SKRZYSZÓW – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2010-2014

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Unormowanie brzegów Wątoku zapobiegające powodzi

 • Wykonywane zostały drobne prace czyszczące koryto rzeki w ramach programu „Zielona praca”.
 • Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń – inwestycja jest realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy aktywnym wsparciu Gminy Skrzyszów, wartość całej inwestycji ok. 21,5mln zł.
 • Opracowanie koncepcji na zabezpieczenie potoku Wątok i Wątoczek, wartość około 250tys.zł.
 • Przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie przy aktywnym wsparciu Gminy Skrzyszów jest opracowany projekt pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok wraz z dopływami w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski”. Wartość prac ok. 450tys.zł.

2

Wspieranie przedsiębiorczości poprzez ułatwienie tworzenia zakładów produkcyjnych

 • Przez okres czterech lat podatki dla przedsiębiorców zostały podniesione tylko raz o 4 procent. Jest to znacznie niżej aniżeli wynosiła łącznie inflacja w tym okresie.
 • Aby umożliwić inwestorom tworzenie zakładów pracy, uchwalono studium uwarunkowań i rozwoju gminy Skrzyszów, w którym powiększono ilość terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi aż o 350 hektarów, głównie na terenie Ładnej i Pogórskiej Woli. Jest to ogromny wzrost tego typu działek, bo do tej pory na terenie naszej gminy znajdowało się około 110 hektarów pod przemysł lub usługi. Wyznaczono również tereny pod inwestycje proekologiczne, do których zaliczyć można np.: farmę fotowoltaiczną lub biogazownie, zakładana powierzchnia to łącznie około 40 hektarów. Dzięki prowadzonym rozmowom sfinalizowano budowę drogi dojazdowej do nowo otwartego centrum handlowego Merkury Market w Ładnej. Jest to ogromna inwestycja prywatnego inwestora, niemniej stymulująca dalszy rozwój gminy poprzez ściąganie nowych inwestorów oraz zapewnienie pracy licznej grupie mieszkańców gminy.
 • Został uruchomiony portal internetowy, prezentujący plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań. Dzięki niemu można między innymi dowiedzieć się o przeznaczeniu w planie zagospodarowania konkretnej działki czy szukać dogodnych terenów pod inwestycje.
 • Trwają prace nad utworzeniem Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej na „Cielętnikach” wzdłuż Starego Gościńca. Planowana strefa to obszar co najmniej 7 ha. Został złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach naboru dla projektów subregionalnych.

3

Budowa żłobka, zwiększenie efektywności pracy świetlic szkolnych

 • W 2011 roku utworzono nowy oddział przedszkolny.
 • W 2012 roku wykonano remont przedszkola zlokalizowanego w Szkole Podstawowej, w której mieszczą się 2 oddziały, tak aby przedszkole mogło funkcjonować zgodnie z wymogami Sanepidu. Nakłady wyniosły ponad 60tys.zł.
 • W szkole Podstawowej opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie klas 1-6 których rodzice zgłosili taką potrzebę. Uczniowie objęci są opieką przed lekcjami i do godziny 16.00 po lekcjach. Od roku szkolnego 2014/2015 na wyraźne sugestie i prośby rodziców świetlica szkolna rano przyjmuje już uczniów od godziny 6.30.
 • Uczniowie klas gimnazjalnych, którzy oczekują na odjazd gimbusa mają zorganizowane zajęcia opieki świetlicowej, które prowadzą nauczyciele gimnazjum.

4

Poszerzenie oferty medycznej poprzez utworzenie specjalistycznych gabinetów lekarskich

 • W Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oprócz lekarzy pierwszego kontaktu funkcjonują gabinety specjalistów: kardiolog, ginekolog, stomatolog. Funkcjonuje również przychodnia rehabilitacyjna oraz bogata oferta diagnostyczna z badaniem ultrasonograficznym oraz rentgenem stomatologicznym.

5

Dokończenie budowy chodników i oświetlenia. Modernizacja dróg.

 • W 2011 roku wybudowano odcinek ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem o długości 390 m za kwotę 140tys.zł (dofinansowanie: 113tys.zł), w 2012 roku odcinek o długości 600 m za kwotę 340tys.zł (w tym dofinansowanie: 208tys. ł), a w 2013 roku wybudowano kolejny odcinek ścieżki rowerowej jednokierunkowej o długości 787 m za kwotę 216tys.zł (w tym dofinansowanie: 138tys.zł). Dofinansowania ścieżki pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Wykonano projekt chodnika od mostu do granicy z Łękawicą. W 2014r. wykonano pierwszy odcinek o długości 168m wraz z kanalizacją deszczową. Wartość inwestycji to kwota 120tys.zł.
 • Wykonano oświetlenie centrum wsi przed budynkiem Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum poprzez montaż stylowych lamp o wartości 25tys.zł.
 • W 2011r. wydatkowano 280tys.zł, w 2012r. 500tys.zł a w 2013r. 385tys.zł na położenie nowych nawierzchni asfaltowych. Większość środków pochodzi z funduszy zewnętrznych na zwalczanie skutków powodzi oraz funduszu sołeckiego. W 2011r. zmodernizowano odcinek drogi „Na Wieś” oraz „Stary Gościniec”. W 2012r. zmodernizowano drogę „Do Kruku”, drogę nr 1547/2, drogę „Stary Gościniec – na Taurus”, „Zagumnie” oraz „Zabagnie”. W 2013r. zmodernizowano drogę „Ośrodek Zdrowia - Rampa” oraz „Wąwóz”. Łącznie w latach 2011-2013 wybudowano lub zmodernizowano 4,8km dróg.
 • W 2014r. wykonano dokumentację techniczną na dokończenie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej przez Skrzyszów od Tarnowa do Szynwałdu. W 2014r. został wykonany pierwszy etap o długości 450m za kwotę 311tys.zł.
 • Zakup wiat przystankowych za kwotę 10,5tys.zł
 • W 2014r. zmodernizowano drogę "Za Gminą" o dł.83m na kwotę ok. 23tys.zł. Wykonano również projekt i budowę chodnika o dł. 684,5m na kwotę ok. 483tys.zł. w tym pozyskana dotacja wyniosła ok 54tys.zł.
 • W 2014r.wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej „Na Schaby” w Skrzyszowie (14tys.zł) oraz  projekt rozbudowy oświetlenia drogi gminnej „Bieniówki” w Skrzyszowie  koszt ok. 3tys.zł);

6

Zagospodarowanie budynku Ochronki

 • Trwają rozmowy zmierzające do wynajmu budynku pod działalność różnych stowarzyszeń.

7

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i jej otoczenia

 • W 2013r. zagospodarowano otoczenie szkoły poprzez wykonanie parkingów, chodników wokół szkoły, modernizację placu zabaw, boiska trawiastego i boiska wielofunkcyjnego. Koszt przedsięwzięcia to kwota 570tys.zł, z czego 287tys.zł pochodziło ze środków europejskich tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • W 2014r. wykonano kompleksową termomodernizacje budynku wraz z remontem instalacji CO. Wartość inwestycji to kwota 280 tys. zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • W 2012r. wykonano modernizacje wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie za kwotę 20tys.zł.

8

Wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej i gimnazjum

 • W 2012r. wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum oraz Liceum za kwotę blisko 1 mln zł. Wydatki na ogrzewanie spadły o ok 40%.
 • Zagospodarowano również teren wokół szkoły (obsadzanie klombów przed szkołą w  krzewami ozdobnymi) za kwotę 45tys.zł, wyremontowano halę sportową za kwotę ponad 63tys.zł, wymalowano dach za kwotę 65tys.zł oraz wyremontowano chodnik prowadzący do sali gimnastycznej za kwotę 10tys.zł.
 • Wykonanie wiatrołapu do budynku ZSPiG w Skrzyszowie w 2012r. za 35tys.zł.
 • Zakup pieca CO do ZSPiG w Skrzyszowie w 2011r. za 3 600,00zł.
 • Rok 2014 to wykonanie termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej nr.2, której koszt wyniósł ok.267tys.zł w tym ok.94tys.zł to kwota pozyskana z dotacji.

Wybrane inwestycje dodatkowe:

 

9

Remont budynku OSP oraz dotacje wspomagające efektywność prac jednostki

 • W latach 2011 – 2012 wyremontowano budynek OSP za kwotę 70tys.zł (dofinansowanie: 40tys.zł z programu „Małopolskie Remizy”), w tym również montaż i wymiana stolarki okiennej.
 • W 2013r. wykonano remont zaplecza administracyjno-szkoleniowego wraz z montażem klimatyzacji za kwotę 46tys.zł, w tym dotacja z programu „Małopolskie Remizy” w wysokości 18,5tys.zł.
 • Dodatkowo OSP otrzymało dofinansowanie na zakupy w kwocie ponad 14,5tys.zł.

10

Zakup działek

 • Zakupiono działki obok kompleksu boisk sportowych z przeznaczeniem na poszerzenie bazy sportowej. Koszt: 142tys.zł.
 • Zakupiono grunty pod poszerzenie dróg w Skrzyszowie 0,0241ha koszt ok.6tys.zł
 • Zakup gruntu pod infrastrukturę wsi w Skrzyszowie 0,2100ha , których koszt to ok.46tys.zł.

11

Ogrodzenie boiska

 • W 2013 roku wykonano montaż bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia boiska sportowego za kwotę 10 tys. zł.
 • W 2014r. z pomocą pracowników interwencyjnych wykonano pierwszy odcinek ogrodzenia za kwotę 15tys.zł.
 • W 2014r. wykonano ogrodzenie boiska - koszt zakupionych materiałów to ok14tys.zł.

12

Internet

 • Utworzenie punktu dostępowego do internetu /HOT SPOT/ obejmującego swoim zasięgiem plac przed szkołą w Skrzyszowie. dostawca firma FAITH.net. Aktualnie jedna z firm wykonuje światłowód.

13

Inne

 • W 2013r. zakup pługu do śniegu za 10tys.zł.
 • Zakup koparko-ładowarki w 2012r za 135 300,00zł.
 • Zakup podestu tanecznego w 2013r. za 24 600,00zł.
 • Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie w 2011r. za 6 100,00zł.
 • W 2012r. zakupiono 3 tablice interaktywne w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mały Uniwersytet Skrzyszowski” za ktowę blisko 18tys.zł.
 • Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów i programów komputerowych dla UG za kwotę 44,5tys.zł.
 • Zakup termy i zmywarko-wyparzacza dla Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie za kwotę 8tys.zł.
 • Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów za kwotę:94 200zł.
 • Dotacja celowa dla GCKiB w Skrzyszowie na zakup serwera i instalacja sieci komputerowej w kwocie 20tys.zł.
 • Podest taneczny (ok12tys.zł).
 • Projekt PROW "Doposażenie Kapeli Ludowej "Skrzyszowianie" w niezbędne stroje ludowe i instrument" (7000,00zł, dotacja 4552,85zł).
 • Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ok. 54tys.zł.

14

Bezpieczne drogi

 • Założenie aktywnego  znaku D-6 z podświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi 1357K w miejscowości Skrzyszów koszt ok.19tys.zł,w  tym dotacja 8tys.zł.