ŁĘKAWICA - REALIZACJA PROGRAMU w latach 2014-2018


Lp.


Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Budowa boiska sportowego z zapleczem.

 • W 2017 r. wykonano dokumentacje  projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie przestrzeni publicznej obok Szkoły Podstawowej w zakresie terenów rekreacyjno-sportowych, w tym: budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa placu zabaw, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, budowa parkingów wraz z oświetleniem ulicznym, budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem, budowa odwodnienia projektowanych terenów, przebudowa wszystkich kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Wartość dokumentacji – 42 tys. zł.
 • Pozostałe zakupy związane z utrzymaniem sprzętu – 6,5 tys. zł.
 • Na potrzeby Klubu Sportowego Łękawica zakupiono 2 kontenery sanitarne do którego zostały doprowadzone media. Wartość zakupu to kwota 94,4 tys. zł.
 •  

  2

  Budowa chodników.

 • W 2015 r. wykonano II etap chodnika o długości 300 m od szkoły w kierunku Łękawki 300m (183.7 tys. zł).
 • W 2016 r. wykonano III etap chodnika o długości 356 m wraz z odwodnieniem, w ciągu drogi powiatowej nr 1376K w km od 15+602 do 15+958, od Szkoły Podstawowej w kierunku Łękawki. Wartość prac to kwota 200,1 tys. zł.
 • W 2017 r wykonano IV etap chodnika o szerokości 1,5 m wzdłuż prawej strony drogi wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni do szerokości docelowej 5,5 m na prostych oraz poszerzeniem na łukach stosownie do promieni łuków w miejscowości w ciągu drogi powiatowej nr 1376K w km od 15+948,58 do 16+125,27 – odcinek 176,69 m. Wartość prac to kwota 113,0 tys. zł.
 • W 2017 r. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka chodnika o długości 868 m wraz z odwodnieniem na kwotę blisko 30 tys. zł.
 • W 2018 r. wykonano budowę chodnika wraz z odwodnieniem po lewej stronie drogi powiatowej nr 1376K w km od 16+090 do granicy z Łękawką" w 2018 r- kwota 670 tys. zł.

   

 • 3

  Oświetlenie dróg.

 • Wykonano mapę do celów projektowych i opracowano projekt budowlany oświetlenia drogi „Bieniówka” w Łękawicy (około 4,2 tys. zł.). Wykonanie całości kosztowało prawie 28,6 ty zł.
 • Wykonano projekt budowy oświetlenia na dz. nr 2467 w Łękawicy – za kwotę prawie 3,1 tys. zł).
 • Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego w drogi „Na Smółkę” dz. nr 2081 - wartość dokumentacji: 10,8 tys. zł.
 • Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego w drogi „Na Byka” dz. nr 1598 – wartość dokumentacji: 9,3 tys. zł.
 • W 2018 r. wykonano kolejny etap oświetlenia ulicznego w Łękawicy  dróg „Na Byka” oraz „Na Smółkę” za kwotę 108 tys. zł.
 •  

  4

  Budowa miasteczka komunikacyjnego

 • Gmina Skrzyszów nawiązała współpracę z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie. Dzięki temu mieszkańcy gminy zyskali dostęp do korzystania z oferowanych przez tą instytucję różnorodnych instrumentów bezpiecznego szkolenia małoletnich, przyszłych uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności z miasteczka komunikacyjnego.
 •  

  5

  Kontynuacja asfaltowania dróg i dalsza regulacja jego stanu.

 • W 2015 r. modernizacja dróg w Łękawicy (72 tys. zł): „Na Horbacewicza” o dł. 260 m, „Na Bednarza” dł. 280 m, „Na Widłe” o dł. 123 m.
 • Zakupiono grunty pod poszerzenie dróg w Łękawicy za kwotę prawie 9 tys. zł.
 • W 2015 r. odbudowano drogę gminną "Podlesie" 200574K w miejscowości Łękawica 1 500 m (240,2 tys. zł. dotacja z budżetu państwa w ramach funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 207 tys. zł).
 • W 2016 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych: „Na Wzorka” o długości 210 m oraz „Na Kudlika” o długości 770 m. Wartość robót to 114,3 tys. zł.
 • W 2016 r. wykonano nawierzchnie asfaltową na drodze gminnej „Na Steca” o długości 260 m za kwotę 37,2 tys. zł.
 • W 2017 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych: 833, 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4, 1668 oraz "Budzikówki" a także Na Kruczka" w kwocie ok. 161,5 tys. zł oraz o łącznej długości 830 m.
 • W 2017 r. wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi transportu rolnego o długości 400m działka nr 2197 na kwotę 76 tys. zł. (w tym 30 tys. zł pozyskano z funduszu ochrony gruntów rolnych).
 • W 2017 r. dokonano kolejnego nabycia gruntów pod poszerzenie dróg za kwotę 6 tys. zł.
 • W 2018 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe na następujących drogach:

  - na Onika o długości 150m,

  - na Zająca o długości 320m,

  - na Piekarnię o długości 75m,

  - Za Remizą o długości 230m,

  - na Kruczka o długości 220m.

 • W 2018 r. nabyto grunty pod poszerzenie dróg za kwotę ponad 8 tys. zł.
 • W 2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji dróg za kwotę 5 tys. zł.
 •  

  6

  Dalsze prace nad regulacją biegu Wątoczka.

 • Opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa powodziowego Etap II wraz z decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
 •  

  7

  Zakup samochodu ratowniczo–pożarniczego.

 • Zakupiono samochód specjalny pożarniczy Volvo dla OSP w Łękawicy za kwotę 681,2 tys. zł. Zakupiono detektor wielogazowy model Dragen X-am 2500 dla OSP w Łękawicy za kwotę 4,0 tys. zł.

   

 • 8

  Dokończenie wodociągowania i kanalizacji.

 • Opracowywanie dokumentacji wspólnie z Tarnowskimi Wodociągami rejonów do tej pory jeszcze nie objętej siecią wodociągową i kanalizacyjną.
 •  

  9

  Zorganizowanie świetlicy w szkole.

 • Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.30 – 16.00.
 •  

   

  10

  Organizacja zajęć mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań dla mieszkańców należących do wszystkich grup wiekowych. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć, kół zainteresowań i projektów.

 • Od roku 2015 w trakcie wakacji organizowana jest półkolonia dla wszystkich chętnych dzieci z bardzo atrakcyjnym programem w części współfinansowana przez rodziców. W roku 2018 podjęto decyzje o organizacji dwóch turnusów. Koszt organizacji ze strony Gminy wyniósł 34 927,62 zł.
 • Organizacja warsztatów pn. „TAŃCUJŻE I ŚPIEWAJ – LUDOWE ZABAWY I TAŃCE ZE ŚPIEWEM - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PR. Leader w 2015 roku (koszt całkowity 15 tyś. zł).
 • Dofinansowanie zadania „Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez zakup sprzętu sportowego” – środki z PRO.
 • Utworzenie multimedialnej świetlicy - pracowni Orange.
 • Kolędowanie „ Na góralską nutę”.
 • Rozgrywki sportowo-ekologiczne dla przedszkolaków – Europejski Tydzień Sportu.
 • Rodzinny Turniej Sportowy o Puchar Prezesa.
 • Klub Trzeciego Wieku.
 • Wspieranie lokalnych Klubów Sportowych.
 • Pogodny Klubik.
 • Turnieje szachowe.
 • W 2015 r. wdrożono innowacje pedagogiczne w klasie czwartej szkoły podstawowej po 2 godziny tygodniowo. Natomiast w 2016r. przyznano po 1 godzinie innowacji w klasie czwartej i piątej szkoły podstawowej. W kolejnym 2017 r. innowacje były kontunuowanie w klasie piątej i szóstej szkół podstawowych. Realizowano zajęcia z zakresu języka angielskiego z przedmiotów matematyczno-informatycznych, humanistycznych i przyrodniczych.
 • Wdrożono dodatkowe lekcje matematyki dla klas dla klas szóstych szkoły podstawowej w celu przygotowania do sprawdzianu po szkole podstawowej.
 • W przedszkolach dzieci mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z rytmiki, natomiast dzieci 4-letnie mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć z języka angielskiego, wydłużono ponadto godziny pracy Przedszkola Publicznego w Łękawicy od stycznia 2018 roku.
 • Realizowane są bezpłatne zajęcia nauki gry w szachy dla dzieci przedszkolnych.
 • Realizacja projektu pn. „Jeżdżę z głową”. W 2017 roku udało się pozyskać 13,3 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 17, 2 tys zł ,natomiast w 2018 roku udało się pozyskać ponad 15,5 tys zł a z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano 27, 7 tys zł.
 • Szkolny Klub Sportowy” w ramach, którego prowadzone są dwa razy w tygodniu systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
 • Konkurs historyczno-literacki Moja Mała Ojczyzna - Gmina Skrzyszów,
 • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Elżbiety Stepskiej-Kot "Zachować od zapomnienia...",
 • Gminny Konkurs przyrodniczy "Jestem cząstką przyrody...",
 • Gminna Olimpiada Wiedzy o Wielkiej Brytanii kl. I-III i kl. IV-VI
 •  

  11

  Wydarzenia kulturalne i inne

 • Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Spotkania opłatkowe dla seniorów.
 • Zorganizowanie pucharu wójta w piłce nożnej.
 • Dożynki Gminne,
 • Święto Patrona Szkoły.
 • Koncert kolęd.
 • Obchody 160-lecia powstania Szkoły Podstawowej.
 • Przedstawienie teatralne dla społeczności lokalnej pt."Księżniczka na ziarnku grochu",
 • Święto Rodziny - Festyn Rodzinny,
 • Festyn - Pożegnanie Lata
 •  

  12

  Wybrane inwestycje dodatkowe

 • W 2015 r. zakończono budowę i oddano do użytkowania salę gimnastyczną przy szkole podstawowej – 3,4 mln zł w tym dofinansowanie 800 tys.
 • Zakup wiaty przystankowej (4,5 zł).
 • Na potrzeby Przedszkola Publicznego zakupiono kosiarkę (7,8 tys. zł).
 • Wykonano remont budynku „Sołtysówki za kwotę 27,1 tys. zł. W ramach prac wykonano ocieplenie ścian, nową elewację, odnowiono parapety, wymieniono rynny.
 • Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu na działce ewidencyjnej nr 959 przy Kościele PW św. Mikołaja Biskupa wraz z odwodnieniem terenu, umocnieniem skarpy oraz drogą, zgodnie ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wartość projektu to kwota 7,5 tys. zł.<
 • W szkole wykonano i zamontowano balustrady i poręcze na kwotę 6,1 tys. zł.
 • Na potrzeby przedszkola zakupiono piec konwekcyjny z nawilżaczem za kwotę  3,0 tys. zł oraz mebelki do sali zabaw za kwotę  4,3 tys. zł. Wykonano również prace renowacyjne i ogrodnicze przy placu zabaw  4,0 tys. zł.
 • W 2017 r. zakupiono grunty pod infrastrukturę oraz drogi – 9,5 tys. zł.
 • Dotacja dla OSP Łękawica na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 1,8 tys. zł.
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, wyposażenie oraz pomoce naukowe Przedszkola w Łękawicy w 2015 roku – 77,6 tys. zł, w 2016 roku – 62,2 tys. zł oraz w 2017 roku 49 tys. Zł
 • Wydatki poniesione na utrzymanie, prace remontowe, zakup usług, pomoce naukowe, i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Łękawicy w 2015 roku – 198,3 tys. zł, w 2016 roku 158,4 tys. zł a w 2017 roku 210,1tys. zł.,
 • Przeprowadzono remont parkietu w 3 salach przedszkola – 7,6 tys zł, przeprowadzono prace renowacyjne i ogrodnicze placu przed przedszkolem – 4 tys zł,-pomalowano plac zabaw oraz ściany i drzwi w salach przedszkolnych -koszty zakupu materiałów malarskich – ponad 3,7 tys zł,-przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – ponad 3,7 tys zł.
 • Dzięki wspólnym staraniom Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy i społeczności Łękawicy, w ramach projektu "Ogród marzeń, ogród wrażeń" szkoła otrzymała od Fundacji TESCO grant w wysokości 5000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem szkoły. 6 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste wręczenie czeku, a sama realizacja projektu miała miejsce wiosną 2018 roku dodatkowo pozyskała 1340,00 zł z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” na dofinansowanie dożywiania dzieci na półkolonii zorganizowanej przez szkołę w czasie wakacji 2018 roku.
 • W budynku Szkoły Podstawowej wykonano i rozbudowano instalacje monitoringu wizyjnego – koszt ok. 22 tys zł, wykonano i zamontowano balustrady ze stali nierdzewnej – ponad 5,2 tys zł,
 • Wdrożenie e-dziennika, modernizacja sieci internetowej wewnątrz szkoły i zakup komputerów do obsługi e-dziennika.
 •