ŁADNA - REALIZACJA PROGRAMU w latach 2010-2014

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Dokończenie wodociągowania i kanalizacji - Jaźwiny i Średziny.

 • W 2012r. zakończono budowę wodociągu na odcinku Ładna (przysiółek Jaźwiny) – Pogórska Wola – etap II za kwotę 3 480 776,96 zł, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 2mln zł.
 • Wykonany został projekt wodociągu i kanalizacji do 5 domów za remizą OSP. Roboty budowlane zostały wykonane przez Tarnowskie Wodociągi.
 • W 2013r została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w przysiółku Średziny II oraz sieci kanalizacyjnej (zad.4) w przysiółku Jaźwiny. Koszt projektu został pokryty ze środków własnych i wyniósł ponad 58,8tys. zł. Trwają roboty budowlane, które zostaną zakończone w marcu 2015r. Na ten cel zostanie wydatkowana kwota ponad 4,5 mln zł, a blisko 2mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Zakup gruntu pod infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową w Ładnej 0,2043ha.

2

Finalizacja prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych I, II - Średziny i Jaźwiny.

 • Wykonano odwodnienie drogi gminnej nr 413 za kwotę ponad 324tys. złotych.
 • Wykonano projekt dalszego etapu w kierunku Szkoły Podstawowej.

3

Wynegocjowanie z GDKiA jak najlepszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drodze nr 4 w Ładnej.

 • Budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy drogą gminną przebiegającą przez centrum wsi, a przystankiem zlokalizowanym przy drodze krajowej E4.
 • Wykonano projekt chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi E4 na odcinku od salonu Renault a hutą p. Wrześniaka. Roboty budowlane zostaną wykonane na przełomie lat 2014 i 2015 przez GDDKiA.
 • Wykonany został projekt budowy nowych zatok autobusowych przez GDDKiA. Wykonanie planowane jest w latach 2014 i 2015.

4

Poprawa infrastruktury dróg gminnych, chodników, budowa oświetlenia.

 • Wykonano oświetlenie drogi na Jaźwinach - koszt: 55 300 zł.
 • W 2011r. wydatkowano 128tys. zł, w 2012r. ponad 226tys. zł, a w 2013r. 576 tys. na położenie nowych nawierzchni asfaltowych. Większość środków pochodziła z funduszy zewnętrznych na zwalczanie skutków powodzi jak również z funduszu sołeckiego i Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki). W 2011r. zmodernizowano odcinek drogi Księżej. W 2012r. zmodernizowano kolejny odcinek drogi Księżej i drogi nr 413, a w 2013 r. drogę od OSP do E4 i drogę na dz. nr 792 k. szkoły. W 2014r. wykonano odcinek drogi „Na Kudelskiego” dz. nr 324/1 oraz odcinek między Starym Gościńcem a Taurusem na działce nr 120/13. Łączna długość modernizowanych lub budowanych dróg w latach 2011-2014 to 2,4 km.
 • W ramach projektu pn. „Odnowa centrum wsi” wykonano chodnik na odcinku od remizy OSP do szkoły wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem drogi na budowanym odcinku chodnika, wybudowano i zagospodarowano plac w centrum wsi wraz z parkingiem oraz stylowym oświetleniem. Łączna wartość inwestycji to niemal 1 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (Dofinansowanie: 323 163,00 zł).
 • W centrum wsi wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na budowie ścieżki rowerowej, ciągów pieszych, parkingów i zatoki autobusowej. Koszt inwestycji to 338 tys. w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 137tys. zł.
 • Uregulowano stan prawny dróg:

- Księża droga – 1,1 km

- Dz. nr 326/1 i 326/2- 0,9 km.


 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej od "Starego Gościńca" do "Taurusa" w Ładnej o dł. 200m ( ponad  44tys. zł).
 • Rozbudowa i modernizacja drogi "Na Kudelskiego" o dł. 150m za ok 76tys.zł).
 • Zakupiono grunty pod poszerzenie dróg 0,0749ha (ponad  33tys. zł).

5

Dążenie do uruchomienia gimnazjum w Ładnej, modernizacja szkoły.

 • Wymiana okien 50tys. złotych.
 • Termoizolacja stropu hali sportowej ponad 20 tys. złotych.
 • Wymiana pieca 50tys. złotych.
 • Wykonano termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną (544306,66zł, dotacja 183591,85zł). Została również zmodernizowana cała instalacja CO oraz zamontowano promienniki gazowe na sali. Całość inwestycji to koszt 526tys., w tym dofinansowanie z WFOŚ.

6

Budowa przedszkola w naszej miejscowości.

 • Nowy oddział zamiejscowy został uruchomiony w 2011 roku.
 • W 2012r. wykonano remont przedszkola za kwotę 156tys. zł.

7

Dbanie o sprawiedliwy podział środków pieniężnych z budżetu Gminy.

 • Każda miejscowość jest równo traktowana według potrzeb.

8

Zakup samochodu strażackiego dla OSP.

 • Zakup samochodu strażackiego - OSP Ładna (120000,00zł).
 • Zakup torby medycznej dla OSP Ładna 4 000zł

9

Doprowadzić zmianę zagospodarowania przestrzennego w celu pozyskania działek budowlanych oraz terenów dla inwestorów.

 • Uchwalono studium, które przewiduje wzrost ilości terenów budowlanych aż o ponad 1200 hektarów na terenie gminy. Jest to wzrost o 150% w stosunku do tego co było do tej pory (do chwili obecnej na terenie naszej gminy terenów dopuszczających budownictwo jednorodzinne było około 800ha). Co roku wdrażana jest częściowa zmiana planu by spełniać oczekiwania mieszkańców i elastycznie dostosowywać się do potrzeb.
 • W Ładnej zostały zlokalizowane dwie większe inwestycje: centrum budowlane - Merkury Market oraz hotel wybudowany przez bar Taurus. Ponadto została wykonana droga umożliwiająca łatwiejszy dojazd do tych terenów. W 2014 roku na Ładnej uruchomiła działalność jedna z większych firm kurierskich.
 • W trakcie ostatniej zmiany mpzp uchwalonej w 2014r. wprowadzono w ośmiu miejscach tereny budowlane. Ponadto zmianę terenu przy szkole podstawowej z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz teren wcześniej pod budowę lotniska przy granicy z Pogórską Wolą na teren przemysłowy inwestycyjny. Powiększono ponadto teren przemysłowy położony w sąsiedztwie byłego cielętnika SKR przy granicy ze Skrzyszowem.
 • W 2013r. rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego mpzp, w którym planowane jest znaczne powiększenie istniejących obecnie terenów budowlanych oraz zlikwidowanie niektórych zapisów utrudniających proces inwestycyjny. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na połowę 2015 roku.

10

Wybrane inwestycje dodatkowe.

 • Zakup działki obok szkoły podstawowej i rozpoczęcie projektowania boisk sportowych, parkingu i placu zabaw. Koszt: 244 158,15 zł.
 • Zakupy inwestycyjne do Florynki/Florianki (TV, zestaw zabawowy). Koszt: 10 230,00 zł.
 • Projekt ciągu pieszo-rowerowego w 2013r. za kwotę 27 000zł.
 • Zakup wiaty przystankowej (4506,00zł).