SZYNWAŁD – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2010-2014

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Regulacja potoku Wątok

 • Wykonywane zostały drobne prace czyszczące koryto rzeki w ramach programu „Zielona praca”.
 • Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń – inwestycja jest realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy aktywnym wsparciu Gminy Skrzyszów, wartość całej inwestycji ok. 21,5mln zł.
 • Opracowanie koncepcji na zabezpieczenie potoku Wątok i Wątoczek, wartość około 250tys.zł.
 • Regulacja ponad 400m rzeki, wraz z umocnieniem drogi, wartość prac prawie 1,3mln zł.
 • Przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie przy aktywnym wsparciu Gminy Skrzyszów jest opracowany projekt pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok wraz z dopływami w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski”. Wartość prac ok. 450tys.zł.

2

Zagospodarowanie budynku po starym ośrodku zdrowia

 • Budynek został sprzedany, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

3

Dokończenie budowy chodników, poprawa nawierzchni dróg lokalnych, oświetlenie niebezpiecznych miejsc

 • W 2011r. wydatkowano 474tys. ł., w 2012r. 260 tys.zł, w 2013r. 521tys.zł, a w 2014r. ponad 400tys.zł na położenie nowych nawierzchni asfaltowych. Większość środków pochodziła ze funduszy zewnętrznych na zwalczanie skutków powodzi oraz z funduszu sołeckiego. W 2011r. zmodernizowano odcinek drogi Na Kąty (330mb), Na Korzeń (565mb), Japonia (360m), Stary Gościniec (80m2), Na Świdzińskiego (350m2), „Zagumnie” (480mb). W 2012r. zmodernizowano natomiast drogę Japonia (350m), drogę Żywcówki (500m), drogę Koło Cmentarza (380m) i plac manewrowy przy budynku OSP (340m2). W 2013r. zmodernizowano drogę „Na Czekaja”, „Na Kozioła”, „Aleję Świdzińskiego”, „Starą drogę” oraz „Zalasowski Gościniec”, a w 2014r. kolejny odcinek „Zalasowskiego Gościńca” i odcinek Starego Gościńca w kierunku Skrzyszowa. Łączna długość zmodernizowanych lub wybudowanych dróg w latach 2011-2014 to ok 6,5km.
 • Wykonano sieć oświetleniową wzdłuż drogi gminnej nr dz. 1572 za kwotę 45tys.zł.
 • Wybudowano i zagospodarowano plac publiczny w centrum wsi, parking poniżej kościoła, chodnik pomiędzy kościołem a szkołą oraz zmodernizowano plac wokół Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Odnowa centrum wsi Szynwałd” za kwotę ponad 754 tys. zł. (dofinansowanie do Odnowy Centrum Wsi 243tys.zł). Dodatkowo wykonano monitoring centrum wsi. Koszt: 6,2tys.zł.
 • Przygotowanie podłoża pod place zabaw Nivea. Koszt: 6100zł. oraz doposażenia placu zabaw przy S.P. Szynwałd. Koszt: 10,2tys.zł.
 • Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Szynwałdzie na drodze „Zagumnie” na odcinku od skrzyżowania z drogą na Łęki do dz. 2196 w Szynwałdzie oraz na drodze „Japonia” na odcinku od dz. nr 1136/1 w Szynwałdzie do 1528/10 w Szynwałdzie za kwotę 28 290,00 zł.
 • W 2012r. wybudowano 274m chodnika po prawej stronie drogi powiatowej nr 1357K Ryglice – Tarnów w Szynwałdzie”. Koszt: 144,5tys.zł. (dofinansowanie: 44tys.zł).
 • W 2013r. wybudowano 250mb ścieżki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5m oraz 215mb chodnika o szerokości 1,5m od drogi gminnej nr dz. 199 do drogi powiatowej w kierunku Pilzna wraz z odwodnieniem. Wartość inwestycji to ok. 218tys.zł.(dofinansowanie z powiatu wyniosło ok. 98,5tys.zł.).
 • W 2014r. w ramach kontynuacji budowy ścieżki rowerowej, wykonano odcinek o długości 340m w kierunku Zalasowej. Kwota inwestycji to 135tys.zł.
 • Dostawa 4 sztuk wiat przystankowych typu EOS. Koszt: ponad 24tys.zł.
 • Zakup wiaty przystankowej w 2014r. za 4 600,00zł.
 • W 2014r. wykonano modernizację dróg z akwotę ok.37tys.zł):„Na Bibliotekę” w Szynwałdzie o dł. 21,30m „Jachymówka” w Szynwałdzie o dł. 100m. Odbudowno  drogę gminną "Zalasowski Gościniec" 200591K o dł.1400m , koszt ok.353tys.zł, w tym dotacja to ok.34tys.zł, oraz  drogę gminną "Stary Gościniec na Skrzyszów" 200586K o dł.400m, za kwotę ponad 100tys.zł., w tym dotacja wyniosła ponad 75tys.zł).
 • Wykonano projekt budowy chodnika w Szynwałdzie 40m (ok. 40tys.zł,w tym  dotacja to 4,5tys.zł), oraz projekt i budowa ścieżek rowerowych 340m (koszt ok 137tys.zł, w tym dotacja 20tys.zł).

4

Dokończenie wodociągowania i kanalizacji

 • Wykonano kolejny etap – VI- budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za kwotę ponad 1,1mln zł.
 • Wykonano 24 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur PVCΦ160 o łącznej długości 360 mb wraz ze studniami PCV Φ315. Koszt: 49tys.zł.
 • W 2013r. opracowano koncepcje oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Przysiółku Świniogóra (etap 7) i w przysiółku Paproć (etap 8) w miejscowości Szynwałd. Wykonanie projektu zostanie pokryte ze środków własnych i wyniesie ok.72 tys. zł. Zakończenie procedury administracyjnej planowane jest na marzec 2015r.
 • W 2014r. opracowano koncepcję oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w przysiółku Kąty (Szynwałd i P. Wola). Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2015r. Koszt dokumentacji to 48,5tys.zł i zostanie pokryty ze środków własnych gminy.

5

Odrolnienie części gruntów, wyznaczenie nowych terenów pod działki budowlane

 • Uchwalono studium, które przewiduje wzrost ilości terenów budowlanych aż o ponad 1200 hektarów. Jest to wzrost o 150% w stosunku do tego co było do tej pory (do chwili obecnej na terenie naszej gminy terenów dopuszczających budownictwo jednorodzinne było około 800 ha).
 • Uchwalono częściową zmianę mpzp, która wprowadziła nowe tereny przeznaczone pod zabudowę oraz powiększenie już istniejących terenów w dziewięciu miejscach. Powiększono tereny usługowe w centrum, przy szkole z przeznaczeniem pod odnowę centrum wsi oraz parking przy szkole.
 • W 2013r. rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego mpzp, w którym planowane jest znaczne powiększenie istniejących obecnie terenów budowlanych oraz zlikwidowanie niektórych zapisów utrudniających proces inwestycyjny. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na połowę 2015 roku.

 

6

Inwestycje w rozwój rolnictwa, modernizacja i usprawnienie punktu skupu żywca

 • Wykonano projekt zagospodarowania tego terenu.

7

Modernizacja i unowocześnienie OSP w Szynwałdzie, zakup samochodu

 • Wprowadzenie jednostki do KSRG.
 • Wykonanie termomodernizacji oraz remont części bojowej Budynku OSP W Szynwałdzie na łączną kwotę ponad 96 tys. zł.
 • Zakup samochodu strażackiego w Szynwałdzie, koszt około 640tys. zł, dofinansowanie z budżetu gminy ok 220tys.zł.

Wybrane inwestycje dodatkowe:

 

8

Budowa biblioteki

 • W latach 2012-2014 pomiędzy szkołą a kompleksem boisk sportowych została wybudowana nowa biblioteka. Łączne koszty prac to 2,5mln zł w tym 1mln zł pozyskano z „Wieloletniego Programu KULTURA+, Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz 170 000,00 zł z dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.
 • Dotacja celowa dla GCK i B w Skrzyszowie na budowę budynku biblioteki w Szynwałdzie (ponad 809tys.zł, dotacja 100tys.zł)oraz dotacja celowa dla GCK i B w Skrzyszowie na wyposażenie biblioteki w Szynwałdzie (19tys.zł).

9

Przebudowa budynku przedszkola wraz z adaptacją kuchni i adaptacją sali dziennej w pomieszczeniach starej kuchni

 • W 2013r. zostały wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przedszkola na działce nr 1539/5 w Szynwałdzie wraz z adaptacją kuchni i adaptacją sali dziennej w pomieszczeniach starej kuchni. Całość inwestycji została pokryta ze środków własnych i wyniosła ok. 301tys.zł.

10

Termomodernizacja przedszkola i domu nauczyciela

 • W 2014r. wykonano termomodernizację budynku przedszkola oraz domu nauczyciela wraz z wymianą CO. W ramach prac wymalowano także dach oraz przebudowano wejście do domu nauczyciela co pozwoli na powiększenie placu zabaw przy przedszkolu. Koszt inwestycji to 550tys.zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Szynwałdzie za kwotę 10tys.zł.

11

Inne

 • Projekt – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na Dom Pomocy Społecznej za kwotę 68tys.zł.
 • „Remont kapliczki w Szynwałdzie” w 2014r ze środków Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego za kwotę: 17 268,55zł (dofinansowanie: 11 320,52).
 • Modernizacja budynku po GS Szynwałd w wysokości 30 300 zł.
 • Zakup wiaty przystankowej za kwotę ok.4.5tys.zł.