej stronie o długości 695 m.
 •  

  4

  Zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulic.

 • W 2015 r. wykonano oświetlenie drogi powiatowej w kierunku Wałek.
 • W 2016 r. wybudowano oświetlenie o długości 913m wzdłuż drogi powiatowej nr 1378K - 11 lamp ledowych o wartości 58,9 tys. zł.
 • W 2017 r. wybudowano oświetlenie uliczne o długości 227 m przy drodze powiatowej 1378K za kwotę ponad 15,6 tys. zł.
 •  

  5

  Regulacja stanu prawnego dróg

   

 • W 2015 r. zakupiono grunty pod poszerzenie dróg w Pogórskiej Woli 49 tys. zł.
 • W 2016 r. zakupiono grunt pod budowę dróg za kwotę 9,3tys. zł.
 • W 2017 r. zakupiono grunty pod drogi  za kwotę prawie 21 tys. zł.
 • W 2017 r. uregulowano stan prawny prawie 10 km dróg będących we władaniu gminy.
 • W 2018 r. zakupiono grunty pod drogi za kwotę 16,4 tys. zł.
 • W 2018 r. uregulowano stan prawny prawie 1,5 km dróg będących we władaniu gminy.
 •  

  6

  Odwodnienia dróg

 • W latach 2015-2017 sukcesywnie wykonano odwodnienie drogi „Pogórz” – odcinek ponad 3,7 km.
 •  

  7

  Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscu starej szkoły (przedszkole, biblioteka, apteka, agencja pocztowa).

 • Z uwagi na zaangażownie bardzo wysokich środków finansowych na dokończenie, koniecznej ze względów środowiskowych, budowy kanalizacji w całej miejscowości oraz rozbudowę niezwykle potrzebnej sieci wodociągowej jak również szeroko zakrojone inwestycje z branży drogowej w tej miejscowości, budowa budynku wielofunkcyjnego została odłożona w czasie. Niemniej jednak w istniejącym budynku wielofunkcyjnym zlokalizowanym po starej szkole prowadzone były różnorodne prace remontowe i konserwacyjne takie jak malowanie, remont i naprawa instalacji CO oraz elektrycznej.
 • 8

  Budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły.

 • Zaprojektowano ogrodzenie z murków terenowych w ramach projektu zagospodarowania centrum. Gmina posiada na to zadanie pozwolenie na budowę.
 •  

  9

  Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej

 • W 2015 r. wykonano projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum wsi oraz wokół ośrodka zdrowia – 20 tys. zł.
 • W 2016 r. wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Ośrodka Zdrowia.
 • W 2016 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie terenów rekreacyjno-sportowych, w tym: alejki chodnikowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, nawierzchnia pod sprzętami placu zabaw, trybuna (konstrukcja stalowa) dla kibiców przy boisku sportowym, ogrodzenie/piłkochwyty przy boisku, murek terenowy, elementy małej architektury i zieleni. Wartość dokumentacji – 9,5 tys. zł.
 • 10

  Organizacja zajęć mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań dla mieszkańców należących do wszystkich grup wiekowych. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć, kół zainteresowań i projektów.

   

 • Od roku 2015 w trakcie wakacji organizowana jest półkolonia dla wszystkich chętnych dzieci z bardzo atrakcyjnym programem w części współfinansowana przez rodziców. W roku 2018 podjęto decyzje o organizacji dwóch turnusów. Koszt organizacji ze strony Gminy wyniósł 62 490,53 zł.
 • Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców pn. „TAŃCUJŻE I ŚPIEWAJ – LUDOWE ZABAWY I TAŃCE ZE ŚPIEWEM - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Leader w 2015 roku (koszt całkowity 15 tys. zł).
 • Gminny Konkurs Kolęd i Piosenki Świątecznej w j. ang. i niemieckim.
 • Spotkanie autorskie z p. Władysławem Tchoniem.
 • Turniej Szachowy o Puchar Sołtysa.
 • Rozgrywki sportowo-ekologiczne dla przedszkolaków – Europejski Tydzień Sportu.
 • Rozgrywki w Piłce Nożnej o Puchar Wójta.
 • Liga Orlikowa.
 • Klub Trzeciego Wieku.
 • Wspieranie lokalnych Klubów Sportowych.
 • Pogodny Klubik.
 • Uruchomiono dodatkowe oddziały przedszkolne.
 • We wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z rytmiki, natomiast dzieci 4-letnie mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z języka angielskiego.
 • W 2015 r. uruchomienie innowacji pedagogicznych w klasach czwartych szkół podstawowych oraz klasach pierwszych gimnazjum po 2 godziny tygodniowo. Natomiast w 2016r. przyznano po 1 godzinie innowacji w klasach czwartych i piątych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich gimnazjum. W kolejnym 2017 r. innowacje były kontunuowanie w klasach piątych i szóstych szkół podstawowych oraz drugich i trzecich gimnazjum. W szkołach realizowane są zajęcia z języka angielskiego z przedmiotów matematyczno-informatycznych, humanistycznych i przyrodniczych.
 • Wdrożono dodatkowe lekcje matematyki dla klas dla klas szóstych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum w celu przygotowania do sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
 • Realizacja projektu pn. „Jeżdżę z głową”. W 2017 roku udało się pozyskać 13,3 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 17, 2 tys zł ,natomiast w 2018 roku udało się pozyskać ponad 15,5 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 27, 7 tys z.ł
 • Szkolny Klub Sportowy” w ramach, którego prowadzone są systematycznie dwa razy w tygodniu zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
 • 10

  Wydarzenia kulturalne i inne

 • Otwarcie remizy OSP.
 • Piknik Rodzinny.
 • Obchody Święta Patronki Szkoły.
 • Bieg memoriałowy - Heleny Marusarzówny.
 • Spotkania opłatkowe dla seniorów.
 • Dożynki Gminne,
 • Koncert kolęd i jasełka dla społeczności gminnej,
 • 11

  Wybrane inwestycje dodatkowe

 • W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano instalację alarmową za kwotę 8,2 tys. zł oraz zakupiono urządzenie selektywnego alarmowania za kwotę 9,9 tys. zł.
 • Zakup radiowizjografu dla Ośrodka Zdrowia w Pogórskiej Woli na kwotę 26 tys. zł.
 • Na potrzeby przedszkola zakupiono instrument klawiszowy do prowadzenia zajęć z rytmiki za kwotę  3,0 tys. zł oraz wykonano mebelki do sali zabaw za kwotę  2,3 tys. zł.
 • W szkole wykonano remont parkietu w sali komputerowej i pokoju nauczycielskim za kwotę 6,3 tys. zł.
 • Wykonano system monitorujący budynek OSP - (Fundusz Sołecki) – koszt ok. 14,5 tys. zł.
 • W 2017 r. wykonano modernizacje drogi dojazdowej do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - około 5 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, remont , wyposażenie oraz pomoce naukowe Szkoły Podstawowej w Pogórskiej Woli w 2015 roku – 261,6 tys. zł, w 2017 roku 270,1 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, remont , wyposażenie oraz pomoce naukowe Przedszkola Publicznego w Pogórskiej Woli w 2015 roku – 33,8 tys. zł, w 2017 roku 32,2 tys. zł.
 • W budynku szkoły podstawowej remont pokrycia hali sportowej, uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominach i wentylatorach – 6 tys zł, wykonano również; roboty dekarskie: wymiana gąsiorów, śrub mocujących i częściowa wymiana kominów wentylacyjnych – 5 tys zł, dokonana została wymiana opraw oświetleniowych w pracownik komputerowej oraz na korytarzu bibliotecznym – 4 tys zł, wykonano i zamontowano zabudowy wieszaków we wszystkich szatniach szkoły – blisko 8 tys zł wyremontowano plac zabaw, założono dodatkowa kamerę , wykonano oświetlenia ponad , koszt 5 tys zł.
 • Naprawa i wymiana urządzeń monitoringu na boisku sportowym ORLIK – 6 tys zł.
 • Zamontowanie rolet w świetlicy szkolnej, na hali sportowej i w sali na I piętrze- ponad 9 tys zł, systemem gospodarczym wymalowano pokój nauczycielski i lamperie na korytarzu oraz wymieniono kaloryfery koszt – ponad 4,5 tys zł, pomalowano i wyremontowano parkiet w pokoju nauczycielskim i w sali komputerowej – 6,4 tys. zł,
 • poddano modernizacji sieć internetową w celu przystosowania do e-dzienników oraz zakupiono laptopy do e-dziennika, który wdrożono w szkole – na łączną kwotę 18 tys. zł.
 • W Przedszkolu przeprowadzono remont i konserwacje placu zabaw blisko 3,5 tys. zł, remont parkietu – 6 tys. zł, wykonano prace związane z przystosowaniem szatni na salę zajęć, koszt zakupu materiałów oraz wyposażenia sali – ponad 10 tys. zł, wykonano instalację oświetlenia awaryjnego – 7,6 tys. zł.
 • Uruchomiono dodatkowe oddziały przedszkolne.
 • Dotacja celowa na zakup tablicy interaktywnej z projektorem i monitora dotykowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 14 tys. zł.
 • Dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze – kwota 6,2 tys. zł.
 •